okt
18

Rozbeh skautingu

skauti miniPo zážitkovom skautskom tábore v krásnej Petkovskej prírode, sme začali ďalší skautský rok. Náš prvý spoločný víkend na chate Železničiar, sa niesol začiatkom celoročnej hry „Vo vesmíre“. Začínali sme na planéte Brownsea (angl. mesto, kde v r.1907 sa konal prvý skautský tábor), kde sme spoznali skauting spred mnohých rokov - varili sme, vyrábali si kefky a pastu na zuby a ústnu vodu z prírodných materiálov, vyrobili si jednoduchú geografickú mapu, naučili sa odhadovať vzdialenosť a výšku stromov a mnoho ďalšieho. Samozrejme zažili sme veľa zábavy, hier a nekonečných rozhovorov. Tešíme sa na ďalšie akcie, ktoré nám pripravujú naši bývalí spolužiaci – terajší radcovia.

okt
18

Jesenná návšteva

vp miniJesenné dni priniesli pestrosť farieb a vôňu jesene aj do našej školy. Počas 14. až 18. októbra na našej škole žiaci a učitelia pripravili výstavu plodov jesene, na ktorú prijali pozvanie žiaci zo susednej školy - Spojenej školy na Budovateľskej ulici. Ako pozornosť priniesli milý darček, ktorý odovzdali pani zástupkyni Mgr. V. Puškárovej. Bude nám pripomínať ich milú návštevu. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi a vychovávateľmi obdivovali pestrosť, krásu, vtipnosť a nápaditosť dielok vymodelovaných z plodov, ktoré nám poskytla pani jeseň. Z návštevy si žiaci odniesli nielen skvelé inšpirácie ale aj drobné darčeky.
Tešíme sa na naše ďalšie stretnutie.

okt
17

Exkurzia v spoločnosti BUKÓZA HOLDING, a.s.

bukoza mini17.10.2019 bol pre deviatakov trochu netradičný. Strávili ho prehliadkou Skupiny spoločnosti Bukóza Holding a.s., kde sa najprv na prednáške dozvedeli základné informácie o spoločnosti. O pracovných pozíciách, o ktoré sa po skončení štúdia môžu uchádzať. Najväčšou výrobnou spoločnosťou je Bukocel a.s., kde sa spracúva prevažne bukové drevo. To sa najprv naseká, potom sa varí, neskôr sa vybieli a nakoniec sa suší. Finálnym produktom je bielená papierenská buničina, ktorá sa vyváža a slúži na výrobu grafických, hygienických, baliacich a špeciálnych druhov papiera. Po prednáške nasledovala prehliadka celého výrobného procesu.
Veríme, že táto exkurzia bola pre žiakov zaujímavá a pomôže im pri výbere strednej školy.

okt
11

Príroda lieči

pl mini„Na každú chorobu vyrástla bylina.“ ľudová múdrosť
Príroda a zdravie sa nedajú oddeliť. Príroda nám ponúka množstvo byliniek, rastliniek, ktoré obsahujú veľa vitamínov a cenných látok, ktoré pomáhajú pri prevencii a liečbe rôznych ochorení. Objavovať čaro liečivých bylín a nachádzať zdravie v prírode pomohla naším druhákom z ŠKD „babka bylinkárka“ (p. vych. Martina Holpová), ktorá dokonale pozná nielen bylinky, ale aj ich účinky a vie ich využiť pri príprave čajov, výrobe liečivých krémov i kozmetických prípravkov. Na tomto milom a poučnom stretnutí mali deti možnosť spoznať liečivé rastliny, ktoré rastú v ich okolí, privoňať k nim, naučiť sa ako ich zbierať a ako správne sušiť. Veríme, že nadobudnuté vedomosti využijú aj v praxi pri boji s vírusmi či baktériami.

okt
11

Vranovské medové dni

vmd miniDňa 11. 10. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili 1. ročníka Vranovských medových dní, ktorý sa konal v dome kultúry. Na odbornej prednáške sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých informácií o včele medonosnej, či včelárskych potrebách a produktoch. Na chodbách Domu kultúry si žiaci prezreli výtvarné práce na tému „Včely a včelár očami detí. Zároveň mali možnosť ochutnať rôzne druhy medu a iných včelích produktov, či poskladať si „včelie puzzle“. 

okt
10

Na našej škole rastú noví úspešní mladí spisovatelia a výtvarníci

csp miniTo, že na našej škole rastie nová generácia nádejných spisovateľov a výtvarníkov, dokázali viacerí žiaci našej školy, ktorí sa aktívne zapojili do súťaže Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou – Čítačka s písačkou. Z dnešného vyhodnotenia tejto súťaže, ktoré organizačne pripravila pani Mgr. Katarína Gajdošová, za prítomnosti aj ďalších členov poroty – Mgr. Alžbety Verešpejovej, PhD. – spisovateľky a Mgr. Alžbety Madejovej, si naša škola z celkovo poslaných 276 prác odniesla 6 ocenení v rôznych kategóriách. Vo výtvarnej súťaži sa na 1. mieste umiestnila naša bývalá žiačka Michaela Mattová s krásne prepracovanou kresbou korytnačky, 2. miesto získala žiačka 9. A – Simona Chovancová a 3. miesto obsadila tiež už bývalá žiačka našej školy – Viktória Kočišová.

okt
10

Mladí archivári – hodina slovenčiny inak

ma miniV týždni od 7. 10. – 10. 10. 2019 navštívili žiaci 6. ročníka Archív vo Vranove nad Topľou. Ráno po 8. hodine nesedeli vo svojich laviciach, ale v školiacej miestnosti a počúvali informácie či sledovali prezentáciu o fungovaní tejto inštitúcie. Dozvedeli sa,...

okt
09

Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove

planet miniŠtvrtáci sa dňa 9.10.2019 vybrali pátrať po stopách neživej prírody do Hvezdárne a planetária v Prešove. Tu pod dohľadom odborníkov objavovali nové skutočnosti o planéte Zem, na ktorej žijú a ktorá je súčasťou vesmíru. Zo zanietených výkladov odborníkov a vedecky zameraných filmov sa dozvedeli o prírodných zákonitostiach Slnečnej sústavy, spoznali nové planéty a nahliadli do ďalších tajomstiev vesmíru s rozprávkovými bytosťami. Nemenej zaujímavé bolo pozorovanie nočnej oblohy s hviezdami ako ich môžeme vidieť aj na našej oblohe v skutočnosti.
Veríme, že takouto zaujímavou formou nadobudnuté vedomosti naši žiaci zúročia nielen na hodinách prírodovedy.

okt
08

Detská policajná akadémia

dpa miniDňa 8.10.2019 sa žiaci 5.A a 6.C v spolupráci s pracovníčkou PZ vo Vranove nad Topľou JUDr. Katreničovou zapojili do realizácie nového celoslovenského preventívneho projektu s názvom Detská policajná akadémia. Vďaka projektu, ktorý bude prebiehať počas celého školského roka získajú žiaci školy rady ako sa nestať obeťou trestného činu, ako zvládať určité záťažové situácie, kam sa obrátiť o pomoc a pod.
Čiastkové ciele projektu sú rozpracované v piatich zaujímavých témach. Informácie o Policajnom zbore, o činnosti niektorých služieb polície poskytuje téma s názvom Zoznámte sa s našou políciou.

okt
04

Sme prví :)

bnp miniV dňoch 2. 10. – 4. 10. 2019 sa v Bystřici nad Pernštejnem konal už 20. ročník Medzinárodného atletického stretnutia mládeže 2019. Naše mesto reprezentovalo družstvo základných škôl, ktorého súčasťou bolo aj 8 žiakov a žiačok našej školy. V silnej konkurencii deviatich základných škôl z Česka, Poľska a Slovenska sa nám podarilo vybojovať krásne 1. miesto a odniesť si tak putovný pohár starostu mesta Bystřice nad Pernštejnem. Naši mladí atléti prejavili obrovskú bojovnosť a sebazaprenie, keď sa museli popasovať nielen so silnými súpermi, ale aj veľmi chladným počasím. Srdečne blahoželáme!

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI