máj
12

Päťdesiatkrát inak na hodinách SjL

50bAj hodiny slovenského jazyka a literatúry sú obohatené o „päťdesiatku“ v rôznych jej podobách. Pani učiteľky svojim žiakom vymýšľajú aktivity, ktoré súvisia s číslom či slovom päťdesiat.
Piataci si vyskúšali vytvoriť kreatívne plagáty a pútavé pozvánky na slávnostnú akadémiu päťdesiatky „Dvojky“. Vytvorili 50 blahoželaní našej oslávenkyni a 50 nových slov zo slova „Päťdesiatka“. Šiesty a ôsmy ročník vytváral cinquainy (moderný typ básne) na tému „Päťdesiate narodeniny“. Siedmaci vytvárali rôzne druhy štatistických grafov, tabuliek s počtom žiakov školy, pomeru chlapcov a dievčat v tomto jubilejnom školskom roku. Zistili sme, že dievčat máme na škole o čosi viac. Vyskúšali si tiež vytvoriť krátky slávnostný príhovor (prívet) k päťdesiatemu výročiu školy. Deviataci sa v úvahách zamýšľali nad tým, čo im dala naša škola.

máj
11

IT päťdesiatka

50b3D 50-tka
Do osláv jubilea našej školy sme zapojili aj nové 3D tlačiarne. Tentokrát si žiaci deviateho ročníka preverili svoje technické a IT zručnosti pri navrhovaní pamätných príveskov k výročiu našej „Dvojky“. Pracovali v programe na 3D kreslenie, vyskúšali si konverziu formátov a precíznosť pri samotnom tlačení príveskov na kľúče so symbolmi školy a čísla 50.

máj
11

McDonald´s cup 2021/2022

futbal miniPodľa predpovede počasia mal byť 5. 5. 2022 na štadióne mestského futbalového klubu deň bez dažďa, avšak... Uskutočnili sa tam totiž Majstrovstvá Slovenska v minifutbale žiakov a žiačok 1. stupňa základných škôl – okresné kolo.
Deväť škôl vranovského okresu bolo rozdelených do troch skupín. Naša desiatka šampiónov (Matúš Hreha 2.B, Filip Trecák 3.B, Sandra Kočišová 3.C, Karol Tkáč 4.A, Matúš Goroľ 4.A, Ján Fečo 4.B, Filip Hrubovský 4.B, Adam Kuchár 4.B, Daniel Mihalčin 4.B a Ján Štefanko 4.B) sa ocitla v spoločnosti ZŠ Bernolákova a ZŠ Slovenská Kajňa.
Po zázračnom obrate v závere zápasu so ZŠ Slovenská Kajňa naši šampióni jednoznačne vyhrali svoju skupinu a postúpili do bojov o 1. miesto.
Nakoniec tie dopoludné kvapky zhora predsa len znamenali šťastie a úspech, historicky 3. miesto v silnej konkurencii malých talentov veľkého športu.
Blahoželáme a tešíme sa z našich dvojkárov!

máj
10

Návšteva v knižnici

hzk miniMama, slovo krásne, jedinečné, nezabudnuteľné. Deti z druhého oddelenia ŠKD sa 5. 5. 2022 o tom presvedčili na vlastné uši a oči pri návšteve Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Pracovníci knižnice si pre nich pripravili zaujímavé čítanie z knihy Ľúbim ťa, mama. V tvorivých dielňach si prakticky vyskúšali vytváranie nádherných a pestrých kvetov, ktoré darovali svojím milovaným mamkám pri príležitosti sviatku Dňa matiek.

máj
09

Deň matiek v ŠKD

mama miniMama je anjel, ktorý žije na zemi.
Mama, to je krásna dáma, ktorá život dala mi.
Ďakujem ti za úsmev, ktorý mi denne dávaš.
Ďakujem, že si vždy pri mne a ľúbiť ma neprestávaš.

máj
09

Biologická olympiáda

biolymp miniPoslednou oblasťou okresnej biologickej olympiády, v rámci ktorej súťažia žiaci 6. a 7. ročníka je kategória „D“. Tá obsahuje teoreticko-praktickú a projektovú časť, ktorá prebiehala prezenčne dňa 21.4.2022 v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou. Naša škola mala zastúpenie v oboch častiach a opäť si odniesla krásne úspechy. Ela Fecenková (VII.B) si pod vedením p. uč. Štefankovej v teoreticko-praktickej časti vybojovala 1. miesto. Porotu zaujal aj projekt o včelách samotárkach Kláry Opaľuchovej (VI.A) pod vedením p. uč. Opaľuchovej, s výbornou obhajobou sa umiestnil na 2. mieste.
Dievčatám blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu v okresnom finálovom kole.

máj
08

Včely, včielky, včeličky

vcela miniNie nadarmo sa hovorí „si usilovný ako včielka“.
Včela počas svojho krátkeho života postupne prechádza cez profesie opatrovateľky, spracovateľky nektáru, upratovačky, budovateľky plástov, strážkyne úľa a lietavky, ktorá prináša do úľa peľ a nektár. Svoju životnú púť obvykle končí po 35 dňoch života...
Tieto, a mnohé ďalšie zaujímavé informácie sa dozvedeli druháci a boli ohromení schopnosťami tohto jedinečného živočícha našej prírody, ktoré im sprostredkovala p. Martina Holpová na besede o včelách počas EKO týždňa. Vypočuli si zaujímavú prednášku spojenú s obrázkami a videami priamo z úľa. Na vlastné oči si mohli pozrieť plásty, pomôcky včelára, ovoňať propolis, porovnať rôzne druhy medu a dokonca ho aj ochutnať.

máj
07

Miesto, kde zastal čas

kino miniTým miestom je Technické múzeum v Košiciach. Sem sa zatúlali deviataci v rámci fyzikálnej exkurzie, kde sa mohli vrátiť o pár storočí naspäť.
Slovenské technické múzeum v Košiciach vzniklo už v roku 1947 a je špecializovaným múzeom technického zamerania, ktoré poskytuje ucelený pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.

máj
06

50ka na hodinách informatiky

50b50. výročie školy sme si pripomínali aj na hodinách informatiky. V 5. a 7. ročníku žiaci programovali korytnačku v programovacom prostredí IMAGINE, ktorá mala kresliť a animovať rôzne nápisy, obrázky a námety s 50. výročím školy. V 6. a 8. ročníku to boli príjemné prezentácie k 50 výročiu školy. Deviataci programovali microBity a vytvorili tak zaujímavé nápisy k jubileu. Množstvo nápadov im hýrilo hlavami. Týmto však všetci informatici želajú našej škole do ďalších 50 rokov minimálne toľko úspechov ako doteraz.

spolumudrejsi3 logo4

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI