Tretia séria besied o projekte

Tretia séria besied o projekteŽe škola realizuje  projekt Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti vedia takmer všetci nielen z webovej stránky, násteniek, nových informačných tabúľ, ale aj využívaním zaujímavých didaktických pomôcok, ktoré v rámci neho už na škole sú.  O cieľoch projektu a prínose pre školu sústavne oboznamujeme žiakov a širokú verejnosť na poradách, rodičovských združeniach, ale aj v regionálnej a školskej tlači. Osvedčenou formou informovanosti sú besedy pre žiakov. Dňa 29. januára 2013 už prišla na rad tretia. Tentokrát pre piatakov.

Aj im Mgr. Helena Kajlová predstavila členov projektového tímu a základné ciele projektu. V dvoch prezentáciách pripravených manažérom publicity Mgr. Petrom Kocákom vyzdvihla dôležitú úlohu projektu rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopností žiakov využívaním nových foriem a metód vo vyučovacom procese a ďalším vzdelávaním pedagógov. Zároveň, tak ako predošlý projekt E-learning – škola budúcnosti, aj tento, má pomôcť vybaviť kabinety a triedy modernými didaktickými pomôckami a prostriedkami. V pláne je aj zriadenie modernej jazykovej učebne a umožnenie trom pedagógom – učiteľom anglického jazyka - zúčastniť sa na študijnom pobyte v anglicky hovoriacej krajine.

  • tretia_seria_besied_projekt_01
  • tretia_seria_besied_projekt_02
  • tretia_seria_besied_projekt_03
  • tretia_seria_besied_projekt_04
  • tretia_seria_besied_projekt_05
  • tretia_seria_besied_projekt_06
  • tretia_seria_besied_projekt_07
  • tretia_seria_besied_projekt_08
  • tretia_seria_besied_projekt_09
  • tretia_seria_besied_projekt_10

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...