jún
14

Druháci v Humennom

he2 miniDňa 14.6.2019 v rámci koncoročnej exkurzie druháci navštívili Vihorlatské múzeum v Humennom. Pozreli si umelecko-historickú expozíciu – renesančný kaštieľ, ktorý ponúka pohľad na bývanie šľachty v minulosti, prírodovednú expozíciu, kde žiaci obdivovali širokú paletu živočíšstva Horného Zemplína a nakoniec aj expozíciu ľudovej architektúry – skanzen. S veľkým záujmom si vypočuli výklad priamo v drevenom kostolíku, ktorý bol pôvodne postavený bez použitia jediného klinca. Z exkurzie sa vrátili príjemne unavení, ale obohatení o nové poznatky.

jún
14

Škola v prírode

svp miniV dňoch 10.6. – 14.6.2019 sa žiaci štvrtého ročníka zúčastnili školy v prírode v rekreačnom zariadení Crocus v Kežmarských Žľaboch s cieľom rozšíriť teoretické poznatky z výuky o praktické poznatky o prírode priamym pozorovaním, upevňovať zdravie a telesnú zdatnosť, upevniť kolektív a vytvárať správne vzájomné vzťahy, viesť k uvedomelej disciplíne a spoznávať krásy Slovenska.
Cestou do Tatier urobili prehliadku Spišského hradu a v Levoči si pozreli interiér Baziliky sv. Jakuba so známym oltárom majstra Pavla z Levoče.

jún
12

Tretiaci v Bardejove

tvbj miniTretiaci sa dňa 12.6.2019 vybrali spoznávať krásy prírody i historické pamiatky horného Šariša. Navštívili mesto Bardejov s jeho starobylými hradbami, unikátnym Radničným námestím, nádhernými gotickými meštianskymi domami, či spoznávali krásu sakrálneho umenia v Bazilike minor Sv. Egídia. Nemenej pútavá bola aj prehliadka pamiatok ľudového staviteľstva v najstaršom skanzene na Slovensku, v Bardejovských kúpeľoch. Z exkurzie si odniesli nielen pekné suveníry, ale aj nezabudnuteľné zážitky.

jún
10

Matematický klokan

klokan miniV tomto školskom roku sme znova zabojovali 21. marca v súťaži Matematický Klokan. Súťažilo 103 žiakov 1. a 2. stupňa. Mali sme i jedného šampióna: Martina Kozáka z IX.C a úspešných riešiteľov:
Kocáková Katarína, Novysedlák Alex VIII.B, Henkeľ Ondrej Alex VII.A, Mičejová Zuzana V.B, Vardžíková Daniela, Vasilko Richard V.B, Mižovová Alexandra, Petríková Dominika, Gešperik Milan IV.A, Ťasko Boris III.A, Zajícová Katarína III.B, Pisarčíková Vanesa, Berta Daniel, Radomský Pavol II.A, Lobodašová Lea, Pivovarníková Laura II.C

jún
04

Súťaž Mladí záchranári

sck logo miniDňa 4. 6. 2019 sme sa zúčastnili súťaže organizovanej Slovenským červeným krížom vo Vranove nad Topľou. Dievčatá súťažili v poskytovaní prvej pomoci.
Naše Mladé záchranárky Bianka, Inga, Nina, Megy a Slávka zvíťazili a získali pre našu školu 1. miesto.
Našim žiačkam patrí pochvala za celoročnú prípravu a organizátorom za zvládnutie náročnej súťaže.

máj
31

Po stopách Dunaja

bvb mini„Cestovanie je jediná vec, ktorú si kúpiš a spraví ťa bohatším.“
Žiaci ôsmeho ročníka sa za uplynulé dni naozaj obohatili. A to o skúsenosti, zážitky a nové obzory. V termíne od 29. - 31. mája 2019 navštívili tri hlavné mestá, ktorými preteká najdlhšia rieka v Európskej únii. V našom hlavnom meste sa pokochali krásnym výhľadom z nádvoria Bratislavského hradu, spočítali schody k budove parlamentu, vychutnali si prehliadku historického centra s miestnym sprievodcom. Po zaslúženom oddychu vyšli ráno v ústrety novým zážitkom do hlavného mesta Rakúska. Vo Viedni ich najskôr čakala autobusová prehliadka – Uno City, Prater, okružná trieda Ring, Opera, Námestie Márie Terézie, Hofburg, Parlament, Radnica, Univerzita a Votívny kostol. Ďalej nasledovala pešia prehliadka s miestnou sprievodkyňou, počas ktorej sa žiakom okrem iného veľmi páčila Katedrála sv. Štefana a druhý najväčší viedenský palácový komplex - zámok Belvedér.

máj
27

Škola lesnej múdrosti

slm miniPrváci si v rámci aktivít, ktoré im pripravili zamestnanci štátneho podniku Lesy SR, mohli overiť svoje vedomosti a zručnosti v poznávaní ihličnatých a listnatých stromov, lesných zvierat a rozlišovaní prírodnín podľa vône. Pohybovú zdatnosť si vyskúšali v behu s prekážkami a v hode šiškou na cieľ.
Za príjemné a poučné chvíle im patrí naše poďakovanie.

máj
24

Týždeň otvorenej školy – piatok 24.5.2019

od01Dnešným dňom sa zavŕšil maratón pestrých aktivít v rámci podujatia Týždeň otvorenej školy. Posledný deň bol venovaný tak umeniu, a to výtvarnému i slovnému, ako aj právu. Mali sme možnosť vidieť rôzne výtvarné techniky, ako sú enkaustika a recyklopletenie (Mgr. M. Šofranková), patchwork (p. S. Bošková), quilling (Mgr. M. Borošová), papierové pletenie košíkov (p. A. Lepotová a Mgr. A. Mydlová). Výtvarné techniky koláže, ventiláže a mramorovania predviedli Mgr. H. Borošová a Mgr. V. Puškárová.
Umenie slova preukázali svojimi prezentáciami víťazka celoslovenského kola v Olympiáde z ruského jazyka V. Ambrozyová a S. Saladiak, víťaz obvodného kola z Olympiády v nemeckom jazyku. Podujatie pripravila Mgr. Ľ. Caklová.
Žiaci 8. ročníka sa zúčastnili školského kola Olympiády ľudských práv. Cieľom súťaže bolo vzbudiť u žiakov záujem o problematiku ľudských práv. Podujatie pripravila Mgr. S. Prócová.

máj
23

Týždeň otvorenej školy – štvrtok 23.05.2019

od01Štvrtý deň týždňa otvorenej školy priniesol ďalšie nezabudnuteľné okamihy. V prvej časti sa žiaci 5. a 6. ročníka dozvedeli mnohé zaujímavé informácie prostredníctvom prezentácie „Mobil ako ho nepoznáme“. Žiaci Šimon Gdovec a Dominik Ivanov z triedy 9.A ponúkli svojim spolužiakom netradičný pohľad na vplyv používania mobilu na život človeka.  V školskej telocvični si žiaci našej školy mohli vychutnať koncert školskej kapely pod novým názvom „ŤAHÁK“, v ktorom sa žiakom a učiteľom predstavili jej členovia: S. Dobranská, J. Duhoňová (7.A), N. Mrusková, E. Demčíková, M. Vancák (7.C), J. Mičej (8.A), M. Stavný, R. Dzivák (8.D), A. Škripová (9.B), H. Kocáková (bývala žiačka našej školy), Mgr. M. Boroš a Mgr. P. Šofranko. V úvode koncertu bolo pokrstené nové CD skupiny. Krstnými rodičmi boli riaditeľ školy Mgr. M. Bendik a celoslovenská víťazka súťaže Slávik Slovenska 2018 a bývala žiačka H. Kocáková. Spevácke výkony našich talentovaných spevákov boli ocenené neutíchajúcim potleskom.

máj
23

Predškoláci na návšteve u prvákov

pnp miniPočas dní otvorených dverí navštívili 23. mája našu školu aj deti a pani učiteľky z MŠ Okulka.
Budúci prváci si medzi žiakmi I. B triedy vyskúšali ako sa sedí v školských laviciach a dozvedeli sa, čo ich od septembra v škole čaká. V rôznych aktivitách ukázali svoje vedomosti a zručnosti v poznávaní písmen, čísel, geometrických tvarov, prírody, zvieratiek. Príjemnú atmosféru dotvorili spoločné básne, pesničky spojené s pohybom, hudbou a dramatizácia rozprávky.
Predškoláci si z návštevy v prváckej triede odniesli okrem pekných zážitkov aj diplom Múdra sovička a malé sladkosti. Veríme, že z nich budú o pár mesiacov veselí a usilovní prváci.

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI