jún
09

Matematický klokan 2022

klokan miniMedzinárodná matematická súťaž aj pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať logické myslenie a matematiku medzi žiakmi. Umožniť žiakom súťažnou formou porovnávať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl. Predviesť okoliu svoje schopnosti.
Prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom matematiky materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania.
Žiaci súťažili v jednotlivých kategóriách takto:1. ročník.

 

1. miesto - Lucia Hromadová 1.A, Sofia Sotáková a Júlia Temery 1.D
2. miesto - Matúš Zálepa 1.B

2. ročník.
1. miesto - Tamara Gešperiková 2.C
2. miesto - Matiáš Čurila 2.B
3. miesto – Peter Mihoč, Marko Turcovský 2.C

3. ročník.
1. miesto - Lenka Zeleňáková 3.C, Alžbeta Anderková, Simona Karasová 3.D
2. miesto - Elena Laktičová 3.B
3. miesto – Lukáš Kalman, Štefan Kušnír 3.B, Zuzana Štofová 3.D

4. ročník.
1. miesto - Ema Duňová 4.C
2. miesto - Amy Lešková 4.C
3. miesto – Jozef Veliký 4.C

5. ročník
Boris Steeno 5.B Laura Pivovarníková 5.A Alexia Iľová 5.B Terézie Laktičová 5.C Lea Lobodášová 5.C

6. ročník
Viktor Kóňa 6.B Katarína Zajícová 6.C

 • 1_A
 • 1_B
 • 1_D
 • 2_A
 • 2_B
 • 2_C
 • 2_D
 • 3_A
 • 3_B
 • 3_B_1
 • 3_C
 • 3_D
 • 4_A
 • 4_C
 • 4_D
 • 5_r
 • 5_r_2
 • 6_r
 • 7_r

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI