dec
11

Šaliansky Maťko

salmat logo miniV stredu 11. 12. sa III.D zaplnila žiakmi zo všetkých tretiackych tried. Prišli povzbudiť svojich spolužiakov, ktorí sa zúčastnili školského kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Povesti boli veľmi zaujímavé a recitátori sa ich snažili predniesť čo najlepšie. Porota sa rozhodla oceniť týchto recitátorov:
1. miesto: Daniel Berta III.A; 2. miesto: Terézia Laktičová III.A; 3. miesto: Lenka Lapková III.D
Víťazom srdečne blahoželáme.

dec
11

Zdobenie vianočného stromčeka

zvs miniČarovné, radostné, bohaté, pokojné, láskyplné. . . toľko prívlastkov majú iba jediné sviatky v roku – VIANOCE. Najkrajšie sviatky roka sa opäť blížia. Všetci sa najviac tešíme na deň, keď konečne postavíme stromček a ozdobíme ho anjelikmi, sladkosťami, trblietavými guľami, farebnými svetielkami.
Dlhý čas čakania na deň, keď sa ozve vianočný zvonček, si žiaci 2. ročníka spríjemnili vlastnoručným vyrábaním vianočných ozdôb. Krásnymi a nápaditými výtvormi šikovných rúk potom 11. decembra spolu s triednymi pani učiteľkami vyzdobili svoj stromček. Jednotlivé triedy si navzájom zavinšovali veselé a šťastné prežitie vianočných dní.

dec
09

Mikulášsky turnaj loptových hier

lopty miniÚvodné decembrové dni sa na našej škole niesli v znamení športu. Do Mikulášskeho turnaja loptových hier sa od 3. do 9. decembra zapojili dievčatá a chlapci zo všetkých tried druhého stupňa. Žiaci 5. a 6. ročníka si svoje sily zmerali vo vybíjanej s hracím časom 2x5 minút, kde víťaza určil pomer vybitých žiakov. Najúspešnejšie boli družstvá z V.C a VI. D triedy. Ich víťazstvá sa však nerodili ľahko, pretože ich súperi sa takisto snažili zo všetkých síl. V piatok 6. decembra turnaj pokračoval volejbalovými zápasmi ôsmakov a deviatakov, ktorí vytvorili zmiešané družstvá pomenované podľa svojich kapitánov. Jednotlivé zápasy sa hrali na dva 10 - minútové polčasy s výmenou strán. Víťazmi sa stali Mikulovci, ktorí vyhrali vo všetkých troch stretnutiach.

dec
06

Beseda o sebapoškodzovaní

dospievanie miniSebapoškodzovanie je v našej spoločnosti ešte stále tabu. Sebapoškodzovanie (automutilácia, angl. self-mutilation alebo self harm) je opakované násilné správanie sa zamerané voči sebe, spôsobujúce fyzické zranenia, bez úmyslu spáchať samovraždu. Jeho účelom je vyjadriť alebo uvoľniť emocionálny nepokoj. Často sa objavuje práve v období dospievania, je spôsobom, akým sa mladí ľudia vyrovnávajú s problémami. Niekedy býva sebapoškodzovanie volaním o pomoc, aby si už konečne niekto všimol, že niečo nie je v poriadku.
Práve pre aktuálnosť tejto témy sme sa rozhodli zorganizovať pre žiakov 8. ročníkov besedu s Mgr. Martinou Jurčovou z HZOS Vranov nad Topľou.

dec
06

Mikulášske stretnutie s Valentínom Šefčíkom

sefcik miniDňa 6.12. žiaci 1.D a 4. oddelenia ŠKD strávili poobedie v útulnom prostredí Hornozemplínskej knižnice, kde na nich čakalo príjemné prekvapenie - Mikulášske stretnutie s Valentínom Šefčíkom. Tento úžasný spisovateľ prezlečený za Mikuláša deťom predstavil svoje štyri dcéry – svoje štyri knihy. Tiež nám prezradil niekoľko tajomstiev, o.i. v akej polohe sa mu najlepšie píše. No a ako správny Mikuláš nezabudol deti potešiť sladkou odmenou.
Ďakujeme za príjemne strávený čas.

dec
05

Vianočné tandemy

vt miniPrvé snehové vločky a štipľavý mráz nám dávajú vedieť, že sa blížia najkrajšie sviatky v roku. Ich privítanie má rôzne podoby. V predsviatočnom čase sú jednou z nich tvorivé dielne. Žiaci tretieho ročníka sa 5.12.2019 zúčastnili v priestoroch HZOS vo Vranove n/T tvorivých dielní „Vianočné tandemy“. Vôňa perníčkov a melódie kolied vytvorili príjemnú predvianočnú atmosféru. Deti sa tu stretli aj so seniormi, ktorí im priblížili zvyky našich predkov a tak symbolicky odovzdali posolstvo týchto krásnych sviatkov najmladšej generácii. Pod rukami šikovných detí vznikali krásne vyzdobené perníčky i ozdoby na vianočný stromček. Spríjemnením posedenia bolo aj spoločné zdobenie stromčeka.

dec
03

Nelátkové závislosti

dospievanie miniSúčasná doba disponuje stále väčším množstvom technických vymožeností, ktoré pomáhajú modernému človeku zvládať veľmi rýchle tempo súčasného života. Moderný človek ju zväčša bez problémov prijíma, ovláda a kontroluje. Netrvalo však dlho a v priebehu niekoľkých rokov práve táto technika začína mať aj svoj odvrátený rozmer a produkuje svoje problémy.
Dňa 3. 12. 2019 si pre našich piatakov pani Martina Jurčová z Hornozemplínskeho osvetového strediska pripravila besedu na tému novodobé nelátkové závislosti, ktorými sú hlavne závislosti na internete a mobiloch, no nazreli sme aj do témy chorobného nakupovania (Black Friday), športu, plastických operácií, tetovania a posadnutosti zdravou výživou.

dec
02

Beseda o AIDS

aids miniPrvého decembra si pripomíname Svetový deň boja proti AIDS. Počet ľudí žijúcich s HIV/AIDS narastá aj napriek tomu, že možnosti liečby aj prevencie existujú. Práve prevencia je základnou témou, na ktorú sa aktivity pre mladých zameriavajú.
Najmä pre vážnosť tohto ochorenia sme pre žiakov 9. ročníkov zorganizovali besedu s aktivitou, ktorú viedla Mgr. Jana Lutašová-Husťáková z CPPPaP Vranov nad Topľou. V rámci prednášky sa deviataci dozvedeli viac o víruse HIV a chorobe AIDS, v rámci besedy a aktivity zasa prístupnou formou podstatné informácie o prenose vírusu, o motívoch a dôsledkoch rizikového správania.

nov
29

Slávici z lavice

sl miniV piatok 29. novembra 2019 sa naša škola rozozvučala slávičími hlasmi našich spevákov v školskom kole súťaže v speve populárnej piesne SLÁVICI Z LAVICE. 20 spevákov súťažilo v troch kategóriách. Každý z nich zaspieval pieseň podľa vlastného výberu s hudobným podkladom alebo v sprievode školskej kapely Ťahák. Výkony súťažiacich boli obdivuhodné, čo ocenili diváci potleskom a porota v zložení Mgr. Viera Puškárová, PaedDr. Jarmila Kolesárová, Mgr. Zuzana Mičejová a Mgr. Zuzana Štefanková mala veľmi ťažkú úlohu vybrať tých najlepších.

nov
29

KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU

komiks miniDňa 29. 11. 2019 Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pripravila pre úspešných žiakov, ktorí sa zapojili do súťaže „KOMIKSIÁDA ALEBO KOMIKSOM K ČÍTANIU“, jej slávnostné vyhodnotenie. Odovzdávaniu cien predchádzala prednáška slovenského spisovateľa a jazykovedca, vysokoškolského pedagóga, vedúceho Katedry slovenského jazyka Prešovskej univerzity v Prešove a v neposlednom rade nielen znalca dejín a teórie komiksu ale aj samotného autora diel tohto literárno - výtvarného umenia PhDr. Petra Karpinského, PhD. Svojimi odbornými znalosťami a neskrývaným nadšením pre komiks zaujal všetkých svojich poslucháčov, ako aj prezradil mnohé tajomstvá, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zvládnutie tvorby „obrazov s bublinami“. Niet preto divu, že úloha porotcu a hodnotiteľa bola zverená práve jemu.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI