nov
19

Bubnovačka

bubnovacka miniDňa 19. novembra 2019 sa v CVČ konala akcia Bubnovačka 2019, ktorá má aj tento rok symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienka podujatia „Aby bolo deti lepšie počuť“ preto zaznieva v hlasnom rytme bubnov. Ticho deti pred násilím neochráni. Prevenciu násilia je potrebné začať riešiť nahlas, komplexne a koordinovane. S deťmi je potrebné o témach násilia otvorene komunikovať. Žiaci 8. ročníka našej školy túto akciu podporili spolu so žiakmi všetkých vranovských škôl. S použitím bubnov, paličiek, trianglov, činelov, ale aj variech, plastových fliaš, či dupotaním nôh spoločne bubnovali, čo im „ruky a nohy stačili“, aby ukázali všetkým, že deti a ich hlas sú pre celú spoločnosť dôležité.

nov
15

Čarovná farbička

car far miniPopoludnie 15. novembra 2019 na našej škole prinieslo možnosť nádejným výtvarníkom v štyroch kategóriách nielen zmerať si sily s rovesníkmi, ale aj stráviť príjemný čas vlastnou kreatívnou tvorbou vo výtvarnej súťaži Čarovná farbička.
Mladí umelci rôznymi výtvarnými technikami zobrazovali svoje predstavy na zadanú tému "Krajina Zázračno".
Z čarovných prác talentovaných žiakov bolo náročné vybrať tie najlepšie, veríme však, že okrem ocenených diel a ich autorov si pocit víťazstva právom odniesol každý zúčastnený. Všetkým ďakujeme za účasť, prajeme veľa chuti a tvorivých nápadov v ich ďalšej výtvarnej činnosti a výhercom srdečne blahoželáme!

nov
15

Šikana a kyberšikana...

kybersikana miniŠarvátka
Ignorancia
Krivda, krádež
Autorita
Nespravodlivosť, nadávky
Agresivita, agresor

nov
12

Štvrtáci v HZOS

4hzos miniZa poznávaním života našich predkov, ich zvykov a tradícií sa naši štvrtáci v rámci učiva z vlastivedy vybrali dňa 12.11.2019 do HZOS vo Vranove nad Topľou, kde prebiehal Deň Prešovského samosprávneho kraja.
V rámci tohto zaujímavého podujatia žiaci získali nové poznatky a skúsenosti o odievaní sa, krojoch a zvykoch na našom vidieku. Pokúsili sa zvládnuť jednoduché kroky ľudového tanca pod profesionálnym dohľadom tanečníka Mgr. Mareka Sabola. Šikovné dievčatá si na tému jesenné inšpirácie vyrobili kvetiny z prírodnej tkaniny, iné zas si vyskúšali vytvoriť paličkovanú čipku. Obdiv našich žiakov patril aj zručným remeselníkom, ktorí sa prezentovali keramickými, textilnými, či koženými výrobkami dýchajúcimi odkazom našich zručných predkov.

nov
12

3. miesto chlapcov na krajskom kole v stolnom tenise

stk miniPo víťazstve na okresnom kole sa v utorok 12. novembra 2019 naši chlapci predstavili aj medzi žiackou elitou Prešovského kraja. Opäť ukázali, že v tomto športe patria v našom kraji medzi najlepších.
V skupine sa postupne stretli s družstvami zo ZŠ Bukovce (okr. Stropkov), Svidníka a ZŠ Sedlice.
Všetky svoje zápasy vyhrali a postúpili do finálovej skupiny. V nich najprv narazili na chlapcov zo ZŠ Modrá nad Cirochou, ktorým podľahli 0:4 na zápasy. V boji o 2. miesto zviedli veľmi vyrovnanú partiu proti chlapcom zo ZŠ Spišské Hanušovce (okr. Kežmarok), ktorým síce podľahli 1:4, ale všetci chlapci, aj keď už dosť unavení, odovzdali zo seba všetko a chýbalo len veľmi málo, aby svojho súpera zdolali.

nov
11

Pán B. z Očovej

vk miniDňa 11.11.2019 sa naša telocvičňa rozozvučala tónmi ľudových piesní a ľudových nástrojov. Vynikajúci hudobník a zberateľ ľudových piesní Anton Budinský z rázovitej slovenskej obce Očová našim žiakom predstavil množstvo tradičných i menej tradičných hudobných nástrojov ako je fujara, píšťala, handrárska píšťalka, Panova flauta, gajdy, drumbľa, heligónka, či pastiersky bič. Žiakov zaujali nielen originálne ukážky hry na hudobné nástroje našich starých otcov, ale aj detviansky kroj hudobníka.
Autentická hudba upútala nielen žiakov, ale aj učiteľov. Koncert mal príjemnú atmosféru. Žiaci si mohli zaspievať naše známe ľudové piesne, niektorí aj zatancovať tance ako valčík, polka, či čardáš.

nov
08

Piataci v Botanickej záhrade

pbz miniV piatok 8. novembra sa žiaci 5. ročníka dozvedeli zaujímavé informácie o tropických rastlinách formou zážitkového učenia. Školské lavice vymenili za skleníky v Botanickej záhrade v Košiciach. Mali možnosť vidieť plody kakaovníka, ovoňať listy eukalyptu z Austrálie a dotknúť sa pichľavých kaktusov z Južnej Ameriky. Veľmi lákavé boli aj citróny, mandarínky a pomaranče na citrusových stromoch.
Po prehliadke nasledoval pútavý výklad včelára o živote včiel. Žiaci si zakúpili sviečky z včelieho vosku a ochutnali 4 druhy medu.

nov
07

Okresné kolo v stolnom tenise

st miniDňa 7. novembra sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola v stolnom tenise chlapcov a počínali si vynikajúco. Počas celej súťaže nenašli premožiteľa a suverénne zvíťazili. Družstvo tvorili žiaci 6. ročníka: M. Zajac VI.C, Lešňanský A., Lešňanský M., Lešňanský B. VI.B.
Výsledky:
ZŠ Sídlisko II – CZŠ 4:0; ZŠ Sídlisko II – ZŠ Bystré 4:0; 
Finálová skupina: ZŠ Sídlisko II – ZŠ Vyšný Žipov 4:0; ZŠ Sídlisko II – ZŠ Juh 4:0

nov
05

Rozprávky z palety

rzp mini„Knihy sú podobné domovu, do ktorého sa vraciame i za najväčšej búrky.“ 

—  Bernard Bolzano 

V utorok 5. novembra, za daždivého počasia, ale s veľkou radosťou, sa žiaci I.C ponáhľali za Rozprávkami z palety. Zážitkovým čítaním deti sprevádzala pani knihovníčka. Čítanie bolo aktívne, zaujímavé a plné farebných rozprávok. Po zaujímavom čítaní deti sprevádzala pani knihovníčka po knižnici a zoznámila ich s pravidlami v detskej knižnici. Na záver sme si prečítali niekoľko krátkych príbehov podľa náhodného výberu z kníh.

okt
29

Prváčik mesta 2019

vzvt miniDňa 29. 10. 2019 prijali naši prváci spolu so svojimi triednymi učiteľkami a vychovávateľkami pozvanie primátora mesta Ing. Jána Ragana na tradičné podujatie Prváčik mesta 2019, ktoré sa konalo v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou.
Hneď v úvode si mohlo 334 prvákov zo 17 tried 7 vranovských škôl pozrieť rozprávku Pinocchio v podaní hercov prešovského divadla Cililing. Potom sa k prváčikom prihovoril primátor mesta, ktorý im poprial veľa elánu a tvorivých síl pri učení a zaželal im veľa úspechov v štúdiu. Každý prváčik si z rúk primátora mesta a vedúcej oddelenia školstva PaedDr. Mariany Lapčákovej prevzal malý darček - knižku S Vrankom za poznaním, súčasťou ktorej je pexeso s obrázkami nášho mesta a balíček cukríkov. Tento slávnostný deň bude prváčikom pripomínať spoločná fotografia s primátorom mesta a nezbedným Pinocchiom.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI