jún
15

VIVAT, DVOJKA!

50bNiekoľkomesačné prípravy na výročie našej Dvojky slávnostne vyvrcholili galaprogramom 3. júna 2022. Program bol pripravený a nacvičený, netrpezliví žiaci za oponou, pozvaní hostia sedeli v estrádnej sále MsDK vo Vranove nad Topľou. Režisérom programu bili srdcia o čosi rýchlejšie. Slávnostným gongom sa diváci stíšili, svetlá v sále zhasli a na javisku už všetci sledovali prvé číslo programu. Celým galaprogramom nás sprevádzali najprv malí súrodenci – prváčikovia, ktorí postupne rástli a naberali nové skúsenosti a vedomosti s pomocou „patrónov“ jednotlivých predmetov: patrón prírodných vied, číselný, písmenkový, cudzích jazykov, umenia a športu. Samotná „dvojka“ bola lajtmotívom celého programu. Niesla sa v podobe „dobrej dvojky“ súrodencov, hádaním sa patrónov nad dvojkou – či je číslom, alebo slovom, súrodenci riešili problém, že dvojčaťu Miškovi vychádzala dvojka zo správania... V jednotlivých programových číslach sa predstavilo dokopy okolo 300 žiakov jubilujúcej Dvojky. Program bol pútavý, rôznorodý, vytvorený mozaikou scénok zo života školáka, eko-rytmikou, dialógmi, piesňami a tancami mažoretiek TS Varanovia a DFS Cifroško, ktorí úspešne reprezentujú našu školu aj za hranicami Slovenska.
Záver programu tvorili vopred nahraté videodokrútky s teraz už vtipnými spomienkami a blahoželaniami Dvojke od jej bývalých pedagógov a žiakov. Spomenuli sme si aj na zosnulých učiteľov, ktorí formovali, vychovávali a tvorili zo žiakov rozumné bytosti schopné bystro reagovať a slušne sa správať. Poctu a poďakovanie učiteľom v podobe piesne priniesli súčasní aj bývali žiaci a všetci účinkujúci, ktorí obsadili miesta na javisku a pod ním. Emotívny masívny záver a celý program si zaslúžil standing-ovation divákov, slzy šťastia v očiach rodičov zo skvelých výkonov ich detí, prítomní vzdali poctu a uznanie mravenčej práci učiteľov a od vzácnych rečníkov, primátora mesta Ing. J. Ragana, riaditeľa školy Mgr. P. Kocáka, bývalého riaditeľa Mgr. M. Bendika a v zastúpení Rodičovského združenia Dvojky PharmDr. M. Mitrikovej, zazneli prajné slová škole s množstvom šikovných žiakov, zanietených a pracovitých zamestnancov.
Živio, naša milá Dvojka!

 • 246A0004
 • 246A0010
 • 246A0056
 • 246A0061
 • 246A0067
 • 246A0070
 • 246A0083
 • 246A0084
 • 246A0104
 • 246A0112
 • 246A0121
 • 246A0133
 • 246A0145
 • 246A0147
 • 246A0151
 • 246A0154
 • 246A0159
 • 246A0166
 • 246A0172
 • 246A0182
 • 246A0185
 • 246A0186
 • 246A0210
 • 246A0233
 • 246A0234
 • 246A0255
 • 246A0275
 • 246A0296
 • 246A0298
 • 246A0299
 • 246A0303
 • 246A0307
 • 246A0310
 • 246A0313
 • 246A0323
 • 246A0326
 • 246A0340
 • 246A0354
 • 246A0357
 • 246A0365
 • 246A0370
 • 246A0373
 • 246A0385
 • 246A0391
 • 246A0392
 • 246A0397
 • 246A0398
 • 246A0406
 • 246A0413
 • 246A0419
 • 246A0423
 • 246A0428
 • 246A0431
 • 246A0435
 • 246A0452
 • 246A0500
 • 246A0505
 • 246A0509
 • 246A0514
 • 246A0518
 • 246A0537
 • 246A0564
 • 246A0575
 • 246A0584
 • 246A0587
 • 246A0599
 • 246A0604
 • 246A0615
 • 246A0618
 • 246A0620
 • 246A0621
 • 246A0646
 • 246A0702
 • 246A0711
 • 246A0715
 • 246A0736
 • 246A0738
 • 246A0753
 • 246A0755
 • 246A0760
 • 246A0777
 • 246A0785
 • 246A0805
 • 246A0814

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI