apr
11

DEŇ NARCISOV

narcis mini11. apríla 2019 sa na celom Slovensku, aj na našej škole niesol v duchu DŇA NARCISOV. Prostredníctvom rozhlasového vysielania sme vyzdvihli cieľ a význam tohto dňa.
V priestoroch školy sme urobili finančnú zbierku, ktorá bola organizovaná Ligou proti rakovine už 23-krát. Zakúpením a pripnutím žltého narcisu na odev sme podporili myšlienku spolupatričnosti s chorými ľuďmi.
Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari oznamuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak sa stal i symbolom nádeje, že aj náročný boj s touto zákernou chorobou môže mať šťastný koniec.

apr
10

Drogy a závislosti

teenageri miniDrogou je akákoľvek látka, zapríčiňujúca závislosť u človeka. Je to látka určená na diagnózu, liečenie, prevenciu alebo zmiernenie ochorenia a aj psychoaktívna látka, ktorá mení myslenie, pamäť, vnímanie a náladu. Telesná závislosť vyplýva z opakovaného užívania drog a je charakterizovaná toleranciou pre konkrétnu drogu. Vývoj tolerancie nie je však u každého človeka rovnaký. Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní dočasného a imaginárneho chemického raja.

apr
05

Ruské slovo

rs miniMnohí naši žiaci dosahujú veľmi pekné úspechy aj v oblasti mimoškolskej záujmovej činnosti, ktorá prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zväz Rusov Košice zorganizoval dňa 5.4.2019 súťaž v prednese poézie, prózy a v speve ruských piesní pod názvom RUSKÉ SLOVO. Tejto súťaže sa zúčastnila aj žiačka III. A triedy Noemi Mitriková, ktorá reprezentovala našu školu v prednese poézie. Vo svojej kategórii 1.- 4. ročník ZŠ získala v celoslovenskom kole 1. miesto.
Srdečne blahoželáme!

apr
04

Slávnostný zápis do 1. ročníka

zapis1 miniDňa 4.4.2019 sa naša škola premenila na rozprávkovú krajinu. Odohrávala sa v nej veľká udalosť. Kozliatka, ich mama a vĺčik v podaní žiakov IV. A triedy privítali budúcich prváčikov, ich rodičov a známych na slávnostnom zápise detí do 1. ročníka. Mnohí plní očakávania a zvedavosti, niektorí smelší a iní zas bojazlivejší sledovali so svojimi blízkymi milé slová p. zástupkyne Mgr. I. Imrichovej, či príhovor p. riaditeľa Mgr. M. Bendika. Kultúrny program, v ktorom sa predstavili aj členovia súboru Cifroško a mažoretky, potešil všetkých prítomných. V triedach, ktoré vyzdobili p. učiteľky z 1. stupňa, si budúci prváčikovia vyskúšali vedomosti a zručnosti pri vypracovávaní zábavných úloh. Odmenou im bol pamätný list a čakalo ich aj krásne prekvapenie – darček, ktorý vyrobili p. vychovávateľky s deťmi v ŠKD.

apr
02

Stretnutie prvákov s primátorom

ragan miniV estrádnej sále KD dňa 2. apríla 2019 sa stretol pán primátor mesta Vranov nad Topľou so žiakmi prvých ročníkov mestských škôl. Aj prváci našej školy so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami nechýbali na tejto milej udalosti. Pán primátor žiakom odovzdal upomienkové predmety a sladkosti. Program spestrila speváčka Anka Usmievanka.

apr
01

Čistička odpadových vôd

voda miniVodovod s teplou a studenou vodou, či sociálne zariadenie sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou našich bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme, kam voda ide, či ako končí. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, zúčastnili sa žiaci siedmeho ročníka exkurzie na Čističke odpadových vôd vo Vranove nad Topľou (mestská časť Lomnica), ktorá sa konala 1. apríla. Žiaci sa oboznámili s najmodernejšou technológiou mechanického a biologického čistenia odpadových vôd. V ČOV sa voda čistí mechanicky (usadzovanie kalu) a biologicky (prečistenie mikroorganizmami). Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky Topľa alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie. Čistička má svojou kapacitou denného prítoku 80 litrov/s vystačiť pre takmer 35 000 obyvateľov mesta a blízkeho okolia až do roku 2030.

mar
25

Krajské kolo Olympiády v ruskom jazyku

russia miniDňa 25. 03. 2019 sa v Prešove konal 49. ročník krajského kola Olympiády v ruskom jazyku. Súťaže sa zúčastnila žiačka Viktória Ambrozyová z IX. A v kategórii A1. Súťaž sa skladala z troch častí, z jednej písomnej a dvoch teoretických. Viktória obsadila 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

Žiačku pripravovala Mgr. Ľ. Caklová

mar
22

Lesná zver očami detí

lz miniDňa 22. 3. 2019 usporiadala Obvodná poľovnícka komora vo Vranove n. T. v rámci chovateľskej prehliadky trofejí výstavu výtvarných prác okresnej súťaže „Lesná zver očami detí“. Jej súčasťou bolo aj vyhodnotenie a ocenenie víťazných prác. Žiačka našej školy Blanka Čukatová (II. C trieda, p.uč. PaedDr. Ivana Hermanovská) získala 1. miesto v kategórii 1. – 2. ročník ZŠ. Srdečne blahoželáme!
Prehliadky sa zúčastnili aj žiaci tretieho ročníka a II. C i II. D triedy. Jej hlavnou myšlienkou bolo ponímanie lesa ako súčasti života človeka. Od odborníkov deti získali nové vedomosti a poznatky z oblasti poľovníctva a spoznávali jeho hlavnú filozofiu a poslanie.

mar
22

VODA – KOLÍSKA ŽIVOTA NA NAŠEJ PLANÉTE

dv miniČlovek sa s ňou stretáva od narodenia a sprevádza ho po celý život. Má pre neho, ako aj pre iné organizmy, nesmierny význam. Je preto potrebné vštepovať deťom už od útleho veku význam ochrany tejto vzácnej tekutiny. Jednou z príležitostí zamyslieť sa nad správaním sa človeka k prírode je aj Svetový deň vody, ktorý valné zhromaždenie VZ OSN v roku 1992 na svojom zasadnutí vyhlásilo na 22. marec. Naši tretiaci si ho pripomenuli dňa 20. marca zaujímanými aktivitami spojenými s kvízom, v ktorom si overili vedomosti a poznatky z tejto oblasti, s ktorými sa stretávajú nielen na hodinách prírodovedy.

mar
22

Okresné kolo chemickej olympiády

cho miniDňa 22. 3. 2019 sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal 55. ročník okresného kola chemickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 12 najlepších žiakov vranovského okresu. Súťaž pozostávala z dvoch častí. V teoretickej časti museli žiaci predviesť svoje vedomosti z obsahu učiva predmetu chémia od 7. až po 9. ročník. V praktickej časti predviedli svoje zručnosti pri práci s chemickými látkami, laboratórnym sklom a pomôckami. Našu školu reprezentovali tri žiačky z IX. C triedy: Klára Bodnárová, Daniela Kacvinská a Dominika Mattová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI