nov
25

Mendeliáda

mendel miniObvodové kolo tejto zaujímavej chemickej súťaže sa 25. novembra konalo už tretíkrát. Mendeliáda je pomenovaná podľa významného chemika D. I. Mendelejeva, ktorý zostavil Periodickú sústavu chemických prvkov. Súťažili Ján Šmatko z 9.B, Laura Šuličová z 8.B, Tamara Furková zo 7.C. Zvláštnosťou tohto ročníka bolo to, že žiaci súťažili online formou cez MS Teams v domácom prostredí. Vytvorili jeden pomyselný tím za našu školu a navzájom sa dopĺňali a pomáhali si.
Súťaž mala teoretickú a praktickú časť, kde museli urobiť pokus s domácimi chemikáliami (sóda bikarbóna, ocot, voda, alpa, fixky). Nepoužívali laboratórne pomôcky, ako kadička, odmerný valec, ale pohár, lyžička, odmerka. Žiaci sa zabavili, dozvedeli sa niečo nové z odboru chémie, rozšírili si experimentálne zručnosti, vzbudili v sebe súťaživosť a spoluprácu v skupine. Zaujímavou cenou pre každého bola multifunkčná šatka od spoločnosti Bukóza Holding, a. s., ktorá bola spoluorganizátorom. Veríme, že takouto zaujímavou a zábavnou formou nadchneme žiakov pre vedu aj do budúcna. Ktovie, možno z nich vyrastú ďalší Mendelejevovia.

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
  • 06
  • 07

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI