jan
18

Koľko rečí vieš, toľkokrát si človekom...

ruj olymp logoO význame tohto porekadla niet pochýb. Dobre ovládať aspoň jeden cudzí jazyk sa dnes stalo takmer nevyhnutnosťou. Znalosť cudzích jazykov nám otvára brány rôznych možností a uľahčuje nám život.
Naši žiaci si to uvedomujú a rozširujú si svoje obzory nielen v anglickom, nemeckom, ale aj v ruskom jazyku. Svoje vedomosti si niektorí z nich overili v školskom kole Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa konalo 18.01.2022.
Olympiády sa zúčastnilo 11 žiakov ôsmeho a deviateho ročníka, ktorí súťažili v kategórii A1. Žiaci vypracovali test, ktorý pozostával z otázok z kulturológie a z čítania s porozumením.
Všetci zúčastnení sa s ním statočne popasovali a ani jeden z nich sa nemusel za svoje vedomosti hanbiť.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1. Viktória Mižovová /IX.A/
2. Juliána Tarčinská /IX.C/
3. Zuzana Mičejová /IX.B/ a Tamara Ondejková /VIII.D/
Všetkým srdečne blahoželáme a Viktórii držíme palce v krajskom kole.

  • 20220118_140226
  • 20220118_140254
  • ruj_olymp_logo

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI