máj
07

Miesto, kde zastal čas

kino miniTým miestom je Technické múzeum v Košiciach. Sem sa zatúlali deviataci v rámci fyzikálnej exkurzie, kde sa mohli vrátiť o pár storočí naspäť.
Slovenské technické múzeum v Košiciach vzniklo už v roku 1947 a je špecializovaným múzeom technického zamerania, ktoré poskytuje ucelený pohľad do histórie a tradícií vedy a techniky. Ako hlavné centrum múzejnej dokumentácie spravuje bohatý zbierkový fond, iniciuje starostlivosť o vybrané technické pamiatky in situ na území celého Slovenska, poskytuje odbornú pomoc pri ich záchrane a obnove. Dokumentuje podiel Slovenska a jeho osobností na rozvoji svetovej vedy a techniky.

máj
06

50ka na hodinách informatiky

50b50. výročie školy sme si pripomínali aj na hodinách informatiky. V 5. a 7. ročníku žiaci programovali korytnačku v programovacom prostredí IMAGINE, ktorá mala kresliť a animovať rôzne nápisy, obrázky a námety s 50. výročím školy. V 6. a 8. ročníku to boli príjemné prezentácie k 50 výročiu školy. Deviataci programovali microBity a vytvorili tak zaujímavé nápisy k jubileu. Množstvo nápadov im hýrilo hlavami. Týmto však všetci informatici želajú našej škole do ďalších 50 rokov minimálne toľko úspechov ako doteraz.

máj
05

50ka pre zdravie

50bS pohybovou aktivitou možno začať v každom veku, najlepšie už od útleho detstva tak, aby sa stala prirodzenou súčasťou počas celého života. O tom, že pohyb je veľmi dôležitý pre naše zdravie, vedia aj druháci. Užívajú si ho všade: vonku na školskom dvore, v triede, v telocvični, dokonca aj v knižnici. Vykonávajte pohyb ktorý Vás baví, stačí aj 50 minút...

máj
04

Odkazy škole

vzvt mini„Škola, škola, mám ťa celkom rád,
chcem sa učiť, som tvoj kamarát...“

Spieva sa v hymne našej školy. Hovorí sa tiež, že všetko zlé je na niečo dobré. Druháci sa aj vďaka tejto dobe utvrdili v tom, že škola je dôležitá a majú ju radi. Nevymenili by ju ani za dvojročné prázdniny. A preto jej napísali milé odkazy.
Všetko najlepšie, milá škola!

máj
03

Noc v škole

planet miniAzda najkrajší pohľad na svete je pohľad do spokojných a rozžiarených očí detí. To istotne potvrdia nielen rodičia, ale aj učitelia, ktorí takýto pocit u detí vyvolajú. Inak nebolo ani v piatok 29.4.2022 v našej „Dvojke“. Vybraní žiaci piateho a šiesteho ročníka prišli späť do školy o 16:00 hod. so spacákmi, karimatkami, vankúšikmi, plní očakávania a s dobrou náladou. Učiteľky geografie a slovenského jazyka im pripravili zaujímavé poobedie plné aktivít nielen v škole, ale aj v areáli školy.

máj
02

Biológovia "DVOJKE"

50bMilá naša škola, k „50“-temu výročiu ti venujeme túto herbárovú kyticu, ktorú sme pripravili na hodinách biológie. Tvoji žiaci...

máj
01

V regionálnom kole IQ olympiády má zastúpenie aj „Dvojka“

relax miniIQ olympiáda je určená pre všetkých žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ, resp. prímy až kvarty osemročných gymnázií. Ide o postupovú súťaž, ktorá prebieha v troch kolách (školské on-line, regionálne semifinále, celoštátne finále). Nepreveruje „naučené“ vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať. Je zameraná na vyhľadávanie intelektovo nadaných detí a je zostavená ako sada logických úloh. Tento rok sa konal 11. ročník súťaže IQ olympiáda a zúčastnilo sa 9 585 detí z celého Slovenska.
Dnešná doba dospievajúcim servíruje všetko priamo „pod nos“. Nemusia logicky rozmýšľať, čo je však na ich škodu. Teší nás, že naši žiaci majú záujem rozvíjať sa a riešiť aj náročné úlohy. Ako si poradiť s logickými úlohami si vyskúšalo aj mnoho žiakov našej školy. Najúspešnejšími boli:

apr
30

Na známosť sa všetkým dáva, že GEOŠKO sa k 50-tke školy vydáva

geg miniGeografia je pre našich piatakov nový predmet, no podľa záujmu žiakov môžeme povedať, že k nemu majú blízko a rýchlo si ho obľúbili. Prípravou na 50. výročie našej „Dvojky“ sa teda zaoberali aj na hodinách geografie. Ako sa dá implementovať a nenápadne skryť výročie školy do predmetu s tým, aby sa žiaci aj niečo nové naučili? Veľmi jednoducho... Úlohou piatakov bolo zozbierať 50 rôznych úloh, ktorými si opakovali jednotlivé nové učivá počas celého školského roka na hodinách geografie v podobe nimi zvolenej ľubovoľnej formy - tajničky, osemsmerovky, hádanky, doplňovačky,... využili tým vedomosti z geografie, zručnosti z informatiky a nadanie v kreslení.

apr
29

Siedmaci v Steelparku

steelpark mini22. apríla sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili exkurzie v centre vedy v Steelparku v Košiciach. Spája sa v ňom veda a zábava. Exkurzia bola tematicky zameraná na prenos tepelnej energie. Návšteva Steelparku sa skladala z dvoch častí, demonštračnej show a interaktívnych pomôcok, na ktorých si žiaci sami mohli overiť získané vedomosti. Fyzika je našim žiakom opäť o čosi bližšie a z poučnej exkurzie odchádzali plní dojmov a zážitkov zo spoznávania. Tento neobvyklý zážitok siedmakom sprostredkoval p. uč. Hermanovský.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI