apr
26

Piataci v Botanickej záhrade

zivpros miniNaši piataci boli na exkurzii v najväčšej botanickej záhrade na Slovensku založenej v roku 1950. Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika disponuje s vyše 4000 druhmi rastlín. V expozičných skleníkoch získali cenné informácie o rastlinných spoločenstvách, vrátane vzácnych a ohrozených druhov. V úžase boli nielen z tropickej a subtropickej vegetácie, ale aj z dekoratívnych, koreninových, liečivých a vodných rastlín.
V záhradnom areáli vypracovali pracovný list pomocou mapy a tým prepojili biologické vedomosti s geografickými, teda orientáciou v priestore. Takáto forma zážitkového učenia bola pre žiakov príjemným spestrením, upevnením vzťahov v kolektíve a bez pochyby zvýšilo aj ich záujem o prírodu a prírodne vedy.

apr
25

Historické pamiatky v meste Vranov nad Topľou

bazilika minoExkurzia 4. ročník
„Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť.“ (Thomas Mann)
Žiaci štvrtého ročníka počas EKO týždňa uskutočnili vlastivednú vychádzku za historickými pamiatkami nášho mesta. Strávili predpoludnie navštevovaním jednotlivých významných miest, ktoré im pomohli uvedomiť si, že v našom meste už niekoľko storočí žijú pracovití a obetaví ľudia, ktorí vložili všetko svoje úsilie do výstavby, zveľaďovania mesta a mnohí obetovali aj svoj život pri obrane mesta a vlasti počas prvej aj druhej svetovej vojny.
Štvrtáci vychádzku zahájili na cintoríne pri pamätníku venovanému padlým vranovským spoluobčanom v rokoch 1914 - 1918 a Kaplnke na pamiatku padlým v 1. a v 2. svetovej vojne. Obdivovali portál v kláštore paulínov pri Bazilike Narodenia Panny Márie. Zastavili sa pri barokovom súsoší sv. Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom, zatiaľ prázdnej fontáne na námestí a Pamätníku slobody.

apr
24

Úspešní v školskom kole

stur miniŠTÚROV ZVOLEN je celoslovenská súťaž v rétorike a je súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu v základných a stredných školách. V samostatnom rétorickom prejave na zvolenú (doma pripravenú) tému a na zadanú (vyžrebovanú) tému žiaci 4. – 9. ročníka zabojovali v školskom kole. Aj táto súťaž má vzbudzovať a podporovať u žiakov záujem o slovenský jazyk, prehlbovať ich záujem o sebavzdelávanie a viesť ich k samostatnej tvorivej činnosti. Má prispievať k vyhľadávaniu žiakov talentovaných v rétorike, podporovať ich odborný rast a rozvíjať verbálno-komunikačné schopnosti žiakov. V I. kategórii žiakov 4. – 6. ročníka získali 1.miesto Noemi Mitriková VI.A, 2.miesto Katarína Zajícová VI.C, 3.miesto Ján Šaffa z V.C. V II. kategórii žiaci 7. – 9. ročníka získali 1. miesto Michael Kozák VII.D, 2.miesto Stela Saladiaková VIII.B, 3.miesto Richard Vasilko VIII.B.

apr
23

TALENTY 2022

hlas miniV piatok 22.4.2022 sa v Dlhom Klčove opäť konala tradičná okresná súťaž v speve ľudovej a populárnej piesne TALENTY 2022, na ktorej sa už tradične zúčastnili aj naše žiačky.
Naša škola mala v súťaži zastúpenie v kategórii populárna pieseň: Bianka Baranová zo IV. D, Katka Venglovičová zo IV. A, Erika Barlová z IX. B a Zuzka Mičejová z IX. B.
S ľudovými piesňami sa predstavili v kategórii sólo spev Cifroškárky Noemi Mitriková zo VI. A, Natálka Kvočková z VIII. C a v kategórii duo Erika Barlová a Zuzka Mičejová z IX. B. Obidve sólistky i duo očarili odbornú porotu natoľko, že sa umiestnili v zlatom pásme. Natálka Kvočková si vyspievala aj návrh na postup na krajskú súťaž v speve ľudovej piesne Vidiečanova Habovka, ktorá sa uskutoční 15.5.2022 v Raslaviciach.
Všetkým dievčatám so zlatom v hrdle ďakujeme za úspešnú reprezentáciu Dvojky, blahoželáme im a Natálke držíme palce v krajskom kole.

apr
22

DEŇ ZEME

vesmir miniKaždoročne sa Deň ZEME oslavuje už od 22. apríla 1970.
Vtedy si americkí ekológovia prezerali snímky Zeme z kozmu. Chápali, aká je zraniteľná, a tak vyzývali všetkých ľudí na jej ochranu. Aj my môžeme urobiť množstvo malých aj veľkých vecí, aby sme vytvorili lepší svet pre nás všetkých. A nielen v tento jeden deň. Skúsme sa správať k našej modrej planéte tak, akoby bol každý deň Dňom Zeme.
Dvojkári dnes urobili množstvo malých aj veľkých vecí pre našu Zem a to krásnymi aktivitami v triede i vonku v prírode. Najmenší upratovali les i okolie, podarilo sa im vyzbierať 7 kg odpadu, starší skladali blahoželania, pracovali s encyklopédiou, objavovali jaskyne a druhy nerastov. Zamerali sa na premeny v jari a prírodu, sadenie, les, kvety i vtáčí spev.

apr
21

Päťdesiatka v básňach v angličtine

50aVyučujúce anglického jazyka si v rámci myšlienky prípravy žiakov na okrúhle výročie školy zvolili preveriť ich tvorivé a umelecké schopnosti. Siedmaci vytvárali básne v angličtine ustálenou formou postupu pri tvorbe básne = cinquain, alebo typom vertikálnej básne od slova päťdesiat = acrostic, alebo i vlastnou tvorbou bez predpísaných noriem. Vznikli tak pestré nádherné básne s témou päťdesiatky. Ktovie, možno nám rastú noví básnici.

apr
20

Jubilejná päťdesiatka začarovaná vo výsledkoch

relax miniHodiny matematiky môžu byť tiež zábavné. Ako oslavu našej Dvojkovej päťdesiatky sme na hodinách matematiky so siedmakmi a ôsmakmi tvorili.
Je ľahké počítať príklad a dospieť k nejakému výsledku. Žiaci si však vyskúšali, že v opačnom garde to také jednoduché nie je. Ich úlohou bolo vytvoriť akýkoľvek príklad zo siedmackého alebo ôsmackého učiva matematiky s dopredu určeným výsledkom. Tým muselo byť jubilejných „50“ našej školy. Hodinami sa niesla tvorivosť, nápaditosť a kreatívnosť. Maľovanie, lepenie a navyše skupinová práca žiakov nesmierne bavila. Krásne práce, ktoré vznikli, sú oslavou našej DVOJKY.

apr
19

Oslavujeme 50 rokov!

50aTento rok sa tešíme z krásneho jubilea našej školy. Pri tejto príležitosti sme si na hodinách anglického jazyka s našimi ôsmakmi zaspomínali na ich začiatky na Dvojke. Svoje najkrajšie zážitky, spomienky, myšlienky späté so školou mali možnosť zobraziť, stvárniť na plagátoch. Žiaci tiež vyhľadávali na internete zaujímavé informácie zo sveta týkajúce sa roku 1972, ktorý sa spája aj so založením našej školy.
Našej Dvojke želáme veľa usilovných žiakov, trpezlivých učiteľov a veľa elánu pri výchove pracovitých, múdrych a tvorivých osobností.

apr
18

Okresné kolo v stolnom tenise

stk miniV piatok 8.4.2022 sa žiaci našej školy zúčastnili Okresného kola v stolnom tenise, ktoré sa konalo v stolnotenisovej hale. Chlapci pod vedením p. uč. Minarčika si v základnej skupine poradili s chlapcami zo ZŠ Juh, CZŠ a ZŠ Vyšný Žipov zhodne 3:0 na zápasy.
Po víťazstve nad ZŠ Lúčna v semifinále sa prebojovali do finále, kde si poradili aj so ZŠ Bystré 3:1 a vybojovali si postup na krajské kolo, ktoré sa uskutoční 19 mája v Spišskej Starej Vsi.
Poďakovanie patrí aj bývalému učiteľovi TSV na našej škole Štefanovi Ciberemu za odborné rady počas celého turnaja.

apr
17

Rapotačka 2022

RapotackaEma má koláž, koláž má cenu za Naj dizajn
(Celoslovenská súťaž Rapotačka 2022)
Dôležitou súčasťou pri vyučovaní cudzích jazykov je aj projektové vyučovanie. V ňom žiaci môžu spojiť svoje talenty a zručnosti z viacerých oblastí.
V rámci dňa materinského jazyka sa žiaci 9. ročníka na hodinách nemeckého jazyka venovali nárečovým slovám, ktorých pôvod je práve v nemeckom jazyku. Zistili sme, že takých slov je v zemplínskom, či šarišskom nárečí neúrekom. Žiaci si vyhľadali 6 nárečových slov, ktoré zakomponovali do básničiek, jazykolamov, alebo hádaniek a zároveň ich výtvarne znázornili.

spolumudrejsi3 logo4

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI