nov
25

Úspech v celoslovenskej súťaži

minulost miniMúzeum SNP v Banskej Bystrici usporiadalo 13. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže Cesty za poznaním minulosti. Jej poslaním bola podpora kreativity žiakov a prehlbovanie vzťahu k Slovensku aj národným dejinám.
Do literárnej časti súťaže bolo zaslaných 250 prác z územia celého Slovenska.
Báseň Janíka Štefanka zo IV. B triedy na tému Slovensko je krásna krajina upútala odbornú porotu natoľko, že vo svojej kategórii získal krásne 1. miesto. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa tento rok neuskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien v múzeu SNP v Banskej Bystrici. Nášho šikovného žiaka potešil zaslaný diplom a vecné ceny.
Víťazovi ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme mnoho ďalších tvorivých úspechov.

  • IMG_4022
  • IMG_4023

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI