máj
25

Slávici z lavice

szl mini

10. mája 2022 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo súťaže v interpretácii populárnej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v 4 kategóriách: I. kat. (1. – 4. roč. ZŠ), II. kat. (5. – 6. roč. ZŠ), III. kat. (7. – 9. roč. ZŠ), IV. kat. (stredné školy). Našu školu reprezentovali naše 3 mladé talenty. Teší nás, že ani tento rok nechýbali medzi ocenenými výkonmi aj žiaci „Dvojky“.
V 1. kategórii si krásne 2. miesto vyspievala Bianka Baranová zo IV.D. V druhej kategórii vynikla Zuzka Štefanková z V.B a získala 2. miesto. Tretiu kategóriu s prekrásnym hlasom a smelým umeleckým výkonom vyhrala Natália Kvočková z VIII.C a právom sa tak umiestnila na úžasnom prvom mieste.
Speváčky na súťaž pripravovali Mgr. Marta Šofranková a so školskou kapelou Mgr. Peter Šofranko a Mgr. Matúš Boroš, ktorí dievčatá aj hudobne sprevádzali. Dievčatám srdečne blahoželáme a želáme pevný hlások a čisté tóny aj v ďalších súťažiach!

máj
24

Tretie miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži "Galéria talentov"

bianka gal talŠtátna vedecká knižnica – Literárne a hudobné múzeum v Banskej Bystrici v spolupráci so Základnou školou s Materskou školou Jána Bakossa v Banskej Bystrici usporiadala 11. ročník celoslovenskej súťaže pre deti základných škôl a osemročných gymnázií s názvom Galéria talentov 2022. Žiačka IV.D triedy Bianka Baranová získala v tejto súťaži 3. miesto, keď súťažila v 1. kategórii - Vlastná výtvarná tvorba. Žiačku pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Srdečne blahoželáme.

máj
23

Kvet klasik – úspech v krajskom kole

jazkvet miniAj krajské kolo postupovej jazykovej súťaže Kvet klasik sa konalo na sklonku apríla online formou. Ide o súťaž v prednese anglickej literatúry, kde si žiaci ZŠ, SŠ volia umelecký prednes prevzatej alebo vlastnej poézie či prózy. Našu školu reprezentovali v kategórii pre II. stupeň Noemi Mitriková (6.A) a Kristína Korekáčová (8.B). Obom dievčatám je bližšia próza, vybrali si prevzatú tvorbu. Noemi si zvolila dielo „Matilda“ - Roald Dahl a Kristína prózu „Pride and Prejudice“ - Jane Austen.
Do súťaže poslali svoje nahrávky a tie im priniesli krásne umiestnenia. Vo veľkej konkurencii získala Noemi Mitriková 2. miesto a Kristína Korekáčová sa umiestnila na 4. mieste. Za tieto popredné miesta získali certifikát.

máj
22

Otváranie studničky

les mini„Otváram ťa studnička, otváram ťa dočista. Otváram ťa kľúčikom aj prútikom, by si čistú vodu mala, všetkých smädných napájala. Otváram ťa na trikrát, aby bolo vždy tak.“
Už naši predkovia si uvedomovali , že zachovanie čistých studničiek znamenalo požehnanie pre celý chotár. S príchodom jari sa čistili všetky potoky, horské studničky a obecné studne, aby voda v nich zostala čistá. Verili, že človek, ktorý otvorí aspoň jednu studničku má byť počas celého roka zdravý a zbavený bolesti hlavy. Aj preto sa dňa 13.mája naše deti zo ŠKD zúčastnili otvárania a čistenia studničky. Touto aktivitou sme chceli, aby si deti uvedomovali dôležitosť ochrany a lásky k prírode.

máj
21

„Du ju spík ingliš?“

angl mini(anglický lektor na „Dvojke“)
Začiatkom mája naši žiaci z ôsmeho a siedmeho ročníka zažili netradičné hodiny anglického jazyka s anglickým lektorom Davidom Schofieldom, ktorý je riaditeľom jazykovej školy Sidas v Košiciach. Svoje bohaté skúsenosti s prácou žiakov demonštroval aj na našej škole. Ako rozhovoriť aj ostýchavých, ako zdokonaliť už anglicky rozprávajúcich žiakov, ako rozumieť skutočnému Angličanovi, vo všetkom sú o level vyššie aj naši šikovní žiaci.
Vždy pozitívne naladený lektor využíval pestré aktivity a metódy, aby žiakov podnietil ku konverzácii. Zo strany žiakov táto akcia dosiahla pozitívnu spätnú väzbu a chceli by v týchto lekciách pokračovať ďalej. Spomienkou im na tieto zaujímavé hodiny bude získaný certifikát.

máj
20

Biblia očami detí a mládeže

Naša žiačka druhého ročníka Lariska Klimešová, získala 1.miesto v diecéznom kole výtvarnej súťaže ,,BIBLIA OČAMI DETÍ A MLÁDEŽE“, 2.kategórii. Ďalej postupuje do krajského kola. Srdečne blahoželáme.

  • Lariska Diplom
  • Lariska
máj
19

Dukla symbol priateľstva národov

dukla miniNa Dukle ticho iba vánok
v korunách bukov mäkko sviští
hrdinov padlých tuhý spánok
október čúva zlatolistý.
Priestor Prírodného vojenského múzea s Pamätníkom československej armády navštívili žiaci 9. ročníka v rámci celodennej exkurzie namiesto vyučovania v stredu 11.mája.2022. S úctou a pietou položili kyticu a zapálili sviečku padlým hrdinom druhej svetovej vojny. Tento prírodný areál patrí k najnavštevovanejším miestam regiónu. Nachádza sa v blízkosti hraničného priechodu do Poľska – Vyšný Komárnik a je pripomenutím Karpatsko-duklianskej vojenskej operácie.

máj
18

1. miesto v Matematickej olympiáde

mo miniMatematická olympiáda je súťaž žiakov základných a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Jednotou slovenských matematikov a fyzikov a Slovenskou komisiou Matematickej olympiády.
Súťaž prebieha v 2 náročných domácich kolách. Po úspešnom riešení domácich kôl postupujú súťažiaci do okresného kola, ktoré sa tento rok konalo 12. 4. 2022 v CVČ vo Vranove nad Topľou prezenčnou formou. Naša škola mala zastúpenie vo všetkých kategóriách. Súťažiaci mali na riešenie troch úloh čas 2 hodiny. V tejto olympiáde dosiahli naši žiaci krásne výsledky:

V kategórii Z5 (5. ročník):
Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili žiaci: Berta V.A, Pivovarniková V.A, Pisarčiková V.C, Steeno V.B, Šaffa V.C pod vedením p. uč. Mgr. M. Boroša a Mgr. A. Komana.
V kategórii Z7 (7. ročník):
Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili žiaci: Gešperik VII.A a Furková VII.C. Žiakov pripravovala p. uč. Mgr. D. Krajčovičová.
Najlepšie sa darilo Milanovi Gešperikovi, ktorý pre našu „Dvojku“ vybojoval krásne prvé miesto. Milanovi gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov.

máj
17

Stalagmit či stalaktit?

zladiera mini(EKO-DEŇ pre siedmakov)
Keďže sa z dôvodu pandemických opatrení v minulom školskom roku nepodarilo zorganizovať pre terajších siedmakov eko-deň v jaskyni Zlá Diera, žiaci ju navštívili dodatočne a to 6. 5. 2022. Napriek obavám z nepriaznivých predpovedí počasia, si žiaci užili krásny slnečný deň a ustrojení prilbami s čelovkami na hlavách zostúpili do vnútra tajomnej jaskyne, kde strávili takmer 60 minút. Žiaci si v jaskyni mohli vziať do ruky lebku medveďa, jazveca či vodou obrúsený kremeň v tvare veľkého pštrosieho vajca, čo nie je možné v iných jaskyniach.
Okrem toho žiaci vystúpili na novovybudovanú vyhliadku Srdiečko, preverovali platnosť známej Lačnovskej gravitačnej anomálie a ako suvenír z vydareného dňa si okrem magnetiek odniesli aj fľašu čerstvej minerálnej vody Salvator, ktorá vyviera v tejto oblasti.

máj
16

„Englishstar“

engstar miniŠancu zažiariť dávame žiakom našej „Dvojky“ pravidelne a inak tomu nebolo ani 5. mája 2022, kedy sa konala súťaž v anglickom jazyku „EnglishStar“. Je to medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl, ktorej cieľom je popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet. Táto súťaž nie je postupová, ale testovacia. Žiaci 5. až 9. ročníka si vo svojich kategóriách formou písomného testu porovnali svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl a výsledky, ako sú na tom s angličtinou, sa dozvedia najneskôr v júni.
Teší nás záujem našich žiakov aj o túto jazykovú súťaž. Veríme, že medzi najúspešnejšími riešiteľmi budú aj naši žiaci, pretože našimi „English stars“ sú aj na hodinách anglického jazyka.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI