nov
23

Lordi

lordiMať všeobecný prehľad, vzdelávať sa aj po ukončení štúdia a navštevovať kultúrne podujatia, kde si oddýchne nielen telo, ale aj duša by malo byť súčasťou každého pedagogického zamestnanca. Na Dvojke si učitelia utužujú vzťahy aj návštevami divadiel, kín či športových aktivít. A preto sme si koncom novembra pozreli komédiu LORDI v Prešovskom kine Scala.
Herci tejto salónnej, ľahko škandálnej komédie sú traja "roztopašní" lordi, ktorí tajne hrajú hru s jasnými, i keď trochu pochybnými pravidlami. Veselá inscenácia je výsmechom mužskej ješitnosti, dvojitej morálky, no na druhej strane aj oslavou pevného priateľstva, ktoré vydrží i tie najťažšie skúšky.

nov
22

Koľko lásky? ...

darcekVeríte na zázraky?
Jeden môžete urobiť práve teraz!
Ako?
Obyčajnou krabicou od topánok naplnenou maličkosťami.
Buďme tieto Vianoce tajnými anjelmi, ktorí potešia osamelých starkých v domovoch dôchodcov. Vráťme im spoločne do ich životov kúsok Vianoc.
Vianoce sú sviatkami pokoja, radosti, ale predovšetkým dňami, kedy sa stretávajú celé rodiny, aby prežili najkrajšie chvíle roka spolu, bok po boku. Niektorí z nás však také šťastie nemajú a okrem bežných dní ostávajú sami aj na Štedrý deň. Mnohým starkým už darčeky nikto nedáva. Mnohí sú opustení.
Vytvoril sa preto projekt s názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?. Ide o projekt, v rámci ktorého ľudia po celom Slovensku napĺňajú krabice od topánok darčekmi pre seniorov z domovov dôchodcov.

nov
21

Zábavné vyučovanie

relax miniDňa 21.11.2022 navštívili žiaci II.C triedy Spojenú školu na Budovateľskej ulici. Zábavnou formou spoznávali svet hmyzu a usilovných mravcov: vyrábali mravčekov, stavali pre nich mravenisko, ochutnávali rôzne plody...
Najväčším zážitkom pre žiakov bol pobyt v špeciálne upravenej relaxačnej miestnosti, v ktorej sa využíva terapia „SNOEZELEN“. Mali možnosť relaxovať na vodnej posteli v bazéne s guličkami a visiacom kresle. Pri farebných svetelných efektoch a hudbe si vypočuli a pozreli rozprávku o lenivom svrčkovi a mravcoch. Pobyt v miestnosti u detí stimuloval nielen zmyslové vnímanie, ale podporoval ich sústredenú pozornosť, odbúraval stres a napätie. Malých „usilovných mravčekov“ nakoniec čakalo odovzdávanie pamätného listu. Aj deti sa pani učiteľkám poďakovali za srdečné privítanie, príjemný pobyt a krásne zážitky.

nov
19

Turnaj v hre spoločenských hier

clovece miniStolové spoločenské hry sú obľúbené na celom svete. S nimi sa deti nielen zabavia, ale môžu sa aj mnohému naučiť. Zábavným spôsobom sa naučia dodržiavať pravidlá, vyrovnávať sa s prehrou, myslieť kreatívne, rozvíjať sústredenosť, trpezlivosť, sebaovládanie alebo riešiť problémy. Pri stolových hrách sa deti učia tiež plánovať a prijímať zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Vďaka stolovým hrám sa deti vyhýbajú samote, viac komunikujú a trávia spoločné chvíle s rodičmi či priateľmi. Dôvodom na príjemné stretnutie plné zábavy teda môže byť aj pekná spoločenská hra. V piatok, 19. novembra 2022, sa v ŠKD stretli finalisti turnaja v hre spoločenských hier.

nov
18

Víťazstvo v stolnom tenise žiakov

pingpong miniV stredu 16. novembra 2022 sa v stolnotenisovej hale vo Vranove nad Topľou uskutočnilo Okresné kolo v stolnom tenise aj za účasti našich žiakov.
Po víťazstvách nad ZŠ Juh, ZŠ Vyšný Žipov a ZŠ Sačurov zhodne 3:0 sa prebojovali do semifinále, v ktorom si poradili so žiakmi zo ZŠ Tovarné.
Vo finále nastúpili opäť proti žiakom zo ZŠ Juh. Vo vyrovnanom priebehu súťaže nakoniec zvíťazili a vyhrali 3:1 na zápasy.
O víťazstvo v turnaji sa zaslúžili žiaci Adrián Lešňanský, Matej Lešňanský, Boris Lešňanský, všetci traja z IX.B a Michal Zajac z IX.C
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov na krajskom kole.

nov
17

Jazykový kvet

jazkvet mini"Jazykový kvet" je jazykovo-umelecká súťaž pre deti a mládež v prednese, dramatizácii, poviedkovej tvorbe, hrách a veršoch v rôznych jazykoch. Jej cieľom je najmä tvorivo rozvíjať aktívne jazykové zručnosti žiakov, ich nadanie a talent. Už druhý rok mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa školského kola tejto zaujímavej súťaže v anglickom jazyku. Túto možnosť využili síce len piati z nich, ale vyučujúce sa zhodli na tom, že kvalita zvíťazila nad kvantitou. Prvé tri postupujúce miesta obsadila žiaci Noemi Mitriková (VII.A), Adam Jakubo (VIII.B) a Tamara Kolesárová (VIII.A). Srdečne im blahoželáme a budeme im držať palce v krajskom kole. Aktívnou účasťou na takýchto podujatiach sa vytvára pre žiakov súťaživé prostredie na vzájomné porovnávanie svojich jazykových zručností a vedomostí.

nov
16

Svetový deň dobrosrdečnosti

vzvt mini13. november je Svetovým dňom dobrosrdečnosti. Bol vyhlásený pred 17-timi rokmi a jeho podstatou je inšpirovať ľudí k väčšej láskavosti a dobrosrdečnosti, prekonať hranice svojej kultúry, rasy, náboženstva a spojiť národy k vytvoreniu lepšieho sveta. Niekedy stačí málo – začať od seba...
Pri tejto príležitosti sme si my, tretiaci, pozvali svojich kamarátov zo SŠ na Budovateľskej ulici, aby sme im ukázali, že ich máme radi takých akí sú. Predniesli sme im básničky, hádali hádanky, spoločne si zaspievali aj zatancovali. Najviac sa tešili darčeku, ktorý si spoločnými silami vyrobili s pani učiteľkami.

nov
15

Informatici našej DVOJKY

ibobor2November už tradične patrí súťaži iBobor aj v našej škole. Spolu so 124 574 súťažiacimi zo všetkých škôl na celom Slovensku sme sa tak pripojili k medzinárodnej účasti na tejto zaujímavej informatickej súťaži. Súťažili sme v 4 kategóriách. Zo všetkých zúčastnených súťažiacich v našej škole bolo až 97 úspešných. Úspešným riešiteľom sa stal každý, kto dosiahol aspoň polovicu "kladných bodov". Teda úspešný riešiteľ musel v kategórii Drobec dosiahnuť aspoň 45 bodov zo 72, v kategórii Bobrík aspoň 60 bodov z 96 a v ostatných kategóriách aspoň 50 bodov z 80.

nov
14

Dovidenia v krajskom kole!

stur mini(Úspech v okresnom kole Olympiády zo SjL)
Vo štvrtok 10. novembra sa naši ôsmaci a deviataci zapotili pri riešení úloh nezávislého testovania Komparo. Stellka Saladiaková z IX.B však mala oveľa náročnejšiu úlohu – reprezentovať Dvojku na okresnom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Osobitosťou tejto olympiády je, že základnú školu môže reprezentovať jediný žiak. Z 9 zástupcov okresných ZŠ v kategórii C (8. – 9. ročník) v náročnom trojkolovom vedomostnom a rétorickom súboji Stellka získala najvyšší počet bodov, postúpila do krajského kola a vo februári 2023 jej všetci budeme opäť držať palce!

nov
13

ENVIRO – Neprestávaj oxidovať!

einsteinVedecký kuriér Neprestávaj oxidovať je aktivitou realizovanou v rámci Európskej noci výskumníkov 2022, ktorú sme zrealizovali v rámci vyučovania predmetu Environmentálna výchova. Podstatou vedeckého bádania bolo so žiakmi vyskúšať pokusy z tematickej oblasti technológie čistenia odpadových vôd na základe oxidačno-redukčnej reakcie. V prvej časti pokusu žiaci kultivovali baktérie z odpadovej vody, druhá časť predstavovala čistenie vody pomocou oxidačnej sily železnanov. Pri pokusoch žiaci dodržiavali odporúčaný odstup a správali sa zodpovedne, tak to robia správni vedci.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI