mar
20

1. miesto na krajskom kole biologickej olympiády

bio kraj miniDňa 20.3.2019 sa v Prešove konalo krajské kolo biologickej olympiády v kategórii „C“. Súťaže sa zúčastnilo 17 škôl v kraji a spomedzi 20 súťažiacich naša žiačka Klára Bodnárová (IX.C) získala 1. miesto. Kláre srdečne blahoželáme. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková

mar
14

Z rozprávky do rozprávky

zrdr mini"Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami, za siedmimi dolinami..."
Takto sa dňa 14.3.2019 začínalo rozprávkové popoludnie v našom školskom klube. V každom oddelení boli pre deti pripravené rozprávkové aktivity, pomocou ktorých sa zoznámili s najznámejšími rozprávkami viacerých svetových autorov a plnili množstvo rozprávkových úloh. Tvorili osnovu k textu, usporadúvali časti textu podľa postupnosti, vymýšľali rozprávky, dramatizovali časti deja, hádali rozprávkové bytosti, hľadali rozprávkové dvojice, lúštili tajničky, dopĺňali rýmy, ale zahrali sa aj na Popolušky. Každá z týchto aktivít nám pripomenula význam kníh, ako dôležitého zdroja poznania i fantázie. Veríme, že počas tohto popoludnia sa „nakazili čítaním“ aj tí, ktorí od kníh doteraz bočili.

mar
14

Hviezdoslavov Kubín 2019

hk miniPrednes je vzácnou chvíľkou tvorivého ticha, kedy sa pýtame, ale aj hľadáme odpovede. Prednes je dialógom, a nie iba jednostrannou iniciatívou jej autora. Naša slovenčina je ľubozvučná reč. Majstrovsky ňou vedel narábať náš najväčší básnik P. O. Hviezdoslav. Na jeho počesť sa konajú súťaže v prednese poézie a prózy s hrdým názvom Hviezdoslavov Kubín. V tejto súťaži recitačné schopnosti ukázali žiaci našej školy dňa 14.3.2019. Pripravenosť súťažiacich bola výborná, konkurencia veľká a porota to nemala ľahké.

mar
14

Jarná príroda – výtvarné dielne

jar miniPrebúdzajúca sa príroda, nádherné farby a predovšetkým návrat slnka nás všetkých vždy napĺňajú radosťou zo života. Svoju radosť z nadchádzajúcej jari výtvarne vyjadrili malí výtvarníci z ŠKD. Vo štvrtok 14.3.2019 sa stretli zástupcovia jednotlivých oddelení a pod vedením p. vychovávateľky D. Rožekovej vytvorili umelecké dielka na tému – Jarná príroda.

mar
13

Netradičná telesná výchova

ntv mini13.3.2019 sa žiaci I.A zúčastnili „netradičnej telesnej výchovy“ v Spojenej škole na Budovateľskej ulici. Pani učiteľky pre prvákov pripravili veľa hravých cvičení s využitím netradičného náradia a náčinia na hodine telesnej výchovy. Pre žiakov bol veľkým zážitkom napr. guľôčkový bazén, trojkolesový bicykel, fitnes lopta, bežecký pás, či steper. S pomocou sestier si vyskúšali prenášanie zo žinenky pomocou zdvíhadla na posteľ. Najväčší záujem mali žiaci o visiace kreslo a vodnú posteľ v relaxačnej miestnosti. Usilovní cvičenci sa počas prestávky posilnili malým občerstvením a na záver bol každý žiak odmenený pamätným listom a milou pozornosťou.

mar
13

Besedy o období dospievania

dospievanie miniDňa 13. 3. 2019 sa na našej škole konali dve prednášky. Pre dievčatá 7. ročníka pod názvom „Čas premien“ a pre chlapcov „Na štarte k mužnosti“. Boli zamerané na obdobie života plného zmien, fyzických i psychických, keď sa z dieťaťa stáva pomaly dospelý človek – obdobie dospievania.
Pani lektorka, Ing. Šutá zo spoločnosti MP Education, s.r.o., nám predstavila správny fyzický, psychický a sociálny vývoj človeka v tomto náročnom období dospievania.
Rozprávali sme sa o anatómii ľudského tela, vhodnej životospráve, hygienických návykoch, činnosti hormónov v období puberty, správnom vnímaní seba a o iných zaujímavých záležitostiach.

mar
12

Beseda s historikom

snp miniV tomto roku si pripomíname 75. výročie SNP a 80. výročie vzniku Slovenského štátu. O protifašistickom odboji a partizánskom hnutí v okrese Vranov nad Topľou prišiel 12. marca 2019 porozprávať žiakom deviateho ročníka historik p. Šafranko z Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou. Pútavé rozprávanie o udalostiach a bojoch dopĺňali dobové pohľadnice Vranova a okolia i fotografie osobností SNP, ktoré sa stali obeťami 2. svetovej vojny. Fakty a informácie z regionálnych dejín žiaci v učebnici nenájdu, a tak sa dozvedeli, že aj Vranovčania bojovali v povstaní za obnovenie Československa a vystúpili proti nacistickému Nemecku.

mar
11

„Kniha sú otvorené dvere do čarovného sveta.“

lk miniUž tradične sa mesiac marec spája s príchodom jari, ale aj s mesiacom knihy. Kniha ako zdroj múdrosti a informácií, ale aj zábavy a dobrej nálady, rozvíja fantáziu, pomáha rozširovať slovnú zásobu, núti rozmýšľať, uvažovať. To všetko sa prelínalo v literárnom kvíze, ktorý sa uskutočnil 11.3.2019 a zúčastnili sa ho žiaci 2. ročníka. Prednes poézie a prózy bol spojený s prezentáciou o spisovateľoch a básnikoch a následne kvízom. Štvorčlenné družstvá si správnu odpoveď mohli vybrať z troch možností. Ukázalo sa, že druháci majú vyrovnané vedomosti, aj pozornosť.

mar
08

Dievčatá obsadili 2. miesto

lopty miniDňa 8. marca 2019 sa v telocvični ZŠ Lúčna konalo okresné kolo v basketbale žiačok. Na turnaji nechýbali ani naše dievčatá, ktoré po húževnatom a snaživom výkone nakoniec vybojovali 2. miesto v silnej konkurencii 6-tich škôl z okresu. Členkami družstva boli Kristína Krúdyová, Alexandra Kandalová, Katarína Kocákova, Barbora Veliká (všetky VIII.B), Viktória Ambrózyová, Nela Lukčová, Marta Šofranková (všetky IX.A), Katarína Kaňuchová (VIII.D), Sofia Dobranská (VII.A) a Sofia Kerestešová (VII.B). Dievčatá pripravoval Mgr. Peter Kocák.
Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu ZŠ Sídlisko II.

mar
06

Fenomény sveta

fenomeny miniNaša škola sa v tomto školskom roku zapojila do projektu Fenomény sveta, kde vyučovanie sa mení na dobrodružné expedície s youtuberom Bačom. Žiaci IX.C spolu s p. uč. Štefankovou pravidelne od októbra sledovali náučné videá z rôznych krajín sveta, plnili výzvy vo forme testov a tak splnili podmienky pre získanie zaujímavých cien. Žiačkam Liane Madejovej a Tamare Jakubkovej sa podarilo vyhrať hodnotné knižné publikácie o vede. Vanesa Ažimová a Marek Stanovčák zase vyhrali prenosné bezdrôtové reproduktory. Všetkým výhercom blahoželáme.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI