Druhý veľký projekt ukončený

Druhý veľký projekt ukončenýOd júna 2012 začala naša škola s realizáciou aktivít projektu "Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti". Do plnenia  vytýčených úloh bolo v jeho začiatkoch zapojených 10 pedagogických zamestnancov a 660 žiakov. V školskom roku 2013/2014 sa do projektu zapojilo už všetkých 780 žiakov a 56 pedagógov.


Pedagogickí zamestnanci - členovia projektového tímu - boli v školskom roku 2012/2013 a začiatkom školského roku 2013/2014 vyškolení v naplánovaných aktivitách zvyšujúcich digitálne schopnosti a zručností vo vyučovaní angličtiny. Poznatky z týchto školení implementovali do vyučovacieho procesu, v ktorom využívali vlastné  učebné materiály a nové didaktické prostriedky nadobudnuté z finančných prostriedkov projektu. Vyučovací proces anglického jazyka realizovali modernými metódami a formami, ktoré vo zvýšenej miere rozvíjali čitateľské zručnosti a schopnosti žiakov.

V rámci projektu bolo zaradené aj vzdelávanie pedagógov, ktorého jednotlivé školenia pripravovali učiteľov  ako priamo využívať IKT vo vyučovacom procese vo všetkých vyučovacích predmetoch. Boli vytvorené metodické listy a využívané nové formy vzdelávania, ktoré budú zamerané na využívanie IKT v práci učiteľa tak anglického jazyka ako aj  pri zvyšovaní čitateľských zručností žiakov ostatných predmetov. Implementáciou týchto metód do vyučovania v rámci projektu boli IKT zapojené priamo do vyučovacieho procesu a tým sa zvyšovala nielen jazyková vybavenosť, ale aj informačná gramotnosť oboch cieľových skupín.
Aktivita „Jazykový pobyt so zameraním na výučbu anglického jazyka na základnej škole“ bola zrealizovaná v mesiacoch jún, júl 2013. V rámci nej sa  traja učitelia anglického jazyka zúčastnili školení v Brightone. Školenia boli zamerané na zdokonalenie jazykových zručností a schopnosti anglického jazyka, získaní a osvojení si nových metód a foriem vo vyučovaní cudzieho jazyka zameraného na zvyšovanie čitateľských zručností žiakov v cudzom jazyku.

Z finančných prostriedkov projektu bol vo výraznej miere obnovený a doplnený materiálny fond školy o množstvo alternatívnych učebníc, obrazových, doplnkových vyučovacích materiálov, mimočítankovej literatúry, pracovných, metodických listov, CD a DVD výukových materiálov. Do kabinetov a tried pribudlo  značné množstva didaktických prostriedkov aj digitálnych a interaktívnych - vhodných na využívanie na všetky vyučovacie predmety, bola zriadená jazyková učebňa s modernými počítačmi a slúchadlovou súpravou.

Počas celého obdobia realizácie projektu prechádzal vzdelávací proces od starého modelu vzdelávania memorovaním k novším efektívnejším spôsobom vzdelávania a tým k rozvoju kľúčových kompetencií žiakov. Za to patrí vďaka všetkým, ktorí sa na tomto prerode podieľali, podporovali nás a pomáhali: žiakom, pedagógom, vedeniu Mesta Vranov nad Topľou, rodičom, dodávateľom, médiám a verejnosti.

Osobitné poďakovanie patrí celému projektovému tímu za náročnú, obetavú a tvorivú prácu:
pedagogickým zamestnancom: PaedDr. J. Kolesárovej, Mgr. M. Lukčikovej, Mgr. D. Kolesárovej, Mgr. A. Sabolovej, Mgr. J. Mičlovi (do 31.12.2012), Mgr. M. Korimovej, Mgr. H. Demčákovej, Mgr. Z. Mičejovej, Mgr. A. Vasiľovej, Mgr. A. Komanovi a Mgr. A. Treľovej,
riadiacemu tímu: PaedDr. M. Hermanovskému (koordinátorovi odborných aktivít ), p. O. Hrinkovej (do 31.10.2012), p. I. Vojtkovej (finančnému manažérovi), p. B. Pariľákovej (administratívnej pracovníčke), Mgr. P. Kocákovi (manažérovi publicity), Mgr. M. Bendikovi (manažérovi monitoringu), p. M. Kulmanovej, mzdovej pracovníčke a Mgr. J. Sedlákovej (od 1.9.2013 do 28.2.2014), asistentke projektu.

30. júna 2014 sa realizácia aktivít projektu ukončila, no neukončil sa prístup k  vzdelávaniu. Škola sa bude naďalej snažiť o výchovu flexibilných a konkurencieschopných absolventov, ktorí  budú schopní uplatnenia v podmienkach informačnej spoločnosti.

Mgr. Helena Kajlová, projektový manažér