feb
17

Marínka Somarinka

marsom miniPripravte sa. Klapka. Začíname.
Príbeh o malej Marínke, ktorá sa chcela stať námorníčkou. Pretože sa jej nemohol splniť sen, rozhodla sa natočiť film o námorníkoch. Pri nakrúcaní filmu jej pomáhali kamaráti, dedko a rodičia. Zažili spolu veľa zábavy.
17.2.2020 si žiaci II. A v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou vypočuli návod ako nakrútiť film aj keď „nie si dospelák“. Zaspievali si pesničku o Marínke a zabavili sa pri zaujímavej aktivite. Pracovníci knižnice zvolili veselý príbeh od autorky Marky Staviarskej, za čo im veľmi pekne ďakujeme.

feb
14

Deň remesiel na SOŠ

dr miniDňa 14.2.2017 sa uskutočnila na SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou súťaž „Nádejný drevár“, pri príležitosti dňa remesiel. So svojimi výrobkami sa do súťaže zapojili aj žiaci našej školy Jakub Kmec z VIII. B s výrobkom „lietadlo“ - dekoračný predmet. Matej Dutkovič zo VII. A s výrobkom „Topánka“ – pomôcka pre deti, ktoré sa učia viazať šnúrky na topánkach, Martin Pohlod s výrobkom „Svietnik“ – dekoračný predmet. Všetci žiaci našej školy boli odmenení čestným uznaním.

feb
14

Dejepisná olympiáda

dejol miniDňa 14. februára 2020 v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou prebiehal 12. ročník dejepisnej olympiády, ktorej poslaním je popularizovať históriu medzi žiakmi a vzbudzovať záujem o dejiny Slovenska.
Súťažilo sa vo viacerých kategóriách, do ktorých boli žiaci rozdelení podľa ročníkov. Žiaci si overili svoje vedomosti z regionálnych dejín. Monotematický celok bol zameraný na osobnosť Milana Rastislava Štefánika, ktorého 140. výročie smrti si pripomíname tento rok. Tretia časť testu bola zameraná na otázky z dejepisu, ktoré prislúchajú učivu jednotlivých ročníkov. Prvýkrát na dejepisnej olympiáde boli šiestačky Kristínka Korekáčová, ktorá sa umiestnila na 3. mieste a Tamarka Ivanová na 4. mieste. Obe žiačky pripravovala PaedDr. Anna Opaľuchová. Za siedmy ročník sa súťaže zúčastnila Erika Barlová a Jakub Klapák. Deviatakov reprezentovali Lipkošová Kristína a Branislav Piršč. Týchto šikovných žiakov pripravila Mgr. Ľubov Caklová. Všetkým srdečne blahoželáme.

feb
14

Beseda s našou najlepšou paralympioničkou Henrietou Farkašovou

paral miniV piatok 14.2.2020 nás svojou návštevou poctila slovenská reprezentantka v para zjazdovom lyžovaní - Henrieta Farkašová. V malej telocvični ju spoločne s jej švagrinou privítali žiaci siedmeho ročníka.
Henrieta Farkašová je najúspešnejšou slovenskou paralympioničkou v histórii, je deväťnásobná víťazka Paralympijských hier a pätnásťnásobná víťazka Majstrovstiev sveta v para alpskom lyžovaní.
Po Zimných paralympijských hrách 2014 obdržala spoločne s Anastáziou Kuzminovou najvyššie štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za významné zásluhy o rozvoj slovenského paralympijského športu a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Vo februári 2019 získala prestížne ocenenie „LaureusWorldSportsAward“, tzv. športového Oskara vo svojej kategórií a v októbri toho istého roku sa stala najlepšou paralympioničkou sveta za rok 2019.

feb
11

Tretiaci na ľade

klzisko miniV utorok 11. februára tretiaci strávili telesnú výchovu v STD Aréne vo Vranove. Radosť z pohybu mali nielen skúsenejší korčuliari, ale aj tí, ktorí na korčuliach stáli po prvýkrát. Hodinka strávená aktívnym pohybom sa im páčila a tešia sa, že si to spoločne čoskoro zopakujú.

feb
10

Vplyv elektromagnetického žiarenia na ľudský organizmus

elmagz miniZa posledných 25. rokov viedol rýchly rozvoj techniky k obrovskému nárastu umelého elektromagnetického žiarenia a spôsobil tak elektromagnetické znečistenie životného prostredia, ktoré môže bez problémov konkurovať všetkým jeho ostatným formám. Pôvod tohto znečistenia a jeho vplyv na mimoriadne jemné a telom vytvárané elektromagnetické prúdy a signály, s ktorými pracuje náš mozog a nervový systém, boli obsahom prednášky PaedDr. Róberta Ďuranu. Zúčastnili sa jej žiaci 6.ročníka našej školy. Uvedené témy zaujali žiakov a boli základom pre ďalšiu diskusiu. Veríme, že aj takéto formy vyučovania pomôžu pri zvyšovaní záujmu žiakov o prírodovedné a technické predmety vyučované na škole.

feb
10

Biologická olympiáda

bio miniDňa 10.2.2020 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo okresné kolo biologickej olympiády v kategórii C, ktorá je určená pre žiakov 8. a 9. ročníka. Súťaž sa člení na teoreticko-praktickú a projektovú časť. Našu školu reprezentovali žiaci v oboch častiach, kde v rámci projektovej časti Slávka Palenčíková (VIII.B) priniesla zaujímavé informácie o výrobe domácich jogurtov a Vanessa Serafinová sa venovala málo známej prírodnej pamiatke Zapikan.
V teoreticko-praktickej časti bola úspešnou riešiteľkou aj Ingrid Tkáčová (VIII.B), avšak Katarína Kaňuchová (IX.D) získala 1. miesto a bude našu školu reprezentovať aj na krajskom kole. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková.

feb
06

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

geg miniDňa 6. februára 2020 sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády. Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu.
Najlepšie sa darilo Stelke Saladiakovej (6.B), ktorá skončila vo svojej kategórii na krásnom 1. mieste. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková. Žiačke a pani učiteľke ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a držíme prsty v krajskom kole.

feb
06

VŠETKOVEDKO – súťaž o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

vv miniVo štvrtok 28. novembra 2019 sa 42 odvážnych druhákov, tretiakov a štvrtákov našej školy zúčastnilo súťaže Všetkovedko. Takmer 20 tisíc súťažiacich z celého Slovenska sa pustilo do riešenia zaujímavých úloh z rôznych oblastí – vlastiveda, prírodoveda, slovenský a anglický jazyk, matematika, hudobná, výtvarná, informatická a dopravná výchova. Tí, ktorí patrili medzi 30 % najúspešnejších riešiteľov na Slovensku, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO. V našej škole sa tomuto titulu tešilo 14 žiakov.

feb
05

Technická olympiáda

to1 miniDňa 05.02.2020 sa na Katedre matematiky, fyziky a informatiky Prešovskej univerzity v Prešove konal 10. ročník krajského kola Technickej olympiády. Našu školu reprezentoval v kategórií B žiak VII. A triedy Matej Dutkovič. Olympiáda pozostáva z dvoch častí:
1) Test teoretických vedomostí
2) Praktická výroba výrobku podľa technického výkresu
V konkurencií víťazov obvodových kôl z jednotlivých okresov obsadil 6. miesto.
K jeho peknému umiestneniu mu srdečne blahoželáme. Žiaka na súťaž pripravoval PaedDr. Róbert Ďurana.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI