jún
02

Olympiáda ľudských práv

prvacik mini22.5.2023 sa nám podarilo zrealizovať školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťažili žiaci ôsmeho ročníka, práve preto, že ľudské práve sú pilierovou témou pre spomínaný ročník. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po dvoch žiakov z jednotlivých tried. Súťažný deň pozostával z testu, ktorý sa týkal ľudských práv.
V teste sa riešila problematika vybraných téz na základe získaných vedomostí a faktoch týkajúcich sa napríklad Dohovoru o právach dieťaťa, násilia na ženách a domáceho násilia, princípu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v demokratickom štáte, segregácie rómskych detí a mnohé ďalšie dokázateľné tvrdenia.
Komisia následne spočítala a pridelila body a vyhlásila výsledky jednotlivých tímov.

jún
01

Cenné prvenstvo v okrese

tanec(slávnostné vyhodnotenie okresných olympiád)
Byť motivovaný a zapálený pre prácu, chytiť sa príležitosti a dokonca uspieť, je najväčšou radosťou žiaka a jeho učiteľa, ktorý vie, že jeho práca má zmysel. Na Dvojke sme takú radosť tento školský rok zažívali vďaka našim šikovným žiakom veľmi často. CVČ vo Vranove n. Topľou posledný májový deň (31. 5.) rekapitulovalo úspešnosť žiakov okresných škôl na olympiádach a súťažiach za celý rok.
Z rúk RNDr. Valérie Novikmecovej (vedúca oddelenia školstva) a Ing. Anny Marcinčinovej (riaditeľka CVČ VT) si diplomy a odmeny prevzali najšikovnejší žiaci okresu. Za našu školu boli ocenení: T. Gešperiková (3.C), K. Šaffová (4.A), Š. Kušnír (4.B), E. Lacká (5.A), D. Mihalčin (5.C), L. Pivovarníková (6.A), V. Pisarčíková (6.C), N. Mitriková (7.A), Z. Jakubčinová (7.C), K. Zajícová (7.C), Z. Oslovičová (8.A), M. Kozák (8.D), M. Gešperik (8.A), D. Petríková (8.A), M. Pohlod (9.A), B. Lešňanský (9.B), R. Vasilko (9.B), S. Saladiaková (9.B) a K. Kačerová (9.C).

máj
30

Otváranie studničky

studnicka miniJedným z hlavných cieľov činnosti nášho ŠKD je aj oboznámiť deti s ľudovými tradíciami, zvykmi a utvárať si k nim pozitívny a emocionálny vzťah. Stalo sa už tradíciou, že deti z ŠKD v období Turíc čistia a otvárajú studničky. Otváranie studničiek je jeden ešte zo starých predkresťanských obyčajov, kedy sa čistia studničky pre dostatok vlahy a dobrú úrodu.
Majme aj dnes vodu v úcte.

máj
29

Návšteva HaZZ

hasic miniPočas dvoch návštev HaZZ vo Vranove nad Topľou mali naši prváci z ŠKD možnosť spoznať obetavú a náročnú prácu hasičov, ktorých úlohou v súčasnosti nie je „iba“ hasiť a likvidovať požiar, pomáhať pri živelných pohromách, ale ich úlohou je aj stabilizovať ranených, lebo často ako prví prichádzajú k dopravným nehodám. Pri ich práci im pomáha moderná hasičská technika, ktorá naše deti veľmi zaujala. Ďakujeme našim hasičom, že nám venovali svoj čas, že sú ochotní obetovať svoje zdravie i životy, že sú tu pre nás vždy, keď ich potrebujeme.

máj
28

Hlinená krása našimi očami

hlina23. mája 2023 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou uskutočnil 22. ročník umeleckej súťaže Hlinená krása našimi očami. Nádejní modelári vytvárali pomocou hliny diela v téme „Hudba je môj život.“
Husľové kľúče, noty, hudobné nástroje, ale aj muzikanti sa rozozvučali v prácach zástupcov našej školy: Nina Bertová, III. D, Adam Lazor, IV. D, Tamara Švarná, V. A, Stella Horňaková VI. D, Monika Juhasová VII. B a Vanda Klimešová VIII. B. Najviac sa darilo Tamare Švarnej, ktorá vo svojej kategórii (5. - 6. ročník) získala 1. miesto.
Blahoželáme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu našej školy!

máj
27

Keď sa darí, tak sa darí...

jazyky miniPred časom sme priniesli správu o tom, že naša deviatačka Aneta Vysoká z 9.B zaujala svojou poviedkou písanou v ruskom jazyku porotcov súťaže Jazykový kvet ŤUKNI natoľko, že sa umiestnila vo finále na 1. mieste. To jej prinieslo postup do medzinárodného kola. V silnej medzinárodnej konkurencii obstála, ba dokonca uspela natoľko, že skončila na úžasnom 2. mieste za súťažiacou z Nového Zélandu a pred súťažiacou z Kanady.

Dopadlo to nad naše očakávania, z Anetkinho úspechu sa nesmierne tešíme a želáme jej veľa úspechov už v novej škole.

máj
26

My health is my wealth

(ukončenie E-twinning projektu)

etwinning logoTento zaujímavý a hravý projekt postupne hrou zdokonaľoval žiakov v komunikácii v anglickom jazyku. Naši šikovní žiaci boli za polročnú prácu ohodnotení certifikátom. Veríme, že takéto príležitosti im prinesú pozitívne skúsenosti a podporia u nich spontánnosť komunikácie v anglickom jazyku.

Vo februári bolo úlohou každej školy tvoriť nové hry pre svojich zahraničných partnerov. Žiaci museli vymyslieť pravidlá hry a pomenovať ich benefity pre zdravie človeka.

máj
25

Beseda s gynekologičkou

marinka miniV utorok, 9.5.2023 prijala naše pozvanie na besedu so žiakmi gynekologička MUDr. Eva Lompartová. V IV.D triede sa stretli všetky žiačky – štvrtáčky s milou, usmievavou pani lekárkou.
So žiačkami rozprávala o aktuálnej téme – dospievanie. Ako sa vysporiadať so zmenami v organizme, ktorými prechádzajú, o hygiene, o ochrane svojho zdravia. Žiačky sa aktívne zapájali do rozhovoru, kládli otázky, ktoré ich zaujímali.
V mene štvrtáčok aj ich triednych učiteliek sa chceme pani doktorke touto cestou poďakovať.

máj
24

Naše najmúdrejšie hlavičky okresu v IQ Olympiáde

iq miniKaždoročne sa naša škola zapája okrem iného aj do IQ Olympiády, ktorú organizuje Mensa Slovensko pod záštitou prezidentky SR Zuzany Čaputovej a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Aj tento rok bol pre nás úspešný. V polovičke apríla sa uskutočnilo školské online kolo, ktorého sa zúčastnilo 40 žiakov druhého stupňa. Do regionálneho kola postúpili hneď dvaja žiaci – Richard Vasilko z 9.B a Milan Gešperik z 8.A. Rišo sa umiestil na 37. mieste a Milan na 45. mieste spomedzi 1273 súťažiacich z východného Slovenska.
Na základe výsledkov školského kola boli obaja pozvaní do regionálneho kola Východ, ktoré sa uskutočnilo 18. mája 2023 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Chlapci si užili skvelý deň so zaujímavými úlohami, dobrou náladou a výborným obedom. Milan sa umiestnil na 25. mieste a Rišo na 31. mieste spomedzi 79 zúčastnených.

máj
23

VÝTVARNÝ SIRK – 3. miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži

farebny tyzden miniV piatok 5. mája 2023 pri Vysokej peci v Červeňanoch sa konalo slávnostné vyhlásenie a vernisáž celoslovenskej výtvarnej súťaže Výtvarný Sirk.
Do súťaže sa zapojilo až 92 základných, umeleckých a špeciálnych škôl z celého Slovenska a vyberalo sa zo 753 prác všetkých možných výtvarných techník.
Porota, v zložení Miroslav Sklenárik, Eva Wilson a Barbora Nosková, vyberali z prác, ktorých témou bolo Čím budem, čím sa stanem.
Žiak I.D triedy Alex Havrila získal v tejto súťaži pekné 3. miesto. Žiaka pripravovala Mgr. Marta Šofranková. Srdečne blahoželáme!

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI