okt
19

Deň stromov

zivpros miniDeň stromov sa oslavuje od roku 1872. Slovensko patrí medzi najlesnatejšie krajiny v Európe a pýši sa tak až 41-% lesnatosťou.
Cieľom tohto dňa bolo podporiť záujem detí 1.C o prírodu a život v nej. Aktivitami zisťovali význam a nenahraditeľnosť stromov. Zahrali sa na les ihličnatý a listnatý. Zmiešaný les doplnili aj kresbami. Počas prechádzky náučným chodníkom pozorovali a určovali jednotlivé stromy. Náš deň sme ukončili vytvorením stromu z gaštanov a listov, ktoré deti nazbierali v okolí školy.

okt
16

Deviataci na opere

divadlo ke miniNárodné divadlo Košice
V polovici októbra našim deviatakom otvorilo svoje honosné starobylé dvere Národné divadlo v Košiciach. Dvojkári sa vybrali v rámci slovenského jazyka a literatúry na netradičný dramatický žáner – operu „Čarovná flauta“. Orchester mozartových symfónií, súzvuk krásne zaspievaných árií, vyšperkované kostýmy a efektné kulisy a projekcie lahodili všetkým zmyslom.
Čarovná flauta vznikala po búrlivej Veľkej francúzskej revolúcii, ktorej udalosti našim deviatakom sú z dejepisu známe. V tom čase prevládala nádej a eufória z myšlienok slobody a rovnosti, dnes, po 231 rokoch od uvedenia premiéry tejto opery, prevláda skôr istá dezilúzia a pocit ohrozenia nášho krehkého sveta. Mozart hudbou a textom prelína protichodný svet dobra a zla, vznešené a ľudové, veselosť a smútok. Človeka vtedy aj dnes spája túžba hľadať ideálny spoločenský poriadok, lásku, slobodu a porozumenie. Tieto témy približujú Mozartovo posledné operné dielo rovnako dospelému i mladšiemu divákovi.

okt
15

ATTOMAT

attomat miniAttomat je online individuálna matematická súťaž. Súťaž je určená hlavne pre žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ, pričom každý ročník má pripravenú samostatnú súťažnú kategóriu. Koncom septembra sa do tejto súťaže zapojili aj žiaci našej Dvojky. Najlepšie sa darilo týmto žiakom:

okt
14

Attoved

attoved1Koncom septembra sa uskutočnila súťaž Attoved. Ide o online individuálnu súťaž z prírodných vied. Súťažiaci svoje vedomosti využili pri riešení vedomostných a experimentálnych úloh z fyziky, chémie, biológie a vedeckého mixu. Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií, pričom každý ročník súťaží vo svojej kategórii. Súťažiaci počas 60 minút riešia nezvyčajné úlohy. Aj naši žiaci sa zúčastnili tejto súťaže a dosiahli skvelé výsledky.

okt
13

Svetový deň ochrany zvierat

zoo miniSvetový deň ochrany zvierat alebo Svetový deň zvierat bol prvýkrát oslavovaný v roku 1931 vo Florencii počas stretnutia ekológov. Tento deň bol vybraný na sviatok sv. Františka z Assisi, ktorý bol veľkým milovníkom zvierat a je patrónom zvierat a ekológov. Aj naši žiaci si tento deň pripomenuli rôznymi aktivitami, vyhľadávali na internete informácie o zvieratách, o vyhynutých a ohrozených druhoch živočíchov, dozvedeli sa, čo znamená Red Lists, riešili obrázkové rébusy a tajničky, zvieratá kreslili, maľovali, mali z toho radosť.

okt
12

58. ročník Literárny Kežmarok - ocenenie

kniha miniLiterárny Kežmarok je celoslovenská literárna súťaž žiakov základných škôl a študentov stredných škôl a slovenských žiakov a študentov základných a stredných škôl v zahraničí.
Mesto Kežmarok, jedna zo vstupných brán do Vysokých Tatier, privítalo našu ocenenú talentovanú žiačku Natáliu Ivanovú. V poradí na 58. ročníku Literárneho Kežmarku, najstaršej literárnej súťaže detských a začínajúcich autorov na Slovensku jej bolo udelené „Čestné uznanie.“
Zároveň tento 58. ročník bol venovaný slovenskému spisovateľovi Martinovi Kukučínovi, privátnemu študentovi kežmarského lýcea a kežmarskému rodákovi, profesorovi nemeckého a slovenského gymnázia Alfrédovi Groszovi, historikovi, prírodovedcovi.

okt
11

EKO deň TATRY

tatry miniHovorí sa, že neexistuje zlé počasie, iba zle oblečený turista.
Ale keďže naši ôsmaci boli oblečení výborne, mohli smelo absolvovať turistiku okolo Štrbského plesa, aj keď prvý hustý sneh, silný vietor a slabá viditeľnosť sa snažili zmariť tento zámer. Okrem prechádzky po čerstvom tatranskom vzduchu si mohli naši žiaci postaviť snehuliačika a prečítať si zaujímavosti na náučnom chodníku.Náučný chodník je tematicky zameraný na históriu Štrbského Plesa, jeho flóru, faunu, osobnosti, ktoré tu pôsobili, športové dianie, kúpeľnú históriu a množstvo ďalších zaujímavostí. Pozostáva zo 40 štýlových drevených infopanelov v slovenčine a v angličtine. Chodník je bezbariérový a prístupný celoročne.
Štrbské pleso je najtypickejšie morénové ľadovcové pleso, jazero na južnej strane Vysokých Tatier na Slovensku. Nachádza sa v mieste, kde sa na konci hrebeňa Soliska spája Furkotská a Mlynická dolina a je druhým najväčším na slovenskej strane.

okt
10

Šiestaci v archíve

znaksr miniŽiaci šiesteho ročníka navštívili v rámci vyučovania slovenského jazyka a literatúry v stredu a vo štvrtok (4. a 5. októbra) pracovisko Štátneho archívu v Prešove sídliace vo Vranove nad Topľou. Archív vo Vranove je novodobým archívom a zhromažďuje, uchováva a sprístupňuje širokej verejnosti regionálne písomnosti a dokumenty.
Vedúca archívu, Mgr. Daniela Ihnátová, nás milo privítala a v jej pútavej prednáške sa žiaci oboznámili s pojmom archív, s jeho funkciami, členením, archívnymi dokumentmi a ich uchovávaním. Predstavila nám tvorbu mladého autora pochádzajúceho z Hanušoviec nad Topľou, Jána Ihnáta ml. (zabudnutého spisovateľa), ktorého rukopisy sme mohli vidieť a spomenula najstaršie archívne dokumenty z histórie obcí v územnom pôsobení nášho mesta.

okt
09

Zemplínske remeslo má zlaté dno

vcela miniFráza, ktorú počuli žiaci už veľakrát, no niektorí nerozumejú jej pravému významu. V rámci regionálnej výchovy sme sa so žiakmi tretieho, štvrtého a deviateho ročníka vybrali 5. októbra do centra nášho mesta, aby privoňali skutočnému remeslu, obzreli si proces výroby jednotlivých remesiel a niektoré z nich si aj vyskúšali. Dotyk s minulosťou vnímali nielen zrakom, ale aj sluchom, dotykom, chuťou či vôňou.
Za príjemného slnečného októbrového štvrtku sa na námestí vo Vranove nad Topľou konala prezentácia výrobkov našich tunajších remeselníkov. Žiaci mohli vidieť prácu a výrobky 18 majstrov remenárstva, sviečkarstva, hračkárstva, včelárstva s ochutnávkou včelích produktov, medovnikárstva, rezbárstva, píšťalkárstva, kováčstva, hrnčiarstva, čipkárstva, košikárstva, šperkárstva, kovotepectva, maľovaný textil a textilnú výrobu, spracovanie kovov a samorasty.

okt
08

Týždeň zdravia je tu zas, raduje sa každý z nás!

plodjes2Týždeň zdravej výživy
Zdravému životnému štýlu sa naša škola venuje v priebehu celého roka. Tento týždeň si azda výnimočnejšie naši žiaci uvedomujú, aké dôležité je spolupracovať s prírodou, venovať jej čas, chrániť ju, lebo nám prináša množstvo nenahraditeľných benefitov. Poďakuje sa nám v podobe miesta na relax, na štúdium a v neposlednom rade nám dáva vitamíny zo svojich plodov.
V našej škole tento týždeň prebiehajú aktivity, ktoré umocňujú v žiakoch pozitívny vzťah k prírode. Prebiehajúce besedy s pracovníčkami RÚVZ o jablkách v štvrtom ročníku a prevencia stravovacích návykov v piatom ročníku žiakom „otvorili oči“, že obľúbené energetické nápoje majú negatívny vplyv a sú nebezpečné pre zdravie.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI