Výberové konanie

mar
21

Malý záchranár – beseda

pp miniZdravie je to najcennejšie, čo človek má. Ale čo, ak oň prídeme vďaka chorobe či úrazu? Ako sa vo vážnej situácii zachovať? To sa dozvedeli detí zo Školského klubu detí od najpovolanejších osôb – pracovníkov Slovenského červeného kríža, pani Bc. Dominiky Zelikovej a jej pomocníkov, študentov GCD vo Vranove nad Topľou Timoteja Jančíka a Samuela Takáča a pani Agáty Gašparovej, zdravotnej sestry z Chirurgického oddelenia vo Vranovskej nemocnici na besede dňa 21.3.2024. Deťom porozprávali o svojej práci a učili ich pravidlá poskytovania prvej pomoci, ktoré si potom aj vyskúšali. Žiakom sa výklad a ukážky veľmi páčili. Snažili sa čo najviac si zapamätať. Veď, kto vie, možno sa im to raz zíde...

mar
20

Druháci v bábkovom divadle

babka kuko20. marca navštívili naši druháci mesto Košice. Po krátkej jarnej prechádzke centrom sa tešili na divadelné predstavenie s netradičným názvom NIE!
So záujmom sledovali žartovné zobrazenie rôznych situácií zo všedného dňa rodiny s malými deťmi. Bavili sa na vzdorovitom správaní detí pri obliekaní, jedení, umývaní zúbkov, česaní, zaspávaní... V interaktívnom predstavení zapájali herci do deja aj deti prostredníctvom kúziel, módnej prehliadky a čítania myšlienok pomocou čarovnej prilby. Neposlušným deťom s radosťou pomáhali pri upratovaní rozhádzaných hračiek v detskej izbičke.
Divadelné predstavenie druhákov pobavilo, rozosmialo a zároveň utvrdilo v tom, že vzdorovať sa nepatrí.

mar
19

Deň vody piatakov v botanickej záhrade

botanBotanická záhrada v Košiciach je najväčšou botanickou záhradou na Slovensku. Nachádza sa tu viac ako 4600 rastlinných druhov, vďaka čomu sa radí medzi najvýznamnejšie v strednej Európe. Okrem prehliadky skleníkov, či aktivít vo vonkajšom areáli sa piataci dozvedeli aj o vodozádržných opatreniach, ktoré do prírody vracajú milióny litrov vody. Naši žiaci objavili čaro botanickej záhrady aj v podobe prvých jarných tulipánov, narcisov, voňavých hyciantov, či šafranov, ktoré by bez vody neexistovali...

mar
18

Vzácne kovy z geografickej olympiády sú na Dvojke

goDňa 12. marca sa žiaci našej školy, ktorých geografia zaujíma o niečo viac, zúčastnili okresného kola geografickej olympiády.
Počas písomnej a praktickej časti preukázali svoje vedomosti a zručnosti z rozsiahlych oblastí geografie, čím úspešne reprezentovali našu školu. Úspešnými riešiteľmi boli všetci žiaci.
Najlepšie sa však darilo dvojkárom v kategórii G (5. roč.) Zuzke Štofovej (5. C), ktorá sa umiestnila na krásnom 1. mieste, a Simonke Karasovej (5. A), ktorá obsadila v tejto kategórii skvelé 3. miesto. Žiačky pripravovala Mgr. Andrea Sabolová.
V kategórii F (6. – 7. roč.) sa nám taktiež podarilo zabojovať a získať pre našu Dvojku výborné popredné umiestnenia. Boris Steeno (7. B) získal 2. miesto a Laura Pivovarníková (7. A) sa umiestnila na 3. mieste. Aj v kategórii E (8. – 9. roč.) sme boli úspešní a to vďaka Michaelovi Kozákovi (9. D), ktorý statočne zabojoval a obsadil 2. miesto. Žiakov pripravovala Mgr. Zuzana Štefanková.

mar
17

Strieborný postup do krajského kola

cho mini(chemická olympiáda)
V polovici marca sa na ZŠ Juh vo Vranove nad Topľou konal jubilejný 60. ročník okresného kola chemickej olympiády. Súťaž pozostávala z dvoch častí a tucet najlepších žiakov okresných základných škôl sa snažilo predviesť svoje najpresnejšie zručnosti z chémie.
Teoretická časť preverila mladých bádateľov nielen z vedomostí z chémie, ktoré sú obsahom učiva základnej školy, ale aj zo stredoškolského učiva. V praktickej časti predviedli svoje zručnosti pri práci s chemickými látkami a laboratórnymi pomôckami. Dvojku reprezentovali tri žiačky, ktoré sa umiestnili na krásnych popredných miestach:

mar
16

Hviezdy na dosah

planet miniNaši piataci sa v piatok 15. marca skutočne tešili do školy. Po vyučovaní tašky nechali doma a so spacákmi, dekami a chutnými dobrotami sa rýchlo vrátili do školy, pretože pani učiteľky geografie im pripravili astronomickú Noc v škole. Najprv zvedavých bádateľov čakal poznávací výlet do Kolonického sedla (Národný park Poloniny), kde sa nachádza observatórium s možnosťou pozorovania nočnej oblohy. Videli rôzne typy teleskopov, ďalekohľadom pozorovali Mesiac a jeho povrch, planétu Jupiter a jeho 4 mesiace Io, Europa, Callisto a Ganymedes. Táto netradičná večerná exkurzia hravou a zábavnou formou vzbudila záujem žiakov o geografiu a prepojili si ňou získané teoretické vedomosti z prebraného učiva o vesmíre a slnečnej sústave s praxou. Tiež si pripomenuli blížiaci sa Medzinárodný deň planetárií (19. marec).

mar
15

Dve prvenstvá vo fyzike

f o mini(Fyzikálna olympiáda)
Mladí fyzici sa začiatkom marca stretli v priestoroch Centra voľného času Dúha v Humennom na 65. ročníku okresnej fyzikálnej olympiády.
Našu školu reprezentovali v kategórii E: Michael Kozák z IX. D a v kategórii F: Viktor Kóňa z VIII. B. Obaja svojou šikovnosťou získali vo svojich kategóriách prvé miesto a postup do krajského kola.

mar
12

Hviezdoslavov Kubín

hviezdoslav mini„Nie cez hlas, ale cez recitátorovu dušu sa rodí prednes.“
J. Čajková
Naša reč – jej vzácne slová sú nástrojom, ktorým človek dokáže zohriať, ale aj ublížiť. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, nálad a postojov prostredníctvom vybraných literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Potreba objavovať hodnoty umeleckého slova stále pretrváva. Dôkazom toho boli krásne chvíle plné umeleckého slova, ktoré sme zažívali v školskom kole Hviezdoslavovho Kubína, 12. marca 2024. Cieľom súťaže je prezentácia umeleckého prednesu, spoznávanie literárnych hodnôt a zároveň vedenie žiakov k tvorivej činnosti. Hodnotí sa vhodnosť výberu textu, schopnosť vnútorného videnia a cítenia recitátora, jeho hlasová technika, originalita, kultivovanosť rečového prejavu a mnoho ďalších aspektov. Hviezdoslavov Kubín je preto hlavne oslavou umenia slova, našej reči. Sme veľmi radi, že sa na našej škole nájdu žiaci, ktorí dokážu precítiť krásu slova.

mar
11

Siedmaci na lyžiach

lv miniV dňoch od 4. do 8. marca 2024 sa 72 žiakov siedmeho ročníka zúčastnilo lyžiarskeho výcvikového kurzu v malebnom prostredí Nízkych Tatier v stredisku Sky TÁLE. Ubytovaní boli v hoteli Krpáčovo.
Žiaci boli rozdelení do siedmych družstiev, kde zdokonaľovali svoje lyžiarske zručnosti pod vedením svojich inštruktorov. Aj napriek stále sa zhoršujúcim snehovým podmienkam bol výcvik úspešný. Pokročilí lyžiari sa vo svojich zručnostiach zlepšili a počiatoční nelyžiari sa naučili základy lyžovania.
Okrem činnosti na svahu mali program spestrený zaujímavými prednáškami, kvízom a diskotékami, kde mali možnosť navzájom sa lepšie spoznať a vytvárať si tak nové priateľstvá.

mar
10

Tretiaci opäť na ľade

korculiarka miniVo štvrtok 7. 3. 2024 si tretiaci po mesiaci opäť zašportovali v STD aréne. Korčuľovanie v spoločnosti spolužiakov, bolo pre nich príjemným spestrením vyučovania. Zdokonalili si korčuliarske zručnosti a výborne sa zabavili.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI