sep
30

Okresné kolo v Cezpoľnom behu

cezpol miniPosledný septembrový deň sa v našom meste konalo okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných škôl. Súťažilo sa v trojčlenných družstvách chlapcov a dievčat. Súťažiaci sa tento rok museli popasovať s nepriazňou počasia. Preteky boli poznačené ťažkými podmienkami v podobe blatistého terénu a dažďa, ktoré žiakom značne sťažovali pretekanie. Aj napriek týmto ťažkým podmienkam sa žiačkam našej školy darilo a obsadili pekné druhé miesto. Chlapci sa v silnej konkurencii na popredné priečky neprebojovali, no napriek tomu podali dobrý výkon. Našim žiakom a žiačkam ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a do budúcna prajeme veľa športových úspechov.

sep
26

Európsky deň jazykov

jazyky miniBrány k iným kultúram a spoločnostiam nám pomáhajú otvárať najmä naše jazykové znalosti. Uplynulý týždeň sa na našej škole niesol v duchu Európskeho dňa jazykov, ktorý sa od roku 2001 oslavuje dňa 26.9., kedy sa Rada Európy rozhodla vytvoriť z tejto udalosti každoročnú tradíciu. Aj v tomto školskom roku učitelia cudzích jazykov spestrili hodiny kreatívnymi činnosťami, hrami či piesňami. Okrem anglického, ruského a nemeckého jazyka si žiaci rôznorodými aktivitami obohatili svoje vedomosti aj o základné frázy z ďalších európskych krajín...

sep
25

Záleží nám na životnom prostredí, buďme zodpovední a separujme!

zivpros miniV týždni od 21.–25.9. prebiehala na našej škole informačná a vzdelávacia kampaň zameraná na efektívnejšie a dôslednejšie separovanie odpadu. Žiaci obohatili svoje poznatky o problematiku vzniku odpadu už v minulosti, ale zaoberali sa aj aktuálnym problémom narastajúceho množstva odpadu, napríklad aj v našom meste. Ako prispieť k zlepšeniu a skrášleniu životného prostredia si upevnili prostredníctvom interaktívnych prezentácií, videí, pracovných listov, omaľovaniek ale aj formou rôznych hier.
Naším cieľom bolo vzbudiť u žiakov záujem o čisté životné prostredie a jeho ochranu, naučiť ich dôkladnému triedeniu nielen v škole, ale aj v domácnostiach a informovať ich o pripravovaných zberoch vybitých bateriek, nepotrebných mobilov či papiera. Všetci si tak odnášame posolstvo, ktorým sa chceme riadiť - nakupujme len naozaj nevyhnutné veci a hlavne tvorme menej odpadu.

sep
23

Pozvánka do knižnice

hzk miniV dňoch od 21. do 23.9.2020 sme sa na krídlach fantázie prenášali do známych-neznámych krajín literatúry. S piatakmi sme navštívili Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou, aby sme spolu s tetami knihovníčkami objavovali svet kníh. Tie si pre nás v rámci hodín literatúry pripravili zaujímavé prednášky s ukážkami ako na detskom oddelení, tak aj na oddelení pre dospelých. Navštívili sme aj oddelenie špeciálnych služieb, kde sme mali možnosť vidieť pri práci 3D tlačiareň. Čas v knižnici nám ubehol veľmi rýchlo, ani sme sa nenazdali a už sme sa museli vrátiť späť do školy. Verím však, že nadšenie pre knihy bude pretrvávať ešte veľmi dlho. Do skorého čítania, priatelia.

sep
23

Športová olympiáda netradične

beactive miniPohyb je nenahraditeľnou súčasťou našich životov. O dôležitosti pohybu sa presviedčame každý deň, hlavne v čase, keď je ohrozené naše zdravie. Šport je čarovný, pretože je všade okolo nás. Jeho čaro objavili aj deti nášho ŠKD, ktoré sa 23.9.2020 svojou aktivitou „Športová olympiáda netradične“ stali súčasťou 6.ročníka Európskeho týždňa športu. Po spoločnej rozcvičke bolo pre deti pripravených sedem stanovíšť, pri ktorých plnili netradičné športové disciplíny. Niektoré prekonávali s ľahkosťou, pri niektorých museli vynaložiť väčšie úsilie. Víťazmi sa však stali všetci, ktorí pochopili, že šport a pohyb prinášajú radosť a zdravie do života každého z nás.

sep
20

USMERNENIA a POKYNY od 21.9.2020 do 30.9.2020

=== PREDĹŽENÉ DO 2. 10. 2020 ===

Na základe aktualizovaných usmernení Ministerstva školstva a pokynov Ústredného krízového štábu, vydané 16.9.2020, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 21.9.2020 do 30.9.2020 nasledovne:

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 7.00 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 7.00 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi zostáva:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A a všetci štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 5.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h bez ranného schádzania detí. Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do 30.9. nevyužívajú.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!
 • Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky. 

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

sep
18

Zbierka Biela pastelka na našej škole

bp miniV rámci týždňa dobrovoľníctva sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbierkovým dňom bol piatok 18.9.2020. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

sep
07

Návšteva Jazdeckého klubu Grandessa

jkg miniDňa 07.09.2020 navštívili naši prváci Jazdecký klub Grandessa. Cestou spoznávali dopravné značky a sledovali cestnú premávku. Po príchode na miesto sa oboznámili s prostredím, v ktorom koníky žijú. Pani Ing. Oľga Borošová odpovedala na zvedavé otázky detí zo života koní. Za krásne strávený deň sa prváci koníkom odvďačili zdravými maškrtami.

sep
02

Privítali sme nový školský rok

grohling miniZačiatok tohto školského roka bol iný ako ten predchádzajúci, aj keď druhú polovicu poznačila pandémia koronavírusu, ktorá zúri po celom svete. Práve teraz možno viac žiakov očakávalo príchod nového školského roka s radosťou, pretože minulý školský rok trávili niekoľko mesiacov v domácej výučbe a svojich spolužiakov mohli vidieť väčšinou len online. A tak sa dnes tešili niektorí žiaci viac, že sa opäť vrátili do kolektívu a školských lavíc, ako to bežne býva zvykom.

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo 02. 09. 2020 o 8.00 hod. ráno za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení v jednotlivých triedach.

aug
30

Začiatok školského roka - 2. september 2020

Základné informácie

 • Slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka sa uskutoční 2. 9. 2020 o 8:00 hod. na školskom dvore.
 • Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia na dopravnom ihrisku, kde si ich triedni učitelia rozdelia a odchádzajú s nimi do tried.
 • Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do školy presne určenými vchodmi, pri vstupe si vydezinfikujú ruky a idú priamo do svojich tried, kde triednemu učiteľovi odovzdajú vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021" Tlačivo môže rodič/zákonný zástupca vypísať aj v prvý deň priamo pri vstupe do školy.
 • Zahájenie školského roka bude prebiehať individuálne v triede bez účasti rodičov, výnimku tvorí jeden zákonný zástupca u prvákov, ktorým je prvý deň vstup povolený aj s dieťaťom.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI