nov
24

Geografická olympiáda – školské kolo

geg miniNie je nič neobvyklé, že sa olympiády v tomto období konajú online formou. Inak to nebolo aj v prípade geografickej súťaže. Jej školské kolo sa konalo 24. novembra s bohatým zastúpením 20 účastníkov, ktorí súťažili v troch kategóriách:
V kategórií G (5.ročník) súťažili 4 žiaci a do okresného kola postupujú úspešní riešitelia: Lea Lobodášová z V.C, Laura Pivovarníková z V.A, Viktória Čandíková z V.D.
V kategórií F (6. a 7. ročník) súťažilo 11 žiakov, všetci boli úspešní riešitelia, ale do okresného kola postupujú len prví traja: Michael Kozák - VII.D, Dominika Smoľáková – VI.C, Katarína Zajícová – VI.C.
V kategórií E (8. a 9. ročník)súťažilo 5 žiakov, tiež boli všetci úspešní a do okresného kola postupujú: Zuzana Mičejová – IX.B, Stela Saladiaková – VIII.B, Laura Šuličová – VIII.B.
Všetkým súťaživým žiakom ďakujeme, že našli odvahu a chuť riešiť náročné úlohy z geografie a úspešným riešiteľom držíme palce v okresnom kole!

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI