nov
09

Tretiaci v jazdeckom klube

kone miniV piatok 9. 11. 2018 navštívili žiaci tretieho ročníka Jazdecký klub Grandessa. Pani Oľga Borošová deťom kone predstavila a porozprávala rôzne zaujímavosti. Predviedla im, ako sa o kone treba správne starať, kŕmiť, ošetrovať ich. Kone mohli deti pohladkať, či nakŕmiť mrkvou a jablkom, ktoré si doniesli z domu. Do školy sa tretiaci vrátili nadšení a plní zážitkov.

nov
08

Záložka do knihy spája školy

zdk miniProjekt „Záložka do knihy spája školy“ je v podmienkach našej školy už tradíciou. V tomto školskom roku sa niesol pod názvom ROZPRÁVKY, BÁJKY, POVESTI A PRÍBEHY NEPOZNAJÚ HRANICE. Počas realizácie projektu mali naši žiaci možnosť využiť svoju fantáziu, šikovnosť a kreativitu. Usilovne pracovali počas celého októbra na nových záložkách pre svojich kamarátov. Inšpiráciou boli pre nich najmä rozprávky, v ktorých vždy zvíťazí dobro nad zlom. Výroba záložiek priniesla veľa pekných chvíľ, radosti a zároveň oživila vyučovanie niektorých predmetov. Myšlienka urobiť radosť niekomu inému všetkých žiakov zaujala. Nadšene vymýšľali, tvorili a realizovali svoje malé dielka.

nov
08

Tvorivá jeseň

td miniObdobie jesene poskytuje veľa možností pre tvorivosť a kreativitu. Je to vďaka rozmanitosti prírodného materiálu, ktorý tento čas ponúka. Naši tretiaci privítali dňa 8.11.2018 pracovníčky HZOS vo Vranove nad Topľou Mgr. M. Jurčovu a pani J. Hittmárovu, ktoré v rámci hodiny výtvarnej výchovy učili žiakov vytvárať kvety z lístia a aranžovať plody jesene do kytičiek, či iných obrazcov. Šikovné ruky detí pod vedením odborníčok zhotovili krásne výrobky, ktoré teraz skrášľujú priestory tried. Za možnosť uskutočniť tvorivú dielne vo vyučovacom procese obom pracovníčkam HZOS veľmi pekne ďakujeme!

nov
08

Stolný tenis

pingpong miniNaši žiaci sa vo štvrtok 08.11. zúčastnili okresného kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo na ZŠ Juh. Vyčerpávajúci turnaj sa niesol v znamení pekných výmen a napínavých zápasov aj vďaka našim žiakom. V konkurencii šiestich družstiev a niekedy aj o tri roky starších súperov si naše omladené družstvo počínalo veľmi dobre a obsadilo konečné tretie miesto. Chlapcom srdečne gratulujeme, ďakujeme za vzornú reprezentáciu a do budúcna prajeme veľa ďalších úspechov.
Družstvo: Martin Bak 9.B, Adrián Lešňanský 5.B, Boris Lešňanský 5.B, Matej Lešňanský 5.B, Michal Zajac 5.C.

nov
07

Malí pozorovatelia dopravy

mpd miniAj keď bol zahmlený deň, naši prváci boli pozorovať dopravu a dopravné značky v blízkom okolí školy. Deti si osvojili základy bezpečného správania sa v cestnej premávke, pozorovali svoje okolie, vyhodnocovali situáciu z hľadiska bezpečnosti pri prechádzaní na druhú stranu cesty. Spoznávali dopravné značky a pozorovali skutočné dopravné situácie.

nov
06

Ako sa správne učiť?

assu miniDňa 6.11.2018 sa žiaci piateho ročníka zúčastnili na besede s názvom Ako sa správne učiť. O tejto téme sa prišla so žiakmi porozprávať pracovníčka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou Mgr. Jana Lutašová-Husťáková.
Beseda pozostávala z kombinácie prednášky prelínanej s diskusiou, do ktorej sa zapájali všetci žiaci. V úvode sa žiaci zamýšľali nad významom školy a vzdelania. Hľadali zmysel učenia sa v živote každého človeka. Urobili si anketu obľúbenosti školských predmetov a zároveň spoločne zisťovali, kde v živote využijú znalosti z jednotlivých vyučovacích predmetov.

okt
29

Vznik Československa

stefanik miniDruháci si 29.10. pripomenuli 100. výročie vzniku Československa. V krátkom filme sa dozvedeli o osobnostiach, ktoré sa zaslúžili o vznik Československa. Pozreli si dobové zábery z tohto obdobia. V krátkom kvíze hádali význam českých slov a viet. Zistili, že čeština je jazyk, ktorému celkom dobre rozumejú. Odmenou za ich vedomosti im bola vtipná česká animovaná rozprávka Maxipes Fík ve škole.

okt
26

Šarkaniáda

sarkaniada miniK jeseni neodmysliteľne patria nádherne sfarbené stromy, gaštany, ale aj šarkany vznášajúce sa v jesennom vetre. Práve o priaznivý vietor spoločne zaspievanou piesňou „Šarkan“ prosili 26. októbra 2018 deti ŠKD. Ich prosba bola vyslyšaná a teplé, mierne veterné odpoludnie deťom i šarkanom prialo. Niektoré vyleteli vysoko, niektoré sa poškodili, zamotali, alebo pristáli na strome. Dobrú náladu nepokazili ani „neposlušné šarkany“, ktoré odmietli lietať. Išlo predsa o detskú radosť a úsmev.

okt
25

Medzinárodný deň školských knižníc

mdsk mini„Kto nemiluje knihy, nemiluje múdrosť. Kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“ J.A. Komenský,
„Knihy sú pre ľudí tým, čím sú pre vtákov krídla.“ John Ruskin,
„Za všetko, čo je vo mne dobré, vďačím knihe.“ Maxim Gorkij.
Aj takéto citáty zazneli medzi štvrtákmi pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Žiaci hravo prezentovali vopred pripravené projekty o tom, ako vzniká kniha. Zábavnou formou si tiež preverili svoje vedomosti v kvíze zameranom na čítanie s porozumením a na záver zdramatizovali rozprávku o kozliatkach. Hlavným cieľom bolo podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihám, školskej knižnici a k čítaniu.

okt
22

Bolo raz jabĺčko krásne, malo líčka červené....

dj miniDňa 22.10.2018 si naši prváčikovia pripomenuli Deň jabĺk rôznymi aktivitami. Projektovým vyučovaním, skladaním jablkového puzzle, modelovaním jabĺčok, prekonávaním jablkodráhy a jablkopočtami. Na záver nechýbala šťavnatá ochutnávka tohto zdravého ovocia a sladkých zdravých dobrôt. V tento deň si druháci na hodinách vypracovali pracovné listy, kde sa dozvedeli o význame jabĺk pre zdravie človeka. Ochutnali jablkovú šťavu, detskú výživu aj čerstvé jablko. Súťažili o najkrajšie doma vypestované jabĺčko.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI