apr
25

Slávici z lavice 2024

hlas mini

23. apríla vyleteli z Dvojky slávici, Tamara Hermanovská (IV.C), Alexandra Mačejovská (VI.C), Sofia Liptáková (VII.B), a Soňa Hermanovská (IX.A), aby našu školu reprezentovali v okresnom kole súťaže v speve populárnej piesne - Slávici z lavice 2024, ktorá sa konala v CVČ vo Vranove nad Topľou. Výkony nádejných spevákov zo základných škôl nášho okresu odborne hodnotila trojčlenná porota - PhDr. Beáta Balintová, Mgr. Alžbeta Madejová a Daniel Jenčo. Okrem celkového dojmu súťažiacich hodnotili intonáciu, rytmus, prednes a výber piesne. Podľa slov poroty bolo veľmi ťažké vybrať najlepšieho, pretože výkony speváčikov boli dosť vyrovnané a na veľmi vysokej úrovni.
Dvojka sa napokon aj v tomto ročníku teší z úspechov svojich šikovných žiakov. Tamara Hermanovská Cestou do rozprávky" v 1. kategórii nadchla porotu a získala 2. miesto a Soňa Hermanovská piesňou „I don't wanna be you, anymore“ si v obrovskej konkurencii 13 spevákov vyspievala krásne 3. miesto.

apr
24

EKO-TÝŽDEŇ 2. deň – Zem, voda a pôda

geg miniPôda a voda patria k základným podmienkam života na Zemi. Pri pestrých aktivitách žiaci získali dôležité informácie o ich význame, ale aj o ich ochrane.
Sadili, siali a zalievali nové rastlinky. Nezabudli sa postarať ani o tie, ktoré ich triedy skrášľovali doteraz – kyprili pôdu, utreli prach, ale aj pridali čerstvú pôdu.
Navštívili ekoučebne, pozorovali, ako sa darí rastlinám vo vonkajšom prostredí, čo im prospieva. Pripravili žľaby na budúcu výsadbu kvetov.
Bol to deň plný zážitkov. Už sa všetci tešia, čo prinesú ďalšie dni EKO-TÝŽDŇA na Dvojke.

apr
24

Svetový deň ZEME na Dvojke

Zem smileDeň Zeme oslavuje viac ako miliarda ľudí v 175 krajinách sveta. Tento deň sa tak stal najväčším sviatkom, ktorý slávia ľudia spoločne na celej planéte bez ohľadu na pôvod, vieru alebo národnosť. 22. apríl môžeme považovať za výročie vzniku moderného environmentálneho hnutia. Naši Dvojkári si tento sviatok pripomenuli zaujímavými aktivitami ako upratovaním sídliska a okolia školy, výrobou plagátov, blahoželaní, kreslili, maľovali Zem, vytvárali ju z prírodného materiálu či spievali o nej pesničky, skladali básničky. Môžeme urobiť množstvo malých aj veľkých vecí, aby sme vytvorili lepší svet pre nás všetkých. A nielen v tento jeden deň. Skúsme sa správať k našej modrej planéte tak, akoby bol každý deň Dňom Zeme.

apr
23

3., 2., 1. v biologickej olympiáde

biolymp mini(kategória E)
11. apríla sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konal už 58. ročník biologickej olympiády v kategórii E, ktorá sa skladá z 3 odborností. Našu školu reprezentovali šikovní biológovia, ktorí sa umiestnili na popredných miestach. V zoológii zahviezdila Zuzka Oslovičová (9. A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Len 2 body stratila naša botanička Noemi Mitriková (8. A), čím obsadila 2. miesto. Dievčatá nás budú v máji reprezentovať v krajskom kole v Prešove. Aj geologička Dominika Petríková (9. A) si odniesla bronzovú medailu. Tejto olympiády sa prvýkrát zúčastnila zoologička Laura Pivovarníková (7. A) a ako úspešná riešiteľka sa umiestnila na 6. mieste. Dievčatá, blahoželáme a postupujúcim žiačkam držíme prsty! Žiačky pripravovala p. uč. Mgr. Zuzana Štefanková.

apr
23

PYTAGOREJCI ZABODOVALI

pyt miniPytagoriáda je nielen matematickou súťažou, ale aj príležitosťou pre žiakov preukázať svoj talent a vášeň pre matematiku. V tejto súťaži okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady.
9. a 10. apríla sa konalo okresné kolo Pytagoriády v CVČ vo Vranove nad Topľou a naši šikovní Pytagorejci sa ukázali v tom najlepšom svetle.
Kategória P3
Z 38 súťažiacich sa naši tretiaci umiestnili takto:

apr
22

Zelený apríl – mesiac lesov

les mini„Les môj dobrý kamarát, pomôžem ti veľmi rád.
Zasadím strom, chránim kvety, rád tam chodím na výlety.
Počujem vtáčky a šum stromov, príroda je druhý domov...“
19. apríla si druháci pripomenuli dôležitosť stromov a lesa pre život človeka. V rôznych aktivitách si rozšírili svoje vedomosti v oblasti funkcie lesa, poznávali lesné rastliny, plody, stromy aj obyvateľov lesa. V zaujímavej prezentácii si žiaci vypočuli príbeh o lese a jeho tajomstvách, mali možnosť počuť zvuky medveďa, líšky, diviaka, jeleňa, lesných vtákov.
Spoločne si opakovali ako sa v lese správať, ako ho chrániť, aby nám všetkým ešte dlho poskytoval čistý vzduch aj priestor na oddych.

apr
22

Deň narcisov

narcis miniJe veľmi dôležité pomáhať ľuďom v núdzi...
...pretože, keď pomáhame druhým, obohacujeme aj svoj vlastný život.
My, na našej Dvojke, si to uvedomujeme, preto sme aj tento rok podporili verejnú dobrovoľnú zbierku – Deň narcisov.
Ďakujeme všetkým žiakom, rodičom a zamestnancom školy, ktorí sa do tejto finančnej zbierky na pomoc onkologicky chorým pacientom a ich rodinám zapojili.

apr
22

ERAZMUS, Francúzsko

paris"Vaše talenty a schopnosti sa časom zlepšia, ale na to musíte začať." Martin Luther King
Aj my sme s našimi žiakmi a učiteľkami anglického jazyka pred dvomi rokmi začali spoluprácu, ktorá vyvrcholila v dňoch 8. - 12. apríla v našej partnerskej škole Collège Pierre Mauger vo francúzskom meste Les Sables d´Olonne. Spolupráca začala v programe eTwinning a prostredníctvom projektu Erazmus+ sme sa mohli s našimi partnermi stretnúť v ich škole a stať sa na týždeň aj ich spolužiakmi.
Celý týždeň bol nabitý pestrým programom v škole, ale aj mimo nej. Okrem vyučovania, ktorého sme sa zúčastnili, sme mali možnosť absolvovať exkurziu do mesta Nantes, kde sme navštívili múzeum Les Machines de l'île, vymyslený umelecký svet inšpirovaný dielami Julesa Verna, ktorý z Nantes pochádzal. Počas eko-dňa sme prezentovali svoje nápady a inšpirovali sme sa zároveň návrhmi našich partnerov ako sa správať ekologickejšie nielen v školách. O tom, aký dopad má „neekologické“ správanie sa ľudí voči prírode, sme mali možnosť vidieť počas čistenia pláže, kde sme vyzbierali nemalé množstvo odpadkov vyplavených oceánom.

apr
21

Na návšteve u susedov

botanV piatok 19.4.2024 sa deti z I.A vybrali na návštevu k našim susedom do Spojenej školy na Budovateľskej ulici. Navštívili multisenzorickú miestnosť Snoezelen, kde im šikovné pani učiteľky pripravili zaujímavý program – previedli ich životom nenásytnej húseničky, ktorá sa nakoniec stala krásnym motýľom. Deti si vyskúšali, ako sa oddychuje na vodnej posteli či v polohovacích vakoch, zahrali sa na motýľov, „okúpali“ sa v bazéne s guličkami, poležali si v závesnom kresle, zahrali sa so svetlom a farbami. V telocvični sa im podarilo podľa indícií nájsť „poklad“. Vyskúšali si svoju šikovnosť pri zaujímavých hrách. Nakoniec si z papiera poskladali motýľa a vyfarbili si záložku. Spoločná fotografia pod nápisom SME SI ROVNÍ, NIE ROVNAKÍ im bude pripomínať nielen zážitky z tejto milej návštevy, ale aj to, že si máme vážiť a rešpektovať jeden druhého a byť k sebe tolerantní.

apr
21

Víťazstvo v diecéznom (krajskom kole) Biblickej olympiády

biblolymp16. apríla 2024 sa konalo v Košiciach diecézne kolo Biblickej olympiády, kategória I – Základné školy. Zúčastnilo sa ho 18 víťazných družstiev okresných kôl. Po náročných 6 úlohách sa naše družstvo, Dominika Šaffová, Mária Sabolová z IX. D a Filip Laktič z VIII. B, umiestnilo na 1. mieste. Naši víťazi postupujú na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v priestoroch Spišskej kapituly v Spišskom podhradí 21. a 22. mája 2024. K nádhernému úspechu blahoželáme a tešíme sa z ich šikovnosti a znalosti Svätého Písma. Žiakov pripravovala p. uč. Anna Mydlová.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI