jún
10

Naša NAJ Dvojka

kniha mini8. júna 2022 jubilujúca Dvojka opäť oslavovala, tentokrát sa tešila z množstva ocenení svojich šikovných žiakov, ktorí ju v školskom roku 2021/2022 úspešne reprezentovali a obsadili popredné miesta v okresných kolách olympiád organizovaných CVČ vo Vranove nad Topľou.
Medzi ocenených dvojkárov patria:
Milan Gešperik – Matematická olympiáda, Pytagoriáda
Zuzana Mičejová – Geografická olympiáda, Chemická olympiáda
Katarína Zajícová - Geografická olympiáda
Zuzana Oslovičová – Biologická olympiáda
Vivien Dindáková - Biologická olympiáda
Dominika Čorejová - Biologická olympiáda
Simona Karasová – Pytagoriáda
Róbert Ďurana - Pytagoriáda
Daniel Mihalčin - Pytagoriáda
Ela Fecenková – Biologická olympiáda
Klára Opaľuchová - Biologická olympiáda, Dejepisná olympiáda
Barbara Koščová - Dejepisná olympiáda
Mikuláš Bodnár - Dejepisná olympiáda
Sofia Poldruhá – Dejepisná olympiáda
Alexandra Gajdošová – Dejepisná olympiáda
Michael Kozák - Dejepisná olympiáda
Noemi Mitriková - Dejepisná olympiáda, Olympiáda z anglického jazyka
Timotej Drdák – Olympiáda z anglického jazyka

Snahou našich nadaných žiakov sa nám podarilo získať mnoho ocenení za úspešnosť v olympiádach. Táto vďaka patrí v prvom rade jednotlivým žiakom, ktorí venovali svoj voľný čas príprave, učili sa nad rámec učebných osnov a svoje vedomosti a zručnosti úspešne zúročili v konkrétnych olympiádach. Ďakovať však treba aj ich učiteľom, ktorí v snažení žiakov objavili, pestovali talent a podnietili ho k rozvoju.
Talentovaní žiaci dvíhajú kredit školy, vytvárajú mozaiku obrazu Dvojky, ktorá sa právom môže hrdiť diplomom najúspešnejšej školy v okresných kolách olympiád v školskom roku 2021/2022. Blahoželáme!

  • IMG_6008
  • IMG_6013
  • IMG_6014
  • IMG_6017
  • IMG_6038
  • IMG_6044
  • IMG_6050
  • IMG_6051
  • IMG_6060
  • skola

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI