apr
04

Z rozprávky do rozprávky

hist divZa siedmimi horami, za siedmimi dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, počas mesiaca kníh sa deti v našom ŠKD venovali rozprávkam. Rozprávky zohrávajú dôležitú úlohu v živote detí, pomáhajú im odreagovať sa od bežných problémov, ale aj preniesť sa do sveta fantázie. Knihy, ktoré čítajú a postavy, ktoré spoznávajú, sa môžu stať ich priateľmi. Rozprávky tiež pomáhajú deťom vyrovnávať sa s rôznymi pocitmi a názormi. Aj preto sme sa v ŠKD vybrali s deťmi na čarovnú cestu svetom rozprávok s názvom „Z rozprávky do rozprávky“. Deti vyrábali rozprávkové knihy, vrátili pomotané rozprávkové postavy do správnych rozprávkových kníh, pomohli Popoluške roztriediť semená, zahrali si divadielko a plnili rôzne rozprávkové aktivity. Aktívne sa zapájali aj do aktivít, ktoré preverili ich vedomosti z prečítaných príbehov a rozprávok. Deň to bol čarokrásny, každý chcel, aby trval čo najdlhšie.

apr
03

Jazykový kvet – ŤUKNI 2023

jazkvet miniSlovo predstavuje oveľa viac ako len zvuk alebo písaný symbol. Slovo vyvoláva emócie – pozitívne i negatívne. Je nástrojom na komunikáciu. Písaním človek spoznáva skryté zákutia svojej duše. V závislosti od toho, aké slovo použijeme, vytvárame nové situácie, vyvolávame nové pocity...
Žiaci našej Dvojky ukázali svoj talent písať, pracovať so slovami v súťaži ŤUKNI 2023. Ide o medzinárodnú dištančnú postupovú súťaž v poviedkovej tvorbe pre deti a mládež. V jazykovej kategórii Anglický jazyk našu školu reprezentovali svojimi pútavými príbehmi šiesti žiaci: Aneta Vysoká (IX.B), Sofia Poldruhá (IX.B), Barbora Jakubčinová (IX.D), Tomáš Kalman (VIII.D), Patrick Šesták (VIII.C) a Adam Jakubo (VIII.B). Do celoslovenského finále sa prebojovala žiačka Barbora Jakubčinová a poviedkou o priateľstve s názvom Reunion zaujala porotu natoľko, že získala krásne 3. miesto.

apr
02

Čistička odpadových vôd

cov miniVodovod s teplou a studenou vodou, či sociálne zariadenie sú dnes, až na výnimky, bežnou súčasťou našich bytov i domov. Je viac ako pravdepodobné, že ďalej sa nestaráme, kam voda ide, či ako končí. Keďže je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, zúčastnili sa žiaci siedmeho ročníka exkurzie na Čističke odpadových vôd vo Vranove nad Topľou (mestská časť Lomnica), ktorá sa konala 31. marca 2023. Žiaci sa oboznámili s najmodernejšou technológiou mechanického a biologického čistenia odpadových vôd. V ČOV sa voda čistí mechanicky (usadzovanie kalu) a biologicky (prečistenie mikroorganizmami). Následne sa prečistená voda filtruje a vypúšťa naspäť do rieky Topľa alebo sa používa ako úžitková voda napríklad na zavlažovanie. Čistička má svojou kapacitou denného prítoku 80 litrov/s vystačiť pre takmer 35 000 obyvateľov mesta a blízkeho okolia až do roku 2030.

apr
01

Zážitková biológia

pp miniKoncom marca sa žiaci 4. a 7. ročníka na hodine biológie učili netradične, zážitkom. P. inštruktorka prvej pomoci p. Zeliková (Červený kríž) žiakom pomocou figuríny predviedla tragické modelové situácie, v ktorých sa nechce ocitnúť nikto. Žiaci so zadržaným dychom sledovali názorné ukážky, čo robiť, ak by boli svedkom úrazu, pádu, autonehody, dusenia sa, diabetického či epileptického záchvatu.
Možnosť vyskúšať si poskytnúť prvú pomoc bolo zážitkovým spestrením hodín biológie a zaujímavou skúsenosťou pre našich žiakov. Veríme, že ak sa v takej situácii náhodou ocitnú, s chladnou hlavou v prvých chvíľach zastúpia záchranárov a budú vedieť, čo treba robiť.

mar
31

Veľkonočné tvorivé dielne

vn miniMalý zajko v tráve čupí, sleduje ako sa jar budí.
Všetko živé raduje sa, na Veľkú noc hotuje sa.
Žiaci I.B triedy zažili v pondelok 27.3. príjemné predpoludnie v priestoroch Spojenej školy na Budovateľskej ulici. So záujmom si pozreli veľkonočnú výstavu prác žiakov tejto školy. Nechýbali v nej veselé zajačiky, kuriatka, sliepočky, včielky, košíčky plné pestrofarebných vajíčok. Deťom sa nápadité jarné výtvory šikovných rúk žiakov a učiteľov veľmi páčili.
Po prehliadke výstavy nám milí učitelia pripravili tvorivé dielne, kde si deti sami vyrobili veľkonočné vajíčka z prírodných materiálov.

mar
30

LESNÁ ZVER OČAMI DETÍ

les miniObvodná poľovnícka komora vo Vranove nad Topľou zorganizovala už 10. ročník výtvarnej súťaže Lesná zver očami detí. Súťaž je zameraná na zobrazenie lesa a jeho miesta v živote človeka z pohľadu dieťaťa. Cieľom súťaže bolo tiež zaangažovať do vnímania a poznávania lesa čo najviac detí, vzbudzovať záujem o prírodu, zdôrazňovať potrebu ochrany lesa a prinášať informácie o význame a funkcii lesa. Dňa 24.3.2023 v priestoroch Centra voľného času vo Vranove nad Topľou bolo vyhodnotenie výtvarných prác a Julka Hajníková, žiačka II.A triedy sa umiestnila na krásnom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

mar
29

Úspechy v krajských kolách olympiád

kniha mini(Biologická o.-kategória C; O. zo SjL)
Vo februári a marci sa v našom krajskom meste konali krajské kolá viacerých olympiád, v ktorých mala Dvojka svojich zástupcov, úspešných riešiteľov okresných kôl. V náročnej trojkolovej Olympiáde zo SjL boli žiaci preverení nielen z vedomostí zo slovenského jazyka, ale museli pretransformovať text do iného žánru a ukázať aj svoje rečnícke umenie. Úspešnou riešiteľkou bola Stela Saladiaková (9.B), ktorej po súčte bodov z absolvovaných úloh ušiel bronz o 1 bod a umiestnila sa tak na 4. mieste.
Dominika Petríková (8.A) a Boris Lešňanský (9.B) statočne zabojovali v Biologickej olympiáde. Tak ako na okresnom kole aj v krajskom sa od žiakov vyžadovali nielen teoretické, ale aj praktické vedomosti. Obaja naši dvojkári boli úspešnými riešiteľmi, Dominika sa umiestnila na 3. mieste, Boris obsadil 7. miesto. 
Blahoželáme vám a tešíme sa z vašich popredných umiestnení.

 

mar
28

Ľudské práva

vzvt miniVšetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti a právach. Sú obdarení rozumom a svedomím a mali by sa k sebe správať v duchu bratstva.
Aj v tomto duchu sa niesla utorková beseda, pre ôsmakov, na tému „Ľudské práva“, ktorú nám prišla odprednášať JUDr. Alexandra Sestrienková, PhD.
Svojimi odbornými znalosťami, skúsenosťami a aktivitami objasnila žiakom poznatky týkajúce sa ľudských práv a ich porušovaniu. Snažila sa podať informácie o tom, ako najlpešie odstrániť nerovnosť, diskrimáciu a predsudky, a že musíme uznať, že všetci ľudia sú si rovní.

mar
27

Svetový deň vody

voda miniHlavnou témou Svetového dňa vody 2023 je urýchlenie zmien na riešenie krízy v oblasti vody a hygieny. Celosvetová kampaň „Be the change you want to see in the world“ v preklade „Buď zmenou, ktorú chceš vidieť vo svete“ motivuje ľudí, aby začali konať a aby začali od seba.
Naši žiaci si tento deň pripomenuli zaujímavými aktivitami, mladší sa dozvedeli, aký význam má voda pre život na Zemi, prečo je dôležité šetriť vodou a ako prebieha kolobeh vody v prírode. Starší žiaci sa rozprávali o znečisťovaní, či spotrebe vody pri výrobe rôznych výrobkov a pripomenuli si tak mimoriadnu dôležitosť vody pre zachovanie životného prostredia a rozvoj ľudskej spoločnosti.

mar
26

Tretiaci v knižnici

marec mesiac knihyKniha je najlepší priateľ človeka. Od nepamäti patrí medzi neodmysliteľných spoločníkov mladých či starých. Mesiac marec si spájame nielen s príchodom jari, ale i s knihou. Práve v tomto mesiaci navštívili tretiaci Hornozemplínsku knižnicu, kde ich pani knihovníčka Janka zážitkovým učením hlbšie oboznámila s ľudovou rozprávkou. Spoločne sa ponorili do sveta rozprávok Pavla Dobšinského a dozvedeli sa veľa zaujímavostí o jeho živote i tvorbe. Už teraz sa tešíme na ďalšiu návštevu.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI