nov
25

iBobor

ibobor miniNovemeber už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu so 102 813 súťažiacimi z 1378 škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich v našej škole bolo až 96 úspešných. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

Tu sú naši najlepší:

V kategórii Drobci (2. a 3. ročník): Filip Trecák, Liana Havrišová, Sára Uzorášová, Dominik Kalman, Ema Grobárová

U Bobríkov (4. a 5. ročník) to boli: Lea Lobodášová, Laura Konečná, Ondrej Konečný, Ella Venglovičová, Karol Tkáč

Benjamíni (6. a 7. ročník): Erik Kožejak, Michael Kozák, Milan Gešperik, Viktória Horváthová, Jakub Pešta, Peter Kalman

V poslednej kategórii Kadeti (8. a 9. ročník) to boli títo žiaci: Zuzana Mičejová, Adam Kulík, Lenka Ambrozyová, Jakub Goga, Evanna Lazorová 

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa informatických úspechov...
ibobor

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI