jún
24

S peňaženkou v ruke

pokladnicka miniFinančná gramotnosť je veľmi dôležitá a to najmä pre kvalitný život. Podstatné je naučiť deti narábať s peniazmi, aby pochopili základné princípy míňania a sporenia.
Najrýchlejšie to pochopia pri vysvetľovaní na jednoduchých príkladoch, preto posledné júnové dni patrili u druhákov téme S peňaženkou v ruke. Žiaci poznávali eurá, ich hodnotu, vyrobili si „vlastné peniaze“, peňaženky, predávali, nakupovali, platili v triednom obchode, ale aj odkladali do pokladničky. Uvedomili si tak, že s peniazmi je potrebné narábať s rozumom.


 • p01
 • p02
 • p03
 • p04
 • p05
 • p06
 • p08
 • p09
 • p10
 • p11
 • p12

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI