jan
23

Ruské slovo

ruskes miniDňa 23. januára 2020 sa v priestoroch SNM - Múzeum rusínskej kultúry v Prešove uskutočnil 14. ročník krajského kola súťaže Ruské slovo v prednese ruskej poézie, prózy a spevu.
Našu školu reprezentovala žiačka 4. A – Noemi Mitriková, ktorá získala 1. miesto v kategórii Poézia, s postupom do celoslovenského kola. Žiačke srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole - 28. februára 2020 v Košiciach!

jan
21

Hlas ŠKD

hlasskd miniPesnička je kľúčik zlatý,
ňou sa srdce otvára.
Pesničkou sa krása kráse,
srdce srdcu privráva.
Dňa 21.1.2020 sa v malej telocvični niesol spev našich malých spevákov, ktorí sa zúčastnili už VIII. ročníka speváckej súťaže HLAS ŠKD. Súťaž prebiehala pod vedením vychovávateliek Anny Krištovej a Heleny Balogovej, ktorá celú súťaž moderovala a spev detí dopĺňala krátkymi básničkami, ktorými predstavila súťažiacich.

jan
20

Lyžiarsky výcvik v Ždiari

lv miniAni tento školský rok nebol výnimkou a naši siedmaci v dňoch od 13. do 17. januára 2020 absolvovali lyžiarsky výcvik, ktorý sa konal v malebnom prostredí obce Ždiar. Oddych a regeneráciu študentom poskytol hotel Magura v Monkovej doline. Tá svojou polohou ponúkla slnkom zaliatu každodennú krásnu scenériu a výhľad na malebné Belianske Tatry.
Týždňový výcvik bol rozvrhnutý na praktickú a teoretickú časť. Praktickú časti viedli šiesti inštruktori, ktorí svoje poznatky a skúsenosti odovzdávali svojim žiakom na svahoch lyžiarskeho strediska Strednica. Táto časť výcviku vyvrcholila slalomovými pretekmi, v ktorých boli ocenení prví traja pretekári. Teoretická príprava, poznatky z oblasti lyžovania a správania sa na svahoch boli pre žiakov každodenným a zaujímavým prínosom.

jan
16

1. MIESTO V OLYMPIÁDE Z NEMECKÉHO JAZYKA

nej miniDňa 16. 1. 2020 sa v ABC Prešov uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Olympiáda pozostávala z dvoch častí. Z písomnej v troch kolách a z ústnej.
Ústnu časť okresného kola súťaže absolvovali iba tí súťažiaci, ktorí v písomnej časti získali minimálne 50 % z plného počtu bodov.
Našu školu reprezentoval Ondrej LEHONČÁK, žiak 9. D, ktorý v písomnej časti preukázal dostatočné vedomosti, takže postúpil do ústnej časti a obsadil 1. miesto v kategórii 1.B.
Účastníkovi blahoželáme k dosiahnutému výsledku. Žiaka pripravovala Mgr. Ľ. Caklová

jan
15

Olympiáda v Anglickom jazyku

anj olymp logo miniDňa 15.1.2020 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku v kategóriách 1A a 1B, ktorá je určená pre žiakov 4. až 9. ročníka základných škôl. Úlohou súťažiacich bolo zvládnuť písomnú teoretickú časť, ale aj praktickú ústnu časť. Celkovo sa na okresnom kole zúčastnilo 19 žiakov z 10 škôl nášho okresu.
Našu školu reprezentovala Barbora Šofranková z IX.A, ktorá získala 3. miesto v kategórii 1B. Barbore blahoželáme a prajeme jej veľa úspechov v ďalšom štúdiu. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová.

jan
15

Beseda o práci policajtov

policia miniDruháci sa na hodinách prvouky oboznamujú s rôznymi povolaniami ľudí. Dňa 15.1.2020 sa zúčastnili na besede s pracovníčkou Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou. Pani kpt. Judr. Anna Katreničová pútavou prezentáciou predstavila žiakom jednotlivé druhy polície. Získali tak mnoho nových informácií o práci policajtov. Žiakov najviac zaujala Policajná kynológia a Policajná hipológia. Vo videách z policajných akcií sledovali ako vycvičené psy zadržujú páchateľa, hľadajú pachovú stopu a pomáhajú pri záchranných prácach. Žiaci počas celej besedy pohotovo reagovali, odpovedali na otázky, rozprávali o svojich poznatkoch. Na pamiatku dostali záložku s dopravnou tematikou. Možno z niektorých žiakov budú v dospelosti ľudia, ktorí udržujú poriadok a bezpečnosť v štáte.

dec
18

Vianočná akadémia

va miniVôňa ihličia, koláčikov, radosť a očakávanie v detských očkách - to všetko patrí k Vianociam, najkrajším sviatkom v roku.
K predvianočnej atmosfére v našej škole neodmysliteľne patrí vianočná akadémia. Poznáte rozprávku Karla Čapka O Vianociach, ktoré nechceli prísť? Čosi podobné sa udialo aj 18. decembra 2019 na vianočnom predstavení v školskej telocvični, keď sa Vianoce rozhodli, že pre detskú a ľudskú zlobu, ľahostajnosť a zlomyseľnosť neprídu. Našťastie Hviezdička s malými pomocníkmi - vianočnými škriatkami, našli takmer 300 šikovných a talentovaných detí, ktoré spolu so svojimi pedagógmi poskladali pestrú mozaiku piesní, tancov, rozprávok i vianočných želaní a dokázali, že si Vianoce naozaj zaslúžia.

dec
17

Šaliansky Maťko - 5. - 7. roč

salmat logo miniDňa 17. 12. si žiaci 5. až 7. ročníka zmerali sily v prednese slovenskej povesti v školskom kole recitačnej súťaže pod názvom Šaliansky Maťko J. C. Hronského. Z úst našich recitátorov zazneli povesti z rôznych kútov Slovenska. Konkurencia bola veľká a ich výkony vyrovnané. Porota vybrala zo zúčastnených tých najlepších, ktorí budú našu školu reprezentovať v okresnom kole. V tomto roku sa to podarilo za II. kategóriu žiačke Tamare Kolesárovej V.A a za III. kategóriu Kataríne Kačerovej VI.C. Postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších kolách.

dec
12

V kaštieli v Hanušovciach

hanusovce miniNa hodinách vlastivedy sa mnohí štvrtáci po prvýkrát stretli s učivom o histórii svojho národa.
Časová priamka ich viedla prvým osídľovaním až po súčasnosť. Aby si svoje teoretické poznatky mohli overiť a preskúmať, vybrali sa vlakom dňa 12.12. 2019 do kaštieľa v Hanušovciach. Exponáty múzea, ktoré sa nachádza v jeho priestoroch a výklad zanietených historikov, zaujímavým spôsobom priblížili žiakom históriu nášho regiónu. Tí sa na chvíľočku preniesli do čias svojich predkov, aby na základe obrazového materiálu obdivovali ich um a zručnosť.
Kaštieľ dýchajúci minulosťou bol vhodným prostriedkom na upevnenie učiva o histórii našej vlasti.

dec
11

Šaliansky Maťko

salmat logo miniV stredu 11. 12. sa III.D zaplnila žiakmi zo všetkých tretiackych tried. Prišli povzbudiť svojich spolužiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Povesti boli veľmi zaujímavé a recitátori sa ich snažili predniesť čo najlepšie. Porota sa rozhodla oceniť týchto recitátorov:
1. miesto: Daniel Berta III.A; 2. miesto: Terézia Laktičová III.A; 3. miesto: Lenka Lapková III.D
Víťazom srdečne blahoželáme.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI