feb
11

Tretiaci na ľade

klzisko miniV utorok 11. februára tretiaci strávili telesnú výchovu v STD Aréne vo Vranove. Radosť z pohybu mali nielen skúsenejší korčuliari, ale aj tí, ktorí na korčuliach stáli po prvýkrát. Hodinka strávená aktívnym pohybom sa im páčila a tešia sa, že si to spoločne čoskoro zopakujú.

feb
10

Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus

elmagz miniZa posledných 25. rokov viedol rýchly rozvoj techniky k obrovskému nárastu umelého elektromagnetického žiarenia a spôsobil tak elektromagnetické znečistenie životného prostredia, ktoré môže bez problémov konkurovať všetkým jeho ostatným formám. Pôvod tohto znečistenia a jeho vplyv na mimoriadne jemné a telom vytvárané elektromagnetické prúdy a signály, s ktorými pracuje náš mozog a nervový systém, boli obsahom prednášky PaedDr. Róberta Ďuranu. Zúčastnili sa jej žiaci 6.ročníka našej školy. Uvedené témy zaujali žiakov a boli základom pre ďalšiu diskusiu. Veríme, že aj takéto formy vyučovania pomôžu pri zvyšovaní záujmu žiakov o prírodovedné a technické predmety vyučované na škole.

feb
10

Biologická olympiáda

bio miniDňa 10.2.2020 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž sa člení na teoreticko-praktickú a projektovú časť. Našu školu reprezentovali žiaci v oboch častiach, kde v rámci projektovej časti Slávka Palenčíková (VIII.B) priniesla zaujímavé informácie o výrobe domácich jogurtov a Vanessa Serafinová sa venovala málo známej prírodnej pamiatke Zapikan.
V teoreticko-praktickej časti bola úspešnou riešiteľkou aj Ingrid Tkáčová (VIII.B), avšak Katarína Kaňuchová (IX.D) získala 1. miesto a bude našu školu reprezentovať aj na krajskom kole. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková.

feb
06

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

geg miniDňa 6. februára 2020 sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu.
Najlepšie sa darilo Stelke Saladiakovej (6.B), ktorá skončila vo svojej kategórii na krásnom 1. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková. Žiačke a pani učiteľke ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a držíme prsty v krajskom kole.

feb
06

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniVo štvrtok 28. novembra 2019 sa 42 odvážnych druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy zúčastnilo súťaže Všetkovedko. Takmer 20 tisíc súťažiacich z celého Slovenska sa pustilo do riešenia zaujímavých úloh z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Tí, ktorí patrili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. V našej škole sa tomuto titulu tešilo 14 žiakov.

feb
05

Technická olympiáda

to1 miniDňa 05.02.2020 sa na Katedre matematiky, fyziky a informatiky Prešovskej univerzity v Prešove konal 10. ročník krajského kola Technickej olympiády. Našu školu reprezentoval v kategórií B žiak VII. A triedy Matej Dutkovič. Olympiáda pozostáva z dvoch častí:
1) Test teoretických vedomostí
2) Praktická výroba výrobku podľa technického výkresu
V konkurencií víťazov obvodových kôl z jednotlivých okresov obsadil 6. miesto.
K jeho peknému umiestneniu mu srdečne blahoželáme. Žiaka na súťaž pripravoval PaedDr. Róbert Ďurana.

feb
04

Ochranárik

V tomto roku sa uskutočnil ochr miniVII. ročník výtvarnej súťaže Ochranárik na tému: „Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“. Našu školu reprezentoval Richard Vasilko zo 6.B, ktorý v okresnom kole získal prvé miesto a postúpil do národného kola. Jeho práca natoľko zaujala, že obsadil krásne 3. miesto. Richardovi blahoželáme a želáme ešte veľa ďalších úspechov.

 

 

feb
04

Turnaj vo vybíjanej

lopty miniNaše deti v súčasnosti vo voľnom čase siahajú skôr po vymoženostiach techniky ako po lopte či po rôznorodých zdraviu prospešných športových aktivitách. Aj preto triedne učiteľky štvrtákov pripravili pre svojich zverencov v deň odovzdávania polročného vysvedčenia turnaj vo vybíjanej. Dňa 4.2.2020 sa v školskej telocvični udomácnila správna športovo-súťažná atmosféra. Ozývali sa výkriky nadšenia z úspechu, ale i sklamania z nevydarenej hry, či povzbudivé slová, za ktorými sa skrývali výborné výkony hráčov loptového zápolenia. Všetkým žiakom – v hľadisku i v ihrisku - patrí veľká pochvala za spontánne a oduševnené výkony, ktoré spríjemnili atmosféru vyhodnotenia polročnej práce v škole. Tentoraz sa najlepšie darilo deťom zo IV.A, ktorí sa stali víťazmi turnaja, IV.C si vybojovala 2. miesto a IV. B trieda obsadila 3. priečku. Srdečne blahoželáme!

feb
01

Ples školy

ples miniV sobotu 1.2.2020 sa v priestoroch krásne vyzdobenej školskej jedálne konal už 16. reprezentačný ples školy. Na jeho začiatku sa hosťom svojím vystúpením predstavili členovia školskej kapely Ťahák. Po ich vystúpení všetkých hostí privítal riaditeľ školy Mgr. P. Kocák. V rámci kultúrneho programu predviedli zaujímavé tanečné choreografie aj členovia TS Tancori.
Organizátori plesu sa aj touto cestou chcú poďakovať všetkým, ktorí sa pričinili o úspešný a hladký priebeh plesu. Poďakovanie patrí aj všetkým partnerom podujatia, ktorí prispeli do bohatej tomboly. Fotografie z plesu nájdete tu:

jan
30

Šaliansky Maťko

salmat logo miniBola raz jedna malebná krajina – Slovensko sa zvala. V nej mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Dňa 30. januára 2020 v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sa stretli víťazi školských kôl v prednese slovenských povestí. Regionálne kolo malo vysokú a vyrovnanú úroveň. Našu školu reprezentovali a ocenenia získali: 2. miesto v II. kategórii Tamara Kolesárová z V.A a 3. miesto v III. kategórii Katarína Kačerová zo VI.C. Diplomy i vecné dary potešili a dievčatá odchádzali s úsmevom a spokojné domov.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI