sep
14

O knihách v knižnici

kniha miniHodiny literatúry nemusíme tráviť iba v škole v lavici. Hovorí sa, že je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. To by určite dosvedčili aj naši piataci, ktorí sa v dňoch 11. – 13. septembra zúčastnili hodiny bibliograficko-informačnej výchovy. Tety knihovníčky deťom poukazovali priestory knižnice, od detského oddelenia cez oddelenie pre dospelých, až po oddelenie novín a časopisov. Žiaci sa dozvedeli niečo o výpožičnom poriadku, o spôsobe rozdelenia a uloženia kníh, o medzinárodnom desatinnom triedení a ešte mnoho dôležitých informácií.

sep
04

Do školy sa teším...!

zvoncek1Každoročne v jedno septembrové ráno prejdú školáci, niektorí s radosťou, iní v očakávaní, opäť bránami školy. Po slávnostnom otvorení začíname nový školský rok 2023/2024. Aj dnes nás naša Dvojka po zaslúženom oddychu privítala pestrým a bohatým programom.
Po vypočutí národnej hymny sme sa pri sledovaní a počúvaní moderných aj ľudových melódií, spevov a tancov na chvíľu vrátili k letným zážitkom. Recitátori nás zasa povzbudili vstúpiť do nového školského roka s odvahou. Po skončení kultúrneho pásma sa nám prihovoril pán riaditeľ Mgr. Peter Kocák, ktorý nás privítal opäť v škole. Oboznámil nás s prebiehajúcimi rekonštrukčnýmni prácami, ale aj s tými, vďaka ktorým sa budeme môcť tento školský rok učiť opäť viac zážitkovo. Osobitne privítal našich prvákov, v očiach ktorých bolo badať obavy, ale aj odhodlanie vykročiť na ceste za spoznávaním nových obzorov. Nielen deviatakom poprial v ďalšom roku veľa úspechov a správnych rozhodnutí.

sep
01

Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na Dvojke

zapis miniMilí rodičia, dovoľte nám srdečne Vás a Vaše ratolesti pozvať na slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024 na ZŠ Sídlisko II 1336 vo Vranove nad Topľou, ktoré sa uskutoční 4. septembra 2023 o 8.00 h v areáli školy – na dopravnom ihrisku (vstup bočnou zelenou bránou od autobusovej stanice). Tento deň bude významný aj pre Maximiliána HRABČÁKA z Vranova nad Topľou, ktorému odovzdáme výťažok finančnej zbierky určenej na zabezpečenie jeho rehabilitácií, ktorý sme vyzbierali minulý školský rok.
INFO
Po slávnostnom programe odídu všetci žiaci v sprievode triednych učiteľov do svojich tried. Žiaci prvého ročníka pôjdu s rodičom v sprievode triednej učiteľky do zadelených tried, kde dostanú bližšie informácie pre úspešný štart svojich malých školákov. V prípade nepriaznivého počasia odchádzajú žiaci priamo do tried.
Prvý deň v škole žiaci (2. – 9. ročník) dostanú od triednych učiteľov základné informácie o organizácii najbližších dní a v škole zotrvajú max. do 9.30 h.
Milí rodičia, nezabudnite svojim deťom ráno pred odchodom z domu pribaliť dobrú náladu a chuť do učenia, nech ich sprevádza celý školský rok.

aug
31

Oznam školskej jedálne!

sj miniMilí rodičia stravujúcich detí,
Do 10. septembra 2023, musí mať každé dieťa zaplatený depozit na stravu vo výške 30€.
Číslo účtu zostáva rovnaké: SK61 0200 0000 0016 3823 1558
Variabilný symbol: ostáva z minulého roka
Dieťa má nárok na dotovanú stravu len v prípade, ak je v škole. Rodič/Zákonný zástupca je povinný dieťa z obeda vyhlásiť v prípade, že sa vyučovania nezúčastní. Ak svoje dieťa v čas nevyhlási (najneskôr do 8h ráno), taký obed mu bude vyúčtovaný v plnej výške podľa kategórie dieťaťa z depozitu. V prípade minutia depozitu je zákonný zástupca povinný opäť depozit uhradiť.

Bližšie informácie o stravovaní a platbách nájdete na stránke školy www.zsdvojka.sk – stravovanie.

aug
25

OZNAM PRE RODIČOV PRVÁKOV

infoVážení rodičia budúcich prvákov!
Oznamujeme Vám, že súbor 6 ks predpisových písaniek k šlabikáru Lipka si budete môcť zakúpiť prostredníctvom školy. Záujem nahlásite prvý deň triednej učiteľke.

júl
01

Urobili sme radosť...

komplimentAj tento rok sme v našej škole zorganizovali dobrovoľnú zbierku použitých, no stále zachovalých a funkčných školských pomôcok pre deti v núdzi. Zbierka „Urob dobrý skutok a podeľ sa!“ prebiehala v dňoch od 19. do 23. júna. Jej cieľom bolo urobiť radosť deťom v Komunitnom centre v Soli, pre ktoré nie je samozrejmé mať v peračníku sadu fixiek, niekoľko pier alebo ceruziek. 
Množstvo vyzbieraných a odovzdaných pomôcok potvrdilo, že pomoc druhým nie je našim žiakom ľahostajná.

jún
30

Lúčenie s deviatakmi

deviataci miniZáver školského roka je pre každého žiaka výnimočný, no zvlášť pre deviatakov , ktorí dnes, 30. júna 2023, oficiálne poslednýkrát prechádzali bránami našej školy. Spolu v štyroch triedach končilo 85 žiakov, ktorí sa lúčili nielen so svojimi triednymi učiteľmi Mgr. M. Hermanovským, Mgr. J. Kolcunovou, Mgr. R. Fedorom a Mgr. Z. Mičejovou, ale aj všetkými pedagógmi a spolužiakmi.
Takáto udalosť sa nezaobíde bez slávnostnej rozlúčky, ktorú si naši deviataci pripravili spolu so svojimi triednymi učiteľmi. Nebola pri nej núdza o vtipné momenty, ale aj dojímavé chvíle, pri ktorých si všetci zaspomínali, čo všetko krásne na našej Dvojke zažili a koľko pekných spomienok si z nej do ďalšieho života odnášajú. Veľká vďaka za prípravu patrí aj učiteľom Mgr. M. Borošovi a Mgr. P. Šofrankovi.

jún
29

Žiaci pre žiakov

CNCVďaka podpore Nadačného fondu Magenta life spravovaného Karpatskou nadáciou, žiaci našej školy pracovali na laserovej CNC rezačke a gravírke v rámci projektu „Žiaci pre žiakov“. Navrhli a vyrobili učebné pomôcky pre svojich mladších spolužiakov. Aj tento kreatívny a netradičný prístup ku vzdelaniu svedčí o smerovaní našej školy k modernému a inovatívnemu vzdelávaniu.

jún
28

Výtvarné súťaže organizované HZOS vo Vranove nad Topľou

farebny tyzden miniZáver školského roka priniesol aj vyhodnotenie súťaží pod záštitou Hornozemplínskeho osvetového strediska vo Vranove nad Topľou. Ako dokážu deti popustiť uzdu svojim myšlienkam a vytvoriť zaujímavý obraz o tajuplnom vesmíre, sme sa dozvedeli z prác žiakov zapojených do výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí.” Každoročne ju vyhlasuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami, okresnými astronomickými kabinetmi, centrami voľného času a regionálnymi osvetovými strediskami.
V 38. ročníku nechýbali ani pekné diela našich žiakov: práca Michaela Činčeru (1. D) pod vedením Mgr. M. Šofrankovej a práca Eriky Mattovej (6. A), žiačky p. uč. M. Borošovej, porota vybrala medzi tie najlepšie, ktoré postúpili z regionálneho do celoslovenského kola v Hurbanove.

jún
27

Druháci na výlete

hehe miniDňa 22.06.2023 sa naši druháci spolu so svojimi pani učiteľkami vybrali na exkurziu. Tá ich zaviedla do Vihorlatského múzea v Humennom. Žiaci mali možnosť spoznať a dozvedieť sa rôzne zaujímavosti z histórie kaštieľa. S nadšením počúvali príbehy viazané k exponátom v múzeu. Navštívili prírodovednú časť múzea a mohli na vlastné oči vidieť rôzne živočíchy i horniny z tejto oblasti. Prechádzka humenským skanzenom ich zaviedla do čias dávno minulých. Mohli tak porovnať život bohatej šľachty a dedinských ľudí. Do školy sme sa vrátili unavení, ale o to viac šťastní z príjemne stráveného dňa.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI