opytajsa2 sutaz
sep
23

Športová olympiáda netradične

beactive miniPohyb je nenahraditeľnou súčasťou našich životov. O dôležitosti pohybu sa presviedčame každý deň, hlavne v čase, keď je ohrozené naše zdravie. Šport je čarovný, pretože je všade okolo nás. Jeho čaro objavili aj deti nášho ŠKD, ktoré sa 23.9.2020 svojou aktivitou „Športová olympiáda netradične“ stali súčasťou 6.ročníka Európskeho týždňa športu. Po spoločnej rozcvičke bolo pre deti pripravených sedem stanovíšť, pri ktorých plnili netradičné športové disciplíny. Niektoré prekonávali s ľahkosťou, pri niektorých museli vynaložiť väčšie úsilie. Víťazmi sa však stali všetci, ktorí pochopili, že šport a pohyb prinášajú radosť a zdravie do života každého z nás.

sep
20

USMERNENIA a POKYNY od 21.9.2020 do 30.9.2020

=== PREDĹŽENÉ DO 2. 10. 2020 ===

Na základe aktualizovaných usmernení Ministerstva školstva a pokynov Ústredného krízového štábu, vydané 16.9.2020, nastavujeme organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania na ZŠ Sídlisko II od 21.9.2020 do 30.9.2020 nasledovne:

 • Prevádzka školy bude prebiehať v čase od 7.00 h do 17.00 h.
 • Vstup žiakov do školy bude možný od 7.00 h do 8.00 h.
 • Príchod a odchod žiakov presne určenými vchodmi zostáva:
  • Prváci – VCHOD č. 1 – spredu ("prvácky vchod")
  • II.A, II.B, III.A a všetci štvrtáci – VCHOD č. 2 - bočný vchod pri službe – malá bránka ("malý" dvor)
  • II.C, II.D, III.B, III.C a III.D - VCHOD č. 3 - zadný vchod ŠKD – priestor, kde sa koná slávnostné otvorenie nového šk. roka
  • žiaci 5.-9. ročníka – VCHOD č. 4 – zadný vchod určený pre 2. stupeň
 • Činnosť ŠKD bude do 17.00 h bez ranného schádzania detí. Žiadame rodičov o dochvíľnosť pri vyzdvihnutí dieťaťa z ŠKD pri určenom vchode v presne stanovený čas (odkonzultovaný a vopred dohodnutý s triednym učiteľom/vychovávateľkou ŠKD), nakoľko nám to potom komplikuje a neustále prerušuje systematickú edukačnú prácu v Školskom klube detí.
 • Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport a iné pohybové aktivity sa do 30.9. nevyužívajú.
 • Vstup rodičov/zákonných zástupcov do budovy školy nie je povolený!
 • Žiaci musia mať dve rúška a papierové vreckovky. 

Po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 dni predkladá rodič písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie – podpisuje rodič:

Ďakujeme za pochopenie a ohľaduplnosť.

sep
18

Zbierka Biela pastelka na našej škole

bp miniV rámci týždňa dobrovoľníctva sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Zbierkovým dňom bol piatok 18.9.2020. Cieľom zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva, sociálnej rehabilitácie a na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

sep
07

Návšteva Jazdeckého klubu Grandessa

jkg miniDňa 07.09.2020 navštívili naši prváci Jazdecký klub Grandessa. Cestou spoznávali dopravné značky a sledovali cestnú premávku. Po príchode na miesto sa oboznámili s prostredím, v ktorom koníky žijú. Pani Ing. Oľga Borošová odpovedala na zvedavé otázky detí zo života koní. Za krásne strávený deň sa prváci koníkom odvďačili zdravými maškrtami.

sep
02

Privítali sme nový školský rok

grohling miniZačiatok tohto školského roka bol iný ako ten predchádzajúci, aj keď druhú polovicu poznačila pandémia koronavírusu, ktorá zúri po celom svete. Práve teraz možno viac žiakov očakávalo príchod nového školského roka s radosťou, pretože minulý školský rok trávili niekoľko mesiacov v domácej výučbe a svojich spolužiakov mohli vidieť väčšinou len online. A tak sa dnes tešili niektorí žiaci viac, že sa opäť vrátili do kolektívu a školských lavíc, ako to bežne býva zvykom.

Otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutočnilo 02. 09. 2020 o 8.00 hod. ráno za sprísnených hygienicko-epidemiologických opatrení v jednotlivých triedach.

aug
30

Začiatok školského roka - 2. september 2020

Základné informácie

 • Slávnostné privítanie žiakov 1. ročníka sa uskutoční 2. 9. 2020 o 8:00 hod. na školskom dvore.
 • Žiaci 5. ročníka sa zhromaždia na dopravnom ihrisku, kde si ich triedni učitelia rozdelia a odchádzajú s nimi do tried.
 • Žiaci ostatných ročníkov prichádzajú do školy presne určenými vchodmi, pri vstupe si vydezinfikujú ruky a idú priamo do svojich tried, kde triednemu učiteľovi odovzdajú vyplnený a zákonným zástupcom podpísaný "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021" Tlačivo môže rodič/zákonný zástupca vypísať aj v prvý deň priamo pri vstupe do školy.
 • Zahájenie školského roka bude prebiehať individuálne v triede bez účasti rodičov, výnimku tvorí jeden zákonný zástupca u prvákov, ktorým je prvý deň vstup povolený aj s dieťaťom.
aug
25

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania od 2. 9. 2020

Návrat do školy

Vážení rodičia, milí žiaci!

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou vydáva tieto pokyny, upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov na ZŠ Sídlisko II 1336 Vranov nad Topľou v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR  a manuálu MŠVVaŠ SR  pod názvom: "Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021“.

Pri prvom nástupe dieťaťa do školy prosím nezabudnite priniesť alebo poslať po žiakovi vypísaný a podpísaný "Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021", že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

 • inforgrafika_01
 • inforgrafika_02
 • inforgrafika_03
 • inforgrafika_04
 • inforgrafika_05
júl
20

Záujem o štúdium na ZŠ Sídlisko II v školskom roku 2020/2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia!

V prípade záujmu o štúdium na ZŠ Sídlisko II v 2. - 7. ročníku v školskom roku 2020/2021, vyplňte prosím elektronickú prihlášku.
*E-prihlášku vypĺňajú zákonní zastupcovia nových potenciálnych žiakov, prestupujúcich z inej základnej školy.

Usmernenia:
 • V položke "ročník" vyberte prosím ten, ktorý prislúcha budúcemu školskému roku.
 • Údaje v prihláške, ako je meno a priezvisko dieťaťa, prosíme vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťa a dodržujte diakritické znamienka, ako sú dĺžne a mäkčene.
O prijatí Vášho dieťaťa na štúdium na ZŠ Sídlisko II rozhodne riaditeľ školy.

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

júl
10

Informácie k preplatkom zo stravy

sj miniVzhľadom na veľký záujem rodičov o ponechanie preplatkov na nový školský rok, sme sa rozhodli ich ponechať. V prípade, že chcete preplatok vrátiť z dôvodu nestravovania sa vášho dieťaťa v novom školskom roku 2020/2021 alebo dôvodom je odchod zo školy na inú školu, vám bude preplatok na vašu vlastnú žiadosť, vrátený na účet.
Stav preplatku na vašom účte si môžte sledovať cez aplikáciu Strava.cz, alebo na stránke školy. Ak máte prístupové heslá o ktoré ste si požiadali v priebehu školského roku. Kto ich nemá, má ich možnosť získať v kancelárii školskej jedálne alebo na telefónnom čísle 057 44 229 53, v čase od 8h – 12h od 24.8.2020

jún
30

1.miesto v medzinárodnej výtvarnej súťaži

korona a jaObčianske združenie Kobuklav vyhlásilo výsledky medzinárodnej výtvarnej súťaže pod názvom "Ja a koronavírus", v ktorej spomedzi 5109 kresieb zo 46 krajín sveta naša žiačka II.D triedy Stellka Vinklerová vyhrala 1.miesto. Cieľom tejto súťaže bolo uctiť si obete vírusu COVID 19. Zo zaslaných prác bola vytvorená mozaika nasnímaná dronom. Žiačku pripravovala Mgr. M. Šofranková

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI