máj
05

50ka pre zdravie

50bS pohybovou aktivitou možno začať v každom veku, najlepšie už od útleho detstva tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou počas celého života. O tom, že pohyb je veľmi dôležitý pre naše zdravie, vedia aj druháci. Užívajú si ho všade: vonku na školskom dvore, v triede, v telocvični, dokonca aj v knižnici. Vykonávajte pohyb ktorý Vás baví, stačí aj 50 minút...

máj
04

Odkazy škole

vzvt mini„Škola, škola, mám ťa celkom rád,
chcem sa učiť, som tvoj kamarát...“

Spieva sa v hymne našej školy. Hovorí sa tiež, že všetko zlé je na niečo dobré. Druháci sa aj vďaka tejto dobe utvrdili v tom, že škola je dôležitá a majú ju radi. Nevymenili by ju ani za dvojročné prázdniny. A preto jej napísali milé odkazy.
Všetko najlepšie, milá škola!

máj
03

Noc v škole

planet miniAzda najkrajší pohľad na svete je pohľad do spokojných a rozžiarených očí detí. To istotne potvrdia nielen rodičia, ale aj učitelia, ktorí takýto pocit u detí vyvolajú. Inak nebolo ani v piatok 29.4.2022 v našej „Dvojke“. Vybraní žiaci piateho a šiesteho ročníka prišli späť do školy o 16:00 hod. so spacákmi, karimatkami, vankúšikmi, plní očakávania a s dobrou náladou. Učiteľky geografie a slovenského jazyka im pripravili zaujímavé poobedie plné aktivít nielen v škole, ale aj v areáli školy.

máj
02

Biológovia "DVOJKE"

50bMilá naša škola, k „50“-temu výročiu ti venujeme túto herbárovú kyticu, ktorú sme pripravili na hodinách biológie. Tvoji žiaci...

máj
01

V regionálnom kole IQ olympiády má zastúpenie aj „Dvojka“

relax miniIQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty osemročných gymnázií. Ide o postupovú súťaž, ktorá prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať. Je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Tento rok sa konal 11. ročník súťaže IQ olympiáda a zúčastnilo sa 9 585 detí z celého Slovenska.
Dnešná doba dospievajúcim servíruje všetko priamo „pod nos“. Nemusia logicky rozmýšľať, čo je však na ich škodu. Teší nás, že naši žiaci majú záujem rozvíjať sa a riešiť aj náročné úlohy. Ako si poradiť s logickými úlohami si vyskúšalo aj mnoho žiakov našej školy. Najúspešnejšími boli:

apr
30

Na známosť sa všetkým dáva, že GEOŠKO sa k 50-tke školy vydáva

geg miniGeografia je pre našich piatakov nový predmet, no podľa záujmu žiakov môžeme povedať, že k nemu majú blízko a rýchlo si ho obľúbili. Prípravou na 50. výročie našej „Dvojky“ sa teda zaoberali aj na hodinách geografie. Ako sa dá implementovať a nenápadne skryť výročie školy do predmetu s tým, aby sa žiaci aj niečo nové naučili? Veľmi jednoducho... Úlohou piatakov bolo zozbierať 50 rôznych úloh, ktorými si opakovali jednotlivé nové učivá počas celého školského roka na hodinách geografie v podobe nimi zvolenej ľubovoľnej formy - tajničky, osemsmerovky, hádanky, doplňovačky,... využili tým vedomosti z geografie, zručnosti z informatiky a nadanie v kreslení.

apr
29

Siedmaci v Steelparku

steelpark mini22. apríla sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v centre vedy v Steelparku v Košiciach. Spája sa v ňom veda a zábava. Exkurzia bola tematicky zameraná na prenos tepelnej energie. Návšteva Steelparku sa skladala z dvoch častí, demonštračnej show a interaktívnych pomôcok, na ktorých si žiaci sami mohli overiť získané vedomosti. Fyzika je našim žiakom opäť o čosi bližšie a z poučnej exkurzie odchádzali plní dojmov a zážitkov zo spoznávania. Tento neobvyklý zážitok siedmakom sprostredkoval p. uč. Hermanovský.

apr
29

EKO-týždeň

jar miniPosledný aprílový týždeň sa "na dvojke" niesol v duchu enviro – aktivít. Počas vzdelávacích činností v triede, ale hlavne vonku, si žiaci osvojovali a utvrdzovali poznatky o živej a neživej prírode, vode, pôde, ovzduší i odpade. Vnímali vodu a vzduch ako základ života nielen ľudí, ale i celej prírody, dôležitosť pôdy pre človeka, recykláciu odpadu ako nevyhnutnú činnosť dnešnej doby. Týmto EKO-týždňom urobili žiaci našej planéte, ale aj sebe veľkú radosť a určite v tom budú aj naďalej pokračovať.

apr
28

Písal sa rok 1972...

50bMnohým sa v súvislosti s týmto číslom nevynorí v hlave žiadna asociácia. No my "dvojkári" vieme, že práve rok 1972 bol rokom zrodu našej školy. Jej jubileum sme si pripomenuli aj na hodinách nemeckého a ruského jazyka.
Žiaci ôsmeho ročníka vytvárali plagáty s prierezom udalostí daného roku. Vedeli ste napríklad, že v tomto roku hokejisti Československa porazili na majstrovstvách sveta Sovietsky zväz a získali zlatú medailu? Alebo že sa v Bratislave dokončil Most SNP a v Amerike sa začal vysielať úspešný komediálny seriál M.A.S.H? Týmto spôsobom sme si všetci rozšírili svoj obzor vedomostí o ďalšie zaujímavé informácie.

apr
27

Erazmus+ v írskom Dubline

erasmus mini18. 4 – 22. 4. 2022 prebiehala ďalšia fáza projektu Erasmus. Počas piatich dní sme my, p. učiteľky cudzích jazykov, Mgr. Jana Juhaščíková, PhD. a Mgr. Zuzana Mičejová, absolvovali kurz pre učiteľov anglického jazyka pod názvom Učenie sa angličtiny zábavnou formou.
Čo nové sme sa dozvedeli?
Kurz pod vedením odborného lektora bol zameraný na praktické aktivity pre učiteľov anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 22 učiteľov z rôznych európskych krajín – Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Fínsko a Slovensko. Každý deň bol zameraný na iné aktivity – ako napr. motivačné aktivity na začiatku hodiny, využitie humoru a vtipov, činnosti spojené s pohybom, stolové hry, či využitie moderných technológií a aplikácií na hodinách cudzích jazykov. My učitelia sme si mohli vyskúšať ako sa naši žiaci cítia pri rôznych činnostiach na hodinách anglického jazyka.

spolumudrejsi3 logo4

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI