Ciele projektu

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

Kód ITMS projektu 26110130384

Strategickým cieľom projektu je:

  • Rozvoj čitateľskej gramotnosti a jazykových schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov.

Špecifické ciele projektu sú:

  • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania na podporu čitateľskej gramotnosti vo vyučovacom procese všeobecnovzdelávacích predmetov uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ.
  • Inovácia metód a prostriedkov vzdelávania so zameraním na digitálne vyučovanie v predmete anglický jazyk.
  • Zvýšenie pedagogických zručností a jazykových znalostí pedagogických zamestnancov vyučujúcich anglický jazyk.


Časový harmonogram
Personálna matica
Podrobný popis aktivít

pop3 mini2