Tretia séria besied o projekte

Tretia séria besied o projekteŽe škola realizuje  projekt Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti vedia takmer všetci nielen z webovej stránky, násteniek, nových informačných tabúľ, ale aj využívaním zaujímavých didaktických pomôcok, ktoré v rámci neho už na škole sú.  O cieľoch projektu a prínose pre školu sústavne oboznamujeme žiakov a širokú verejnosť na poradách, rodičovských združeniach, ale aj v regionálnej a školskej tlači. Osvedčenou formou informovanosti sú besedy pre žiakov. Dňa 29. januára 2013 už prišla na rad tretia. Tentokrát pre piatakov.

Aj im Mgr. Helena Kajlová predstavila členov projektového tímu a základné ciele projektu. V dvoch prezentáciách pripravených manažérom publicity Mgr. Petrom Kocákom vyzdvihla dôležitú úlohu projektu rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopností žiakov využívaním nových foriem a metód vo vyučovacom procese a ďalším vzdelávaním pedagógov. Zároveň, tak ako predošlý projekt E-learning – škola budúcnosti, aj tento, má pomôcť vybaviť kabinety a triedy modernými didaktickými pomôckami a prostriedkami. V pláne je aj zriadenie modernej jazykovej učebne a umožnenie trom pedagógom – učiteľom anglického jazyka - zúčastniť sa na študijnom pobyte v anglicky hovoriacej krajine.

  • tretia_seria_besied_projekt_01
  • tretia_seria_besied_projekt_02
  • tretia_seria_besied_projekt_03
  • tretia_seria_besied_projekt_04
  • tretia_seria_besied_projekt_05
  • tretia_seria_besied_projekt_06
  • tretia_seria_besied_projekt_07
  • tretia_seria_besied_projekt_08
  • tretia_seria_besied_projekt_09
  • tretia_seria_besied_projekt_10