Základné informácie

Projekt E- learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009. Stál nemálo síl, obetavosti, finančných prostriedkov. Všetci, ktorí sme sa na jeho úspešnom napredovaní podieľali, skromne dúfame, že ciele, ktoré sme si v jeho začiatkoch dali, sa napĺňajú.  Teší nás, že sa projekt  stal súčasťou života školy, o čom  svedčí aj fakt, že dnes už niet v škole žiaka,  ani zamestnanca, ktorý by nevedel, že máme multimediálnu učebňu, notebooky pre žiakov a učiteľov, interaktívne tabule, dataprojektory a nové, pestré didaktické pomôcky v kabinetoch, ale aj po triedach. To, že sa žiaci bežne rozprávajú, ako pracovali  na angličtine, matematike, geografii, prírodovede, slovenčine a na iných predmetoch s rôznymi  zaujímavými interaktívnymi programami, videli úžasné prezentácie, že riešili testy, ktoré im učitelia poslali, že bežne diskutujú o ich náročnosti, radia si, ktorý webový prehliadač je najvýhodnejší,  ako sa najlepšie dostanú k výukovým materiálom na portáli Class Server a svoje prístupové heslá už vedia naspamäť, sa už stáva samozrejmosťou.

Preto  by som sa chcela všetkým, ktorí boli súčasťou rozbehnutia tejto náročnej práce poďakovať. Hlavne  členom projektového tímu PaedDr. Marekovi Hermanovskému, Mgr. Andrei Sabolovej,  pani Oľge Hrinkovej, PaedDr. Jarmile Kolesárovej, Mgr. Helene Bendikovej, Mgr. Daniele Babiakovej, Mgr. Anne Treľovej,  Mgr. Zuzane  Mičejovej, Mgr. Helene Demčákovej a Mgr. Viere Puškárovej. Moje poďakovanie patrí aj  riaditeľovi školy Mgr. Milanovi Bendikovi, ktorý nás podporoval, pomáhal, bývalému riaditeľovi školy Mgr. Mariánovi Magdovi, ktorý to všetko odštartoval. Srdečne ďakujem aj  ostatným kolegom pedagógom, ktorí sa v obsluhe modernej techniky vyškolili a úspešne ju využívajú a nakoniec ďakujem, žiakom, ktorí projekt prijali najprirodzenejšie a vdýchli mu život. Potvrdili to vo  výstupnom prieskume spokojnosti, ktorý vypracovali a  utvrdili nás v tom, že sme si vybrali dobrý smer, že cesta je síce náročná, ale jej skutočný cieľ je obrovský prínos pre nás všetkých. Jeho dosah patrí budúcnosti  a ja projektu  prajem úspešných nasledovateľov!

Mgr. Helena Kajlová
projektový manažér


Projekt E-learning - škola budúcnosti
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť


V školskom roku 2009-2010 sme začali s realizáciou projektu E-learning - škola budúcnosti  pod záštitou Ministerstva školstva SR a s finančnou podporou Štrukturálnych fondov EÚ. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavovali 154 967, 47 €,  z toho  95 % z prostriedkov  ESF a ŠR MŠ SR, zvyšných 5 % s prispením Mesta Vranov nad Topľou.

Dňom 12. 10. 2009 sa začali realizovať jeho prvé aktivity, ukončenie sa uskutočnilo 31. 10. 2011.

Strategickým cieľom nášho projektu bolo:
  • vytvoriť a implementovať školský vzdelávací  program, ktorý dokáže s využitím inovovaných foriem a metód výučby flexibilne reagovať na požiadavky spoločnosti;
  • uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania na ZŠ;
  • s využitím inovovaných foriem a metód výučby pripraviť absolventa pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti, ako aj pre jeho nadväzujúce vzdelávanie.
Špecifické ciele nášho projektu boli:
  1. Tvorba a overenie nového vzdelávacieho programu  využívajúceho nové formy a metódy výučby.
  2. Zostavenie multimediálnej učebne.
  3. Príprava pedagogických zamestnancov na implementáciu inovačných foriem a metód vzdelávania z nového školského vzdelávacieho programu do vyučovacieho procesu.


Personálna matica projektu
Časový rámec projektu
Popis aktivít
Leták
Žiacky dotazník - vstupný
Vyhodnotenie žiackeho dotazníka - vstupného
Žiacky dotazník - výstupný s vyhodnotením
Dotazník zamestnanci - vstupný
Dotazník zamestnanci - výstupný s vyhodnotením
Dotazník zamestnanci - dodávka podporného hardvéru

pop3 mini2