apr
16

Biologická olympiáda kategória „E“

biolymp miniDňa 16. 4. 2019 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konal už 53. ročník okresného kola biologickej olympiády kategórie „E“. Obsahom tejto kategórie je rozmanitý svet živočíchov, rastlín a neživých prírodnín v našom najbližšom okolí. Žiaci sa museli pripraviť nielen na teoretickú časť, v ktorej zvládli podrobne charakterizovať rastliny, živočíchy či chránené geologické lokality, ale aj na praktickú, ktorá predstavovala vytvorenie vlastných zbierok z pozorovaných prírodnín.
Našu školu reprezentovali piati žiaci, ktorí sa stali úspešnými riešiteľmi. Na krajskom kole našu školu budú reprezentovať:

apr
15

Slávik Slovenska

slavik mini15. apríla sa na našej škole rozozvučala ľudová pieseň. Konala sa už tradičná súťaž Slávik Slovenska. Súťažilo 31 spevákov v troch kategóriách. Každý súťažiaci zaspieval dve ľudové piesne. Porota v zložení PaedDr. Jarmila Kolesárová, Mgr. Viera Kobielska a Mgr. Matúš Boroš mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.
Napokon rozhodla takto:

apr
15

Prečo mám rád slovenčinu?

pmrs miniSvoj vzťah k materinskému jazyku a rodnej krajine vyjadrili žiačky a žiaci našej školy zapojením sa do súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Každoročne čítame príspevky o ich autentických pocitoch a názoroch, ktoré súvisia s touto témou. Každý, kto sa zapojil, nás obohatil o svoje zaujímavé myšlienky. Čítali sme o pekných miestach v našom regióne či o zážitkoch zo zahraničných dovoleniek, kde si obzvlášť uvedomujeme, čo pre nás jazyk, ktorým komunikujeme, znamená; no aj o trápení so zvládnutím náročného slovenského pravopisu, ktoré nám pomáha prekonávať práve naša škola a naši učitelia.

apr
12

Poupratujme Vranov

pv miniPod heslom „Milujem svoje mesto – milujem svoj kraj“ mesto Vranov nad Topľou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a organizáciami pôsobiacimi na území mesta pripravilo 4. ročník podujatia „Poupratujme Vranov“. V piatok 12. 4. 2019 sa do upratovania mesta zapojili žiaci základných a stredných škôl. Žiaci VII. A triedy si ráno vypočuli motivačnú prednášku pod vedením ekológa Mgr. Michala Jenča na Mestskom úrade vo Vranove nad Topľou. Po prednáške sa žiaci presunuli na vopred určené miesto v blízkosti školy a v okolí studničky na Dobrianskeho ulici. Cieľom tejto akcie bolo zveľadiť svoje okolie a rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k svojmu mestu, škole, majetku a prírode.

apr
12

Druháci v HZOS vo Vranove nad Topľou

vn miniDňa 12.4.2019 žiaci druhého ročníka navštívili Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou. Pod názvom Veľkonočné tandemy si vo výstavnej sieni mohli pozrieť výrobu vŕbových korbáčov, paličkovanie, moderné maľovanie vajíčok, zdobenie vajíčok voskom a netradičné dekorácie. S veľkým záujmom si vypočuli prednášku o zvykoch a tradíciách Veľkej noci. Keďže to boli tvorivé dielne, každý si mohol maľovanie vajíčka a paličkovanie aj vyskúšať.

apr
11

DEŇ NARCISOV

narcis mini11. apríla 2019 sa na celom Slovensku, aj na našej škole niesol v duchu DŇA NARCISOV. Prostredníctvom rozhlasového vysielania sme vyzdvihli cieľ a význam tohto dňa.
V priestoroch školy sme urobili finančnú zbierku, ktorá bola organizovaná Ligou proti rakovine už 23-krát. Zakúpením a pripnutím žltého narcisu na odev sme podporili myšlienku spolupatričnosti s chorými ľuďmi.
Narcis ako jeden z prvých kvietkov jari oznamuje príchod tohto obdobia, prebúdzania prírody a života. Tak sa stal i symbolom nádeje, že aj náročný boj s touto zákernou chorobou môže mať šťastný koniec.

apr
10

Drogy a závislosti

teenageri miniDrogou je akákoľvek látka, zapríčiňujúca závislosť u človeka. Je to látka určená na diagnózu, liečenie, prevenciu alebo zmiernenie ochorenia a aj psychoaktívna látka, ktorá mení myslenie, pamäť, vnímanie a náladu. Telesná závislosť vyplýva z opakovaného užívania drog a je charakterizovaná toleranciou pre konkrétnu drogu. Vývoj tolerancie nie je však u každého človeka rovnaký. Drogová problematika už dávno nie je problémom ohraničenej skupiny konzumentov drog. Drogy a ich distribúcia predstavujú fenomén prekračujúci hranice krajín a kontinentov. Jedinou možnosťou je poskytnúť širokej verejnosti čo najpravdivejšie informácie o márnom hľadaní dočasného a imaginárneho chemického raja.

apr
05

Ruské slovo

rs miniMnohí naši žiaci dosahujú veľmi pekné úspechy aj v oblasti mimoškolskej záujmovej činnosti, ktorá prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času. Zväz Rusov Košice zorganizoval dňa 5.4.2019 súťaž v prednese poézie, prózy a v speve ruských piesní pod názvom RUSKÉ SLOVO. Tejto súťaže sa zúčastnila aj žiačka III. A triedy Noemi Mitriková, ktorá reprezentovala našu školu v prednese poézie. Vo svojej kategórii 1.- 4. ročník ZŠ získala v celoslovenskom kole 1. miesto.
Srdečne blahoželáme!

apr
04

Slávnostný zápis do 1. ročníka

zapis1 miniDňa 4.4.2019 sa naša škola premenila na rozprávkovú krajinu. Odohrávala sa v nej veľká udalosť. Kozliatka, ich mama a vĺčik v podaní žiakov IV. A triedy privítali budúcich prváčikov, ich rodičov a známych na slávnostnom zápise detí do 1. ročníka. Mnohí plní očakávania a zvedavosti, niektorí smelší a iní zas bojazlivejší sledovali so svojimi blízkymi milé slová p. zástupkyne Mgr. I. Imrichovej, či príhovor p. riaditeľa Mgr. M. Bendika. Kultúrny program, v ktorom sa predstavili aj členovia súboru Cifroško a mažoretky, potešil všetkých prítomných. V triedach, ktoré vyzdobili p. učiteľky z 1. stupňa, si budúci prváčikovia vyskúšali vedomosti a zručnosti pri vypracovávaní zábavných úloh. Odmenou im bol pamätný list a čakalo ich aj krásne prekvapenie – darček, ktorý vyrobili p. vychovávateľky s deťmi v ŠKD.

apr
02

Stretnutie prvákov s primátorom

ragan miniV estrádnej sále KD dňa 2. apríla 2019 sa stretol pán primátor mesta Vranov nad Topľou so žiakmi prvých ročníkov mestských škôl. Aj prváci našej školy so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami nechýbali na tejto milej udalosti. Pán primátor žiakom odovzdal upomienkové predmety a sladkosti. Program spestrila speváčka Anka Usmievanka.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI