jún
14

Medzinárodná výtvarná súťaž "Csontváryho túlavé topánky"

czontvary13.6.2022 sa v kinosále Mestského kultúrneho strediska v Sabinove konalo slávnostné oceňovanie výtvarných prác 6. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže „Csontváryho túlavé topánky“, pod názvom „SVET JE KRÁSNY“.
Naša Dvojka mala úspešné tri dievčatá. V II. kategórii 1.-4. ročník ZŠ získala 1. miesto Bianka Baranová IV.B a 3. miesto Lariska Klimešová II.A. V III. kategóri 5.-9. ročník ZŠ patrilo 1. miesto Noemi Mitrikovej zo VI.A. Víťazkám srdečne blahoželáme.


  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI