jún
11

„Spišský Jeruzalem mojimi očami”

spis miniVyhlasovateľ súťaže Mestské kultúrne stredisko Spišské Podhradie organizovalo výtvarnú súťaž „Spišský Jeruzalem mojimi očami” v rámci 9. ročníka duchovno-kultúrneho festivalu Dni Spišského Jeruzalema 2022.
Témou súťaže bolo: Čo si predstavuješ pod pojmom Spišský Jeruzalem? Je to nejaké miesto? Niečo hmotné, čo sa dá chytiť? Alebo niečo nehmotné, duchovné? Vedel by si to vyjadrit' maľbou alebo kresbou? Hlavným cieľom súťaže bolo zachytiť vnímanie Spišského Jeruzalema prostredníctvom výtvarného diela.
Žiačky našej školy Viktória Draxlerová (IV.D) a Stela Saladiaková (VIII.B) nás v tejto súťaži úspešne reprezentovali. Stela Saladiaková pod vedením Mgr. M. Borošovej sa stala víťazkou v 2. kategórii (Základné školy – II. stupeň) a Viktória Draxlerová pod vedením Mgr. M. Šofrankovej obsadila 2. miesto v 1. kategórii (Základné školy – I. stupeň). Blahoželáme našim výtvarným talentom!

  • IMG_20220607_100414
  • Stelka_Saladiaková_8_B

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI