máj
17

Ľudia pre lesy - lesy pre ľudí

ld miniPod týmto názvom sa niesli Regionálne lesnícke dni, ktoré sa konali dňa 17. 5. 2019 v Zámutove. Zúčastnili sa na nich žiaci 2. a 3. ročníka. Lesní pedagógovia si pre nich pripravili pestrú paletu vedomostných, pohybových a tvorivých aktivít. Na jednotlivých stanovištiach deti spoznávali rôzne druhy rastlín a živočíchov, maľovali na kamene, rezali pílkou drevo, zhotovovali si ozdobné predmety z prírodnín.
Les je pre nás živou učebňou a miestom, kde sa môžeme vzdelávať a prostredníctvom zážitku lepšie spoznávať čaro a krásu prírody. Je potrebné si uvedomiť, že príroda môže existovať bez nás, no my bez nej zahynieme.
Ďakujeme za krásnu a poučnú akciu a už teraz sa tešíme nabudúce!

máj
16

Návšteva HaZZ

hasic miniZvuky sirény „Horí, horí“ a blikajúce hasičské auto vítali deti I. - IV. oddelenia ŠKD, ktoré navštívili HaZZ vo Vranove nad Topľou. Počas exkurzie sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o práci profesionálnych hasičov, oboznámili sa s ich najmodernejšou technikou. Mali možnosť vidieť aj rýchlu prípravu hasičov na zásah a naučili sa ako sa zachovať v prípade požiaru. Členovia HaZZ boli veľmi milí a trpezlivo odpovedali na zvedavé otázky detí. Na záver si však vypýtali od deti sľub, že nikdy nezneužijú telefónne číslo 150.
Deti odchádzali obohatené o nové vedomosti a s pocitom príjemne prežitého popoludnia. ĎAKUJEME.

máj
13

Vihorlatské múzeum a skanzen v Humennom

vmhe miniDňa 13.05.2019 sa žiaci šiesteho ročníka vydali spoznať trochu histórie. Kaštieľ v Humennom nám umožnil stretnúť sa s minulosťou a užiť si atmosféru dávnych čias a tradícií prostredníctvom múzejných exponátov, ale aj najmalebnejších zákutí skanzenu. Žiakov zaujala jedinečná interiérová výzdoba kaštieľa a netradičná ukážka historických predmetov, kultúry a spôsobu života, ktorú nám ponúkol skanzen. Tento výlet dokumentujúci život v minulosti a predstavujúci skutočné architektonické bohatstvo nám obohatil náš kultúrny život a v neposlednom rade spestril dnešný deň.

máj
13

Deň matiek

mama miniByť matkou je tá najkrajšia a zároveň najnáročnejšia úloha v živote ženy. Hrdé maminy po celom svete každoročne oslavujú svoj deň, ako ináč, v spoločnosti svojich ratolestí. Aj mamičky detí nášho ŠKD prijali pozvanie svojich detí a spolu s nimi 13.mája 2019 plnením netradičných športových úloh oslávili svoj sviatok.

máj
07

3. miesto v krajskom kole biologickej olympiády „E“

bio miniDňa 7.5.2019 sa konalo krajské kolo biologickej olympiády „E“ – Poznaj a chráň. Našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci, z ktorých sa Dominika Mattová (IX.C) umiestnila v kategórii geológia na 3. mieste.
V zoológii sa s veľmi tesným bodovým rozdielom umiestnili žiačky Klára Bodnárová (IX.C) na 4. mieste a 6. miesto patrilo Katke Kaňuchovej (VIII.D).
Dievčatám srdečne blahoželáme a ďakujeme za krásnu reprezentáciu. Žiačky pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková

máj
02

KRAJSKÉ KOLO SÚŤAŽE HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

hk miniDňa 2. mája 2019 sa v priestoroch Divadla Jonáša Záborského v Prešove uskutočnilo krajské kolo súťaže v prednese poézie Hviezdoslavov Kubín.
Našu školu a okres Vranov nad Topľou reprezentovala v I. kategórii žiačka IV. A triedy Alexandra Mižovová. Prednesom poézie Daniela Heviera zaujala porotu a umiestnila sa na 3. mieste. Srdečne blahoželáme! Sašku na súťaž pripravovala PaedDr. Jarmila Kolesárová

apr
29

Oznam pre rodičov

infoVážení rodičia!
V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy (riaditeľom školy), na ktoré sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb., Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou. V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

apr
26

Vybíjaná žiačok

lopty miniDňa 26. 4. 2019 sa na ZŠ Sídlisko II už tradične konalo okresné kolo vo vybíjanej. Našim dievčatám sa podarilo úspešne obhájiť prvé miesto a postupujú tak na krajské kolo. V neľahkých súbojoch a tvrdej konkurencii si so súperkami poradili členky družstva: Sofia Krupová (V.A), Erika Barlová, Zuzana Mičejová, Emília Kaňuchová, Lenka Ambrozyová (VI.B), Mária Mihalčinová, Tamara Miklošová, Karolína Rusnáková (VII.A), Emma Jevčáková, Sofia Kerestešová, Zoja Kamila Durkajová (VII.B) a Petra Feniková (VII.C). Dievčatám srdečne blahoželáme a držíme palce na krajskom kole.

apr
26

EKO deň – sadenie okrasných drevín v prvom ročníku

e1r miniV piatok 26.4.2019 žiaci prvého ročníka v rámci EKO dňa, pod vedením svojich triednych učiteliek prispeli ku skrášleniu prostredia školského dvora. Každý prvák sa s veľkým nadšením zapojil do sadenia okrasných stromčekov. Zahrabával, či polieval. Veríme, že stromčeky potešia zrak všetkých okoloidúcich.

apr
25

Návšteva Archeoparku

archeopark miniKto by nechcel cestovať v čase? Prekročiť obmedzujúce hranice a na vlastnej koži zažiť skutočnosti poznané len z kníh? Nie úplne, ale dosť reálne takúto možnosť ponúka Archeopark Živá archeológia v Hanušovciach nad Topľou, kde naši štvrtáci strávili nezabudnuteľné dopoludnie. Po prekročení brány palisády, oddeľujúcej 21. storočie od troch stoviek storočí, ktoré poskytuje toto jedinečné archeologické múzeum zážitku, sa žiaci zapojili do aktivít pripravených ku Dňu Zeme. Potom sa v sprievode zaujímavého výkladu RNDr. Petra Pjenčáka oboznámili s piatimi základnými obdobiami praveku a včasného stredoveku a prostredníctvom piatich obydlí a ich vybavenia, ako aj prostredníctvom rôznych technologických zariadení a políčok sa mali možnosť „dotknúť“ pradávnej minulosti. Mohli vojsť do stanového príbytku lovcov staršej doby kamennej, do obydlia roľníkov z mladšej doby kamennej, domu kolovej konštrukcie doby bronzovej, obydlia Keltov z doby železnej či zrubu našich predkov – Slovanov z včasného stredoveku.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI