jún
13

Naša Emka opäť uspela!

Ema VO tom, že naša Dvojka má šikovných žiakov nás okrem vynaloženej snahy na vyučovacích hodinách presviedčajú aj mnohé ich úspechy mimo školských lavíc.
Presadiť sa medzi rovesníkmi v škole, okrese, kraji alebo na celoslovenských súťažiach si vyžaduje okrem talentu, svedomitej práce, trpezlivosti, ochote na sebe pracovať, viere vo vlastné schopnosti, aj nesporný kúsok šťastia.
Ak sa úspech dostaví viackrát, vypovedá to o ozajstnom talente žiaka. Medzi takéto výnimočné osobnosti patrí aj Ema Velčková, žiačka 9. B, ktorá svojím všestranným nadaním zaujala porotu na niekoľkých súťažiach. Táto reprezentantka našej školy sa stala víťazkou celoslovenského finále tvorivého projektu Môj slovník z reality alias Slovíčka v malíčku, ktorý preveril nielen umelecké schopnosti súťažiacich, ale aj ich znalosti z anglického jazyka. Emka obstála v tejto skúške na výbornú, a tak sa tešila z 1. miesta aj zaslúženej odmeny.
Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky aj tento rok vyhlásilo už 19. ročník literárnej a výtvarnej súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ „Komenský a my“. Slovenské kolo sa uskutočnilo pod záštitou Katedry pedagogiky PF UKF Nitra a v ňom sa opätovne stala úspešnou naša deviatačka. V kategórii B2 (7. – 9. ročník) Emkina výtvarná práca na tému „Človek na mori, more ako živel“ získala vynikajúce druhé miesto.
Srdečne blahoželáme a prajeme, aby toto bol iba začiatok Emkinej úspešnej umeleckej kariéry!

  • 1 Slovník
  • 2 More ako živel
  • 3 Ulica mesta
  • 4 Výnimočná krása
  • 5 Som, aký som
  • 6 Naša škola
  • Ema_V

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI